Moodle

Moodles on nii õppematerjalid kui ka hindeliste ülesannete esitamiskohad (test, foorum, ülesanne). Hindelised ülesanded jaotuvad:

  • I teema (Mis on rahvaluule): test folkloristika teooriast;  individuaal- ja rühmatöö rahvaluule kasutusviiside kohta foorumil (8.-14.03.)
  • II teema  (Eesti rahvaluule allikad): test rahvaluuletekstide leidmise (andmebaaside kasutuse) ja tekstianalüüsi viiside kohta; individuaal- ja rühmatöö rahvaluule tesktianalüüsi kohta foorumil (29.03.-11.04.)
  • III teema (Rahvaluule kultuuritervikus): individuaal- ja rühmatöö rahvaluule kultuurikonteksti kohta ( 10.-16.05.)

Lisaks on vaja esitada kirjalik lõputöö (40 % kursuse lõpphindest): I versioon (teema koos kirjanduse ja allikmaterjali loendiga, 15.-21.03.), II versioon (uurimistöö mustand, 12.04.-2.05.) ja valmis töö (23.05.) Kirjaliku lõputöö koostamisel saab toetuda nii juhendmaterjalidele kui ka enesekontrollitestidele ja õppejõu tagasisidele.

Foorumiülesanded ei ole pikad, kuid eeldavad õpitu rakendamist konkreetsete probleemide või teemapüstituste lahendamisel.

back forward