Rahvalaulu variandi mõiste

 

Udo Kolk ( 1959)Eduard Laugaste (1977)Ülo Tedre (1964; 1998)Ingrid Rüütel (1969; 1999)
Variant

on tüübi kui kollektiivse kunstiloomingu realiseerimine elavas ettekandes individuaalse loomingu vahendusel      

 

Variant
  • on kõrvalepõige arhetüübist;
  • on üks ajalooline moment rahvaluuleteose kujunemises / arengus
  • on sisu ja/või vormi poolest erinev tekst sama tüübi raames
Variant

on rahvaluuleteose iseseisev esitus või üleskirjutus             

 

Variant on rahvaluuleteose iseseisev esitus või üleskirjutus

Variatsioon on kõrvalepõige võrdluseks valitud laulukujust, selle osast või elemendist    

 

Udo Kolgi variandi-mõiste käsitus seostub eelkõige lauliku individuaalsuse ilmingutega traditsioonilises loomingus.            

 

Laugaste ei luba sisu ja vormi poolest erinevaid, kuid geneetiliselt seotud (näiteks samade tunnusvärrsidega regilaulu- ja siirdevormilisi variante) lahutada erinevasse tüüpi

Sama sõnastusega tekstid, mis on kogutud erineval ajal (kuigi samalt laulikult ja sama koguja poolt) on iseseisvad variandid.  

Ülo Tedre variandi-käsituse olulisem lähtepunkt on see, et variant on reaalselt olemasolev tekst: kas suulises esituses või selle kirjapanekuna. Variantide ühisosa tüüp saab olla ainult kui võimalikkus, realiseerub see aga variandi kaudu. Tüüp ei olnud  minevikus ega saagi olla reaalne tekst, konkreetne tekst on variant. 

 

  1. Udo Kolk, Rahvalaulu variandi mõistest.  - Keel ja Kirjandus nr 2, 1959, lk 65-73.
  2. Eduard Laugaste, Eesti rahvaluule, Tallinn 1977, lk 57-58; Eesti regivärsi tüpologiseerimise alustest. - TRÜ Toim. nr 501, Tartu 1979.
  3. Ülo Tedre, Tähelepanekuid regivärsilise rahvalaulu tüpoloogiast. - Eesti rahvaluulest, Tallinn 1964, lk 31-32; Rahvaluule. - Ants Viires, Elle Vunder (toim). Eesti rahvakultuur, Tallinn 1998, lk 546 jj.
  4. Ingrid Rüütel, Rahvalaulu-terminoloogia probleeme. - Keel ja Kirjandus nr 2, 1969, lk 97-103.
  5. Ingrid Rüütel, Varafolkloorsetelt vokaalzhanridelt lauluni III. - Mäetagused nr-d 8-10, 1999, http://www.folklore.ee/tagused
back forward