Kursuse lühitutvustus

Kursusel arutletakse lähiminevikus ilmunud artiklite põhjal inimese ja keskkonna omavahelise seoste üle. Ühtlasi analüüsitakse artiklites rakendatud uurimisviise. Arutelu aluseks olevad artiklid ja näitetekstid on kättesaadavad kursuse e-keskkonnas.

Arutelu lähtub jutustuse vm teksti analüüsist (s.o kvalitatiivsete meetodite rakendamisest).

Kursus loodi 2002. aastal Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristide ja haridustehnoloogide koostööna avatud ülikooli täiendusõppe kursusena "Dialoog privaatse ja avaliku elu vahel" (http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/cf/dialoog/), mille alusel on toimunud 2002., 2006., 2007., 2009., 2011. aasta kursus. 2013. aastast alates on kursuse keskseks teemaks migratsioon: esmalt arutleti kodu ja rände omavaheliste seoste üle, 2015. aastal oli fookus migratsiooni tänapäevastel ilmingutel (hargmaisus, digiajastuomane suhtlusvõrgustik), 2019. aastal piiri ja piiriületusega seotud teemad. 2021. aastal arutleme piiride ja mitmekultuurilisuse teemal, hõlmates nii mineviku kui tänapäeva olukordade vaatlust.

back forward