Sõnaraamat

 • Abiained
  Kõik ained, mida kasutatakse ravimvormi valmistamiseks ja mis pole raviained.
 • Abivahend

  Toode või vahend, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud keha funktsioonihäiret, parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet.

 • Agregaatolek
  (Aine olek) Aine vorm, mille määrab tema molekulide soojusliikumise iseloom.
 • Annus
  Manustamiseks sobiv kogus raviainet.
 • Apteegikaup

  Kõik tooted (v.a ravimid), mis on apteegis saadaval.

 • Apteegikülastaja

  Inimene, kellele osutatakse apteegiteenust (sh patsient).

 • Apteegi lisateenus

  Teenus, mida ei osutata tavapärase apteegiteenuse raames. Teenus on seotud tervise edendamise, haiguste ennetamise (nt terviseriskide hindamine, terviseseisundi jälgimine, tervisenäitajate määramine) või ravimite  kasutamise hindamisega.

 • Apteegiteenus

  Proviisori või farmatseudi poolt apteegikülastajale osutatud teenus, mille käigus väljastatakse patsiendile ravim ning pakutakse talle igakülgset nõustamist ravimi sihipäraseks kasutamiseks. Apteegiteenuseks loetakse ka ravimite valmistamist ning jaendamist apteegis. Apteegiteenuse osutamine võib toimuda koostöös teiste tervishoiutöötajatega.

 • Apteek

  Tervishoiuasutus, kus valmistatakse ja väljastatakse ravimeid ning antakse patsiendile nõu, kuidas ohutult ja tõhusalt kasutada ravimeid ja teisi apteegikaupu. Võimalusel pakutakse apteegis inimese tervist ja heaolu toetavaid lisateenuseid. Apteegis on nõuetekohased ruumid ravimite väljastamiseks, valmistamiseks ja säilitamiseks. Apteegis töötavad proviisorid, farmatseudid jt spetsialistid. Eestis tegutsevad üld-, haigla- ja veterinaarapteegid. Eesti õigusaktides nimetatakse apteeki üldapteegiks.

 • Apteeker

  Apteegiteenust osutav proviisor või farmatseut.

 • Bioekvivalentsus
  Kaks ravimit annavad pärast manustamist organismis (veres) samasuguse kontsentratsiooni.
 • Biofarmatseutiline kvaliteet
  Ravimpreparaatide kvaliteeti hinnatakse biofarmatseutiliste parameetrite määramise kaudu (nagu nt biosaadavus).
 • Biosaadavus
  Farmakokineetiline mõiste, mis näitab, kui suur osa manustatud ravimist (väljendatuna protsentides) jõuab vereringesse.; on defineeritud kui ravimi hulk, mis jõuab ravimist toimekohta, aga tavaliselt kasutatakse määratakse seda kui raviaine kontsentratsioon veres.
 • Blisterpakend

  Nn mullpakend, kus ravimid on pakendatud alumiiniumlehele, kust on neid võimalik välja võtta ühekaupa.

 • Ekstemporaalne ravim

  Arstiretsepti või asutuse tellimislehe alusel apteegis valmistatud ravim.

 • Emulsioon
  Vedel ravimvorm, vähemalt kahest omavahel mittesegunevast vedelikust koosnev dispersne süsteem, millest üks vedelik on teises dispergeeritud tilkadena.
 • Euroopa farmakopöa

  Käsiraamat, kus on toodud ravimite kvaliteedi hindamiseks testid ja juhised ning Euroopas kasutusel olevad raviained, droogid, pakendimaterjalid. On seadusandliku iseloomuga riikides, mis on sellega ühinenud.

 • Farmaatsia
  Rakendusteadus ravimite valmistamisest, kasutamisest jne. On õpetus ravimite füüsikalistest, keemilistest, farmakoloogilistest, toksikoloogilistest ja mikrobioloogilistest omadustest, samuti õpetus ravimite välja töötamisest, valmistamisest, säilitamisest, analüüsimisest ja kasutamisest ning sellega liituvast majanduslikust ja juriidilisest taustast.
 • Farmakokineetilised omadused

  Raviaine omadused, mis võimaldavad hinnata raviaine käitumist organismis ja teada saada, mida inimese organism teeb ravimiga. Vaadeldakse raviaine imendumist, jaotumist, metabolismi ja eritumist ning nende protsesside toimumise kiiruseid. Biofarmaatsia valdkonna uuringutes käsitletakse eraldi veel ka raviaine vabanemist ravimvormist, mis peab aset leidma enne raviaine imendumist. Sellest tulenevalt võib ravimvorm mõjutada raviaine farmakokineetikat.

 • Farmakoloogiline toime
  Ravimite oodatav toime organismis, raviaine aine molekulide ja üldjuhul retseptoriks nimetatava rakulise koostisosa vastastikune toime organismis.
 • Farmatseut

  Erialase kutsekõrgharidusega tervishoiutöötaja, kes tunneb ravimite koostist, toimeid, koos- ja kõrvaltoimeid teiste ravimite ja toidulisanditega ning teab, kuidas ravimeid valmistatakse. Farmatseudi tööks on peamiselt kvaliteetse ravimabi pakkumine ja terviseprobleemide/haiguste ennetamine. Farmatseudid töötavad peamiselt üldapteekides, aga ka haiglaapteekides, ravimihulgimüügifirmades ja ravimifirmade esindustes.

 • Farmatseutiline ekvivalentsus

  Kaks ravimit sisaldavad sama raviainet sama suurtes annustes samas ravimvormis.

 • Farmatseutiliselt alternatiivsed
  Kaks ravimit sisaldavad sama raviaine erinevaid keemilisi vorme (soolad, estrid, polümorfid jne.) erinevates ravimvormides ja erinevates annustes.
 • Geel

  Pooltahke ravimvorm.

 • Geneeriline ravim
  Ravim, mis sisaldab raviainet, mis on juba turul ja saab turule tulla, pärast originaalravimi patendiaja lõppu.
 • Graanul
  Tahke ravimvorm.
 • Haiglaapteek

  Haigla struktuuriüksus, mis varustab nimetatud haiglat ravimite ning teiste meditsiiniotstarbeliste toodetega.

 • Haigussümptom
  Haigusele omased tunnused (nähud), mille alusel on võimalik haiguseid diagnoosida.
 • Head kliinilised tavad
  (GCP) ehk kliiniliste uuringute head tavad on inimesel tehtavate uuringute kavandamise ja läbiviimise, andmete talletamise ning uuringutest aruandmise rahvusvahelised eetilise ja teadusliku kvaliteedi normid.
 • Head laboritavad
  (GLP) Nõuded ning kord uuringute läbiviimise ja labori töökorralduse ning tingimuste kohta.
 • Head tootmistavad
  (GMP)Ravimite tootmisele sätestatud täpsed nõuded ning kord.
 • Immunoloogiline toime
  Ravimite toime immuunsüsteemile organismis.
 • INN

  (e. mittekaubanduslik nimetus) Raviaine unikaalne standardnimetus, mis lihtsustab korrektse info edastamist, vähendades sellega vigade teket ravimite väljakirjutamisel.

 • Iseravimine

  Inimese tegevus haiguste ennetamiseks või nende ravimiseks, mille käigus hindab patsient ise oma tervise seisundit ja kasutab omal valikul ravimeid vm raviviise. Iseravimise ohutuse ja tõhususe tagamiseks on enne lõplikku raviviisi või ravimi valimist otstarbekas konsulteerida apteekriga.

 • Jaendamine

  Apteegis valmistatud ravimi või valmisravimi pakendi tervikuna jagamine väiksemateks tarbijatele väljastamiseks mõeldud kogusteks.

 • Kliiniline uuring
  Haiglas teostatav uuring inimestel.
 • Kontaminatsioon

  Saastumine.

 • Kontsentratsioon-aeg kõveraalune pindala

  (AUC) Farmakokineetiline parameeter, mida kasutatakse raviaine omaduste iseloomustamiseks.

 • Konventsionaalne ravimvorm
  Ravimvorm, millest toimeaine vabanemine ei ole taotluslikult muudetud spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga.
 • Kreem
  Pooltahke ravimvorm.
 • Käsimüügiravimid

  Apteegist ilma retseptita väljastatav ravimid.

 • Kõrvalnäht
  Ravimi kahjulik ja soovimatu toime, mis võib tekkida nii ravimi kasutamisel, ravivea tõttu või ravimiga töökeskkonnas kokkupuutumisel. Veterinaarravimi kõrvaltoimeks loetakse ka kõrvaltoimet, mis avaldub inimesel pärast kokkupuudet veterinaarravimiga, sh jääkidega loomsetes toiduainetes.
 • Lahus
  Vedel ravimvorm, lahustunud ainest ja lahustist koosnev vedelik.
 • Manustamine

  Ravimi viimine organismi.

 • Manustamisvahend
  Vahend, mida kasutatakse ravimi mingisse kindlasse keha piirkonda viimiseks.
 • Manustamisviis
  Ravimi organismi viimise tee ja meetod.
 • Meditsiiniseade

  Instrument, aparaat või seade ja selle õigeks käsitsemiseks vajalik tarkvara, samuti materjal vm toode, mida kasutatakse inimesel haiguste, vigastuse või puude diagnoosimiseks, ärahoidmiseks, jälgimiseks, raviks või leevendamiseks; kehaehituse või keha füsioloogilise protsessi uurimiseks või muutmiseks või kehaosa asendamiseks ja/või raseduse vältimiseks. Meditsiiniseade toimib organismile ravimist erinevalt.

 • Metaboolne toime
  Ravimite ainevahetuslik toime organismis.
 • Mittekaubanduslik nimetus

  (INN) Raviaine unikaalne standardnimetus, mis lihtsustab korrektse info edastamist, vähendades sellega vigade teket ravimite väljakirjutamisel.

 • Modifitseeritult raviainet vabastav ravimvorm
  Ravimvorm, millel võrreldes samal teel manustatava toimeainet konventsionaalselt vabastava ravimvormiga on erinev toimeaine(te) vabanemise algus, kiirus ja/või vabanemise koht. Taotluslik modifitseerimine saavutatakse spetsiaalse koostise ja/või tootmismeetodiga.
 • Müügiluba
  Ravimiameti poolt antav luba ravimite turustamiseks, kõik Eestis müüdavad ravimid peavad omama Eestis kehtivat müügiluba.
 • Originaalravim
  Uut raviainet sisaldav ravim, mis tuleb turule esmakordselt.
 • Osmootne pump
  (OROS süsteem)Ravimvorm, osmootse rõhu abil aktiveeritud süsteem.
 • Pakendi infoleht

  Ravimipakendis kaasas olev ravimiteabega infoleht patsiendile või tema hooldajale.

 • Patsient

  (või patsiendi esindaja) Apteegi kontekstis retsepti- või käsimüügiravimit vajav või iseravimiseks apteeki pöördunud apteegikülastaja või tema esindaja, kellele osutatakse apteegiteenust.

 • Plaaster

  Tahke ravimvorm.

 • Polümeer
  Olulised abiained farmaatsias; kõrgmolekulaarsed ühendid ehk ained, mille molekulid koosnevad kovalentsete sidemetega seotud korduvatest struktuuriühikutest – elementaarlülidest.
 • Preformulatsiooniuuringud
  Prekliiniliste uuringute üks osa, uute ravimite ja meditsiiniseadmete laborikatseid, et põhjalikult selgitada välja raviaine füsikokeemilised omadused ja disainida ja valmistada sobiv ravimvorm manustamiseks.
 • Prekliiniline uuring
  Uute ravimite ja meditsiiniseadmete laborikatseid ja loomkatsed, et põhjalikult selgitada välja raviaine füsikokeemilised omadused ja veenduda, kas väljatöötatud ravim või seade täidab oma eesmärki ja kas see on inimestele ohutu.
 • Proviisor

  Erialase akadeemilise kõrgharidusega tervishoiutöötaja, kes tunneb ravimite koostist, toimeid, koos- ja kõrvaltoimeid teiste ravimite ja toidulisanditega ning teab, kuidas ravimeid valmistatakse. Proviisori tööks on kvaliteetse ravimabi korraldamine ja pakkumine, terviseprobleemide/haiguste ennetamine, ravimite arendamine ja tootmine. Lisaks üldapteegile ja haiglaapteegile töötavad proviisorid ravimihulgimüügifirmades, ravimitööstuses, riigiasutustes, õppe- ja teadusasutustes jm.

 • Pulber
  Tahke ravimvorm, peenestatud tahke aine.
 • Raviaine
  Aine, millel on organismis farmakoloogiline aktiivsus.
 • Ravijärgimus

  Ravijärgimus näitab, kui palju patsiendi käitumine (nt ravimite kasutamine, soovitatud dieedi järgimine, muutused elustiilis) langeb kokku meditsiinilisel või tervisenõustamisel soovitatuga.

 • Ravi kestus

  Aeg ravi alustamisest kuni selle katkestamiseni, sõltumata manustatud annuse vastavusest ettenähtule.

 • Ravim
  Aine või ainete kombinatsioon, mis on mõeldud haiguse või haigussümptomi vältimiseks, diagnoosimiseks, ravimiseks või haigusseisundi kergendamiseks inimesel või loomal, inimese või looma elutalitluse taastamiseks või muutmiseks farmakoloogilise, immunoloogilise või metaboolse toime kaudu. Veidi lihtsamalt öeldes on ravim aine haiguse ravimiseks, diagnoosimiseks, ennetamiseks nii inimesel kui loomal, mis avaldab oma toimet kindla mehhanismi kaudu.
 • Ravimiamet

  Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab ravimite alast järelevalvet.

 • Ravimi koostoime

  Kahe või enama ravimi koos kasutamisel tekkiv ravimi toime muutus organismis. Koostoime tagajärjel võib ravimi toime tugevneda, nõrgeneda või ilmneda täiesti uus toime.

 • Ravimi kõrvaltoime

  Ravimi kahjulik ja soovimatu toime, mis võib tekkida nii ravimi kasutamisel, ravivea tõttu või ravimiga töökeskkonnas kokkupuutumisel. Veterinaarravimi kõrvaltoimeks loetakse ka kõrvaltoimet, mis avaldub inimesel pärast kokkupuudet veterinaarravimiga, sh jääkidega  loomsetes toiduainetes.

 • Ravimi omaduste kokkuvõte

  Tervishoiutöötajale mõeldud mittekaubanduslik teave ravimi kohta.

 • Ravimi ratsionaalne kasutamine

  Ravimi ratsionaalsel kasutamisel lähtutakse patsiendi haigusest, talle sobivast ravimiannusest ja ette nähtud ravikuuri pikkusest ning võimaliku madalaima hinnaga ravimist.

 • Ravimiteave

  (ka ravimiinfo) Info ravimi ja selle kasutamise kohta.

 • Ravimite hulgimüük

  Ravimite sissevedu, hankimine, ladustamine, säilitamine, transport ja väljavedu eesmärgiga ravimeid hulgi müüa.

 • Ravimite kaugmüük

  Ravimite jaemüük interneti vahendusel.

 • Ravimvorm
  Vorm või kuju, mis aitab raviaine toimekohale organismis viia.
 • Ravipreparaat
  Pakendatud ja kindla kaubanimega ravim.
 • Reoloogilised omadused
  Voolavus, plastilisus, elastsus omadused, on ainete tunnused, mis põhjustavad uuritavate objektide erineva ärakasutamise võimaluse.
 • Retseptiravimid

  Apteegist retsepti alusel väljastatavad ravimid.

 • Retseptorrakud
  Raku sees või pinnal olevad valgud või valgumolekulide kooslused, mis seovad ligande ja talitlevad signaaliülekandjatena.
 • Salv

  Pooltahke ravimvorm.

 • Seeriaviisiline ravim

  Ühe valmistamisprotsessi käigus samadel tingimustel valmistatud kindel kogus ravimit.

 • Sprei
  Spetsiaalses spreipakendis olev vedel ravimvorm, mida väljutatakse anumast pihustamise teel.
 • Standardterminind
  Terminid, mis aitavad kirjeldada ravimi, ravimvormi, manustamisviisi ja pakendeid. Euroopa farmakopöa juures tegutsev terminoloogiakomisjon kinnitab kõik kasutatavad terminid Euroopas.
 • Suspensioon

  Vedel ravimvorm, lahustumatutest raviaine osakestest ja lahustist koosnev dispersne süsteem (Suspensioon on dispersne süsteem, kus tahked osakesed on dispergeeritud vedelas või pooltahkes pidevas faasis ja milles tahked osakesed on praktiliselt lahustumatud).

 • Süsteravim
  Süstitav ravim, süstimise teel organismi viidav ravim.
 • Terapeutiline ekvivalentsus
  Kaks ravimit annavad pärast manustamist organismis samasuguse toime (kaks ravimit on bioloogiliselt ekvivalentsed ja sisaldavad tunnustatud abiaineid, mis ei mõjusta preparaatide efektiivsust ja ohutust ning vastavad nende tootjate poolt deklareeritud kvaliteedile).
 • Toimeainepõhine retsept

  Ravimiretsepti väljakirjutamine ravimi toimeaine nimega juhul, kui ei ole meditsiinilist põhjust eelistada kindla tootenimega ravimit.

 • Valmisravim

  Tööstuslikult toodetud ravim.

 • Vereplasma maksimaalne kontsentratsioon

  (Cmax) Suurim raviaine kogus veres.

 • Veterinaarapteek

  Apteek, kus väljastatakse ainult veterinaarravimeid ja antakse nõu loomaomanikule nende kasutamise kohta.