Pärimusliku ajaloo meetodid: tegevuskava

Aeg Töö Hindelised ülesanded
1.09.-1.10.

I teema. Sissejuhatus

 • loengud
 • õppematerjalid Moodles
 • kaks hindelist ülesannet Moodles
 • osavõtt loengutest (10 p)

1. ülesanne

(Moodle foorum, individuaaltöö 24.09. ja rühmatöö 1.10., 16 p). Helifailide analüüs (vt helifaile ja täpsemat tööjuhendit 1. ülesande juurest), alusekssuulise ajaloo ja pärimusliku ajaloo alased teadusartiklid: Marta Kurkowska-Budzan, Ajaloo tunnistaja ehk Poola suulise ajaloo spetsiifikast. - Mäetagused, nr 56, 2014, lk 21-38, http://www.folklore.ee/tagused/nr56/kurkowska_budzan.pdf;Tiiu Jaago, 2014. Minevikufaktid ja minevikuesitused. Küsimus pärimusliku ajaloo allikaspetsiifikast. - Mäetagused, nr 56, lk 83-102, http://www.folklore.ee/tagused/nr56/jaago.pdf

2. ülesanne

Test Moodles, 1.10., 4 p: küsimused loengumaterjalide kohta: uurimuste, uurijate ja uurimisviiside tundmine

2.10.-12.11.

II teema. Allikad ja uurimislugu

 • 3 loengut
 • õppematerjalid Moodles
 • kaks hindelist ülesannet Moodles
 • osavõtt loengutest (10 p)

3. ülesanne

Moodle foorum, individuaaltöö 5.11. ja rühmatöö 12.11., 14 p: Uurimisallikate erijooned: Ülle Tarkiainen, Rahvatraditsiooni kasutusvõimalustest talurahva ajaloo uurimisel. - Piirid ja interdistsiplinaarsus. Mäetagused 65 , 2016, lk 31-54, https://doi.org/10.7592/MT2016.65.tarkiainen; Jyrki Pöysä, Kogumisvõistlused pärimusliku ajaloo uurimises. - Mäetagused 43, 2009, lk 39-60, http://www.folklore.ee/tagused/nr43/poysa.pdf); Kristiina Ehin, Naise identiteedi muutus pärast Esimest maailmasõda - rahvalaul kõneleb. - Tiiu Jaago (koost), Pärimus ja tõlgendus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2003, lk 158-172

4. ülesanne

Moodle test, 7.11., 6 p: töö digitaalsete andmebaasidega (Saaga, Onomastika), testi sooritamiseks vajalik õppematerjal on Moodles

13.11.-17.12.

III teema. Tekstianalüüs

 • 3 loengut
 • õppematerjalid Moodles
 • kaks hindelist ülesannet Moodles
 • osavõtt loengutest (10 p)

5. ülesanne

Moodle foorum, individuaaltöö 10.12. ja rühmatöö 17.12., 15 p: tõlgenduslike meetodite erijooned: Satu Apo, Rahvapärase mõtteviisi uurimine arhiivi- ja küsitlusmaterjali abil. - Tiiu Jaago (koost). Pärimus ja tõlgendus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus 2003, lk 218-233. Andreas Kalkun, Ajalugu, mida polnud? Homoseksuaalse iha jäljed kolmes kohtuasjas. - Mäetagused 71. Teemanumber: Elulugu ja rahvaluule, 2018, lk 143-174, doi:10.7592/MT2018.71.kalkun

6. ülesanne

Moodle test, 17.12., 5 p: pärimusteksti analüüs, testi sooritamiseks vajalikud eelteadmised saadakse nii loengutest, Moodle õppematerjalidest kui ka III teema foorumi-ülesandest

18.12. ja 8.01. Kollokvium 

Arutelu

Arutelu (10 p)  aluseks on järgmised artiklid-kirjutised: Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus, IV osa. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus 1959, lk 259-267 (Kreutzwaldi kiri Schultz-Bertramile 6. aprillist 1870.a-st).

[Jaan Jõgever]. Jakob Hurt +. - Eesti Kirjandus. Teine aastakäik, 1907, [nr 1], lk 1-3. (Eesti Kirjandus 1907 Digaris: https://www.digar.ee/arhiiv/et/perioodika/26738)

Fr. Tuglas, Eesti Kirjameeste Selts. Tegevusolud, tegelased, tegevus. Tartu:Eesti Kirjanduse Selts 1932, lk 15-29

 

back forward