Lausesemantika põhimõisteid

Pragmaatika, mis uurib sõnade ja lausete tähendusi kontekstis, on tihedalt seotud lausesemantikaga. Seepärast on vajalik tunda lausesemantikas olulist eristust lause, lausungi ja propositsiooni vahel.

Lause on mingi tähenduse keeleline väljendus. See on grammatiliselt korrektne tervikmõte

Lausung on lause konkreetne väljendus, iga kord uus.

Propositsioon on lause või lausungi sisu, see, mis tähendust väljendada tahetakse. See on väide asjade seisu kohta maailmas.

Ühel propositsioonil võib olla mitmesuguseid väljendusi lause kujul.
Üht lauset saab lõpmatul hulgal lausungites kuuldavale tuua.
Lause ja lausungi sisu (see, mis tähendust lause edasi annab) on propositsioon.

 

back forward