Head näited sooritatud praktikatest

Praktika sooritatud EIT Health StarShip Innovation Fellowship programmis (magistriõppe praktika).

Praktika sooritajale esitatud küsimused.

1.Mis on see, millega teie tiim tegeleb? Kui suur on tiim? Kas lahendamist vajav probleem oli olemas ja kandideerisite nö probleemile või oli võimalus probleemi valida?

Vastus: Meeskond on 6 liikmeline, pärit 5-st erinevast riigist, nii IT, majanduse kui tervishoiu taustaga. Probleem on välja pakutud ettevõtte GE poolt. Probleemi võimalust valida ei olnud, sest probleemipüstitus ise on väga üldine ning seega on just lähenemiskäik ja lõpptulemus meie teha.

Ma kopeerin meile püstitatud probleemi ingliskeeles, et tõlge kaduma ei läheks: How do create state-of-the art data gathering solution to collect both sports performance data and medical data.How can we combine the sports and the medical data to create algorithms which support the different professional sport clubs. Provide a business case for involving professionals, sports clubs to join such an initiative.

Rakendame programmis Stanfordi Biodesign metoodikat (protsessi mudel manuses), et probleemile lahendust leida. Seega alustasime maikuus sellega, et igaüks meist käis vaatlemas, kuidas füsioterapeudid, sportlased ja spordiarstid praegu andmeid koguvad, milliseid andmeid nad koguvad nind mis on vajadused. Kokku kogusime tiimi peale natuke üle 100 vaatluse. Vaatlustulemustest lähtuvalt püstitasime vajadused (need statement) - kokku 30. 30st vajadusest valisime erinevate kriteeriumite alusel top 3 vajadust, kriteeriumiteks olid nt. turu suurus, meeskonna tahe antud vajadusele lahendust arendada, teostatavus jms. näitajad. Järgmiseks kohtumiseks Portugalis, septembris on meie ülesandeks top3 vajaduse kohta teha kahe leheküljeline analüüs, milles hindame põhjalikumalt juba turul olevaid lahendusi, teostatavust, osapoolte (stakeholder) analüüsi. Lisaks hakkab nüüd töö lahenduse välja töötamisega. Ehk siis projekti esimene pool on olnud selgelt vajaduste kaardistamine ning projekti teine pool on seotud lahenduse välja töötamisega. Tõenäoliselt valmib projekti lõppedes sarnaselt Milani ärianalüüsi ainega üks ärianalüüsi raport ettevõttele.

2. Kuidas sinna praktikale sattusite?

Otsisin endale enesetäiendusvõimalusi, mis oleksid seotud tervishoiu ja innovatsiooniga ning EIT Health programmid tundusid kõige sobilikumad, seega esitasin kandideerimiseks enda CV ja motivatsioonikirja ning osutusin valituks.

3. Milline oli kursuse ülesehitust?

Kursus on siis ülesehitatud akadeemiliste partnerite toel, kelleks on Universidade de Coimbra, IESE Business School, RISE - Research Institutes of Sweden ja Instituto Pedro Nunes, kelle kõikide huviks on kaasa aidata innovatsiooni juurutamisel tervishoius. Akadeemiliste partnerite ülesandeks on pakkuda 4-l projektinädalal töötubasid. Näiteks esimesel projektikohtumisel oli töötubade teemaks enterpreneurship, business creation and leadership ning Biodesign metodoloogia. Teisel projekti kohtumisel oli teemadeks enterpreneurial finance ja project management. Kolmandal kohtumisel on teemaks business model canvas, IP ja innovatsiooni strateegia välja töötamine. Igal kohtumisel on visiidid ka ettevõtetesse ning kohtumised ettevõtjate või muude inspireerivate isikutega. Igaks kohtumiseks on ka kodutöö. Partner ettevõtete rolliks on pakkuda välja probleemid ning pakkuda mentorlust ühele tiimile. Kuna Tartu Ülikool on EIT Health liige ning kui majandusteaduskonnal on suurem huvi StarShip programmi ülesehituse vastu, siis kindlasti saaksin huvi korral tutvustada teid programmi koordinaatorile Coimbra ülikoolile.

4. Mitu mentorit on ühel tiimil?

Ettevõtte poolt on üks kindel mentor + hetkeseisuga on akadeemilisest meeskonnast 4 mentorit.

5. Kas ettevõtted finantseerivad probleemi lahendamist?

Otseselt mitte, aga kaudselt küll. Kogu programmi rahastab EIT Health, kes saab tegutsemistoetust Euroopa Liidust. Kuna aga ettevõtetele on võrgustikus olemisel liikmetasu, siis läbi selle nad ikkagi organisatsiooni tegevusi rahastavad. Tegelikult ka Tartu Ülikool on EIT Health liige, Ülikool on olnud aktiivne biotehnoloogia osas.

6. Mis saab siis kui probleemile lahendust ei leita?

Kuna programmi eesmärk on hariduslik, siis otseselt ei saa midagi. Ka probleemile välja töötatud IP tegelikult kuulub meeskonnale, mitte EIT Health-ile või ettevõttele. Seega hea lahenduse ja meeskonna korral on võimalus arendada oma start-up. Hetkeseisuga on meie meeskond valinud pigem tee, proovida pakkuda GE-le ideesid, mida tulevikus arendada.

7. Kas see praktika on tasustatud?

Töötasu ette nähtud ei ole. Küll on fikseeritud summas reisitoetus, mis võimaldab osaleda projekti raames toimuvatel nädalastel kohtumistel ning külastada enda mentorettevõtet või mõnda muud asutust.

Üliõpilaste enda koostatud projekt ettevõtetele

(magistriõppe praktika)

Üliõpilased moodustasid tiimi (4 liiget) ning pakkusid välja tuginedes õpitud ainetele ja enda kogemusele  probleemi, mida nad olid valmis lahendama ettevõtte põhiselt.

Praktika eesmärk: Profileerimine turunduslikul eesmärgil võimaldab ettevõttel analüüsida kliendi käitumist ning tuletada erinevate klientide ootusi, eelistusi ja vajadusi seoses pakutavate kaupade ja teenuste tarbimisega. Profileerimine aitab paremini aru saada, kes on ettevõte praegune põhiklient. Vaatluse kontekstis oli profileerimine kasutatud klientide segmenteerimiseks ning klienditüüpide ja profiilide loomiseks.

Metoodika: Andmete kogumiseks oli loodud exceli põhine ankeet valikvastustega. Ankeet oli täidetud kohapeal vaatluse jooksul. Lõpus toodi välja ettevõtte protsesside ja teenusepakkujate töö parandamiseks mõned tähelepanekud ja ettepanekud.