Kooperatiivsusprintsiip ja vestlusmaksiimid

Grice leidis, et vestluses osalejate vahel valitseb kokkulepe, mis paneb neid järgima vestluses omaksvõetud eesmärki või suunda. Ta täheldas lisaks, et isegi tülitsevad vestlejad teevad vastastikku jõupingutusi oma lausungite kokkusobitamiseks, võttes omaks vestluse üldise eesmärgi. Sellega seoses sõnastas ta

koostööpõhimõtte ehk KOOPERATIIVSUSPRINTSIIBI:

 Anna vestlusesse oma eeldatav panus, selle mis tahes astmel ja eesmärgi suhtes.

Võib öelda, et vestlevad inimesed järgivad koostööpõhimõtet ja eeldavad vaikimisi, et ka vestluspartner teeb seda, nii nagu inimesed koos tegutsedes tavatsevad üldiselt teisega arvestada. Vestluse eesmärk võib olla selgem või ähmasem, kindlam või juhuslikum, püsivam või muutuvam, kuid seda järgitakse ühise arusaamise huvides.

Konkreetsemalt sõnastas Grice neli vestlusmaksiimi:

I. Hulga- ehk kvantiteedimaksiim

"Räägi parajal hulgal!"

1. Edasta vestluse eesmärgile vastavalt piisavalt teavet.
2. Ära teabega liialda.

Tee oma panus täpselt nii informatiivseks kui on tarvis just selle vestluse jaoks.

II. Sisu ehk kvaliteedimaksiim

On seotud vestlusesse panustatava info tõesusega, st „Räägi tõtt!“.

1. Ära ütle seda, mida arvad vale olevat (st ära levita teadlikku valet).
2. Ära räägi, kui ei tea (kui puuduvad kindlad andmed või tõendid).

III. Seose- ehk relevantsusmaksiim

„Räägi asjast!“

Väite tõesusest üksi ei piisa, et see oleks aktsepteeritav panus vestlusesse, öeldav peab olema vestluse teema ja eesmärgiga seotud.

IV. Laadi- ehk maneerimaksiim

„Ole arusaadav!“

1. Väldi väljendite ebamäärasust.
2. Väldi mitmemõttelisust.
3. Väljendu lühidalt, väldi ülearust loba.
4. Väljendu korrektselt.

„Need maksiimid määravad, kuidas vestlejad peavad käituma, et vestlus oleks edukas, mõistlik ja koostööaldis. Nad peavad kõnelema siiralt, asjakohaselt ja selgelt, edastades küllaldaselt informatsiooni“ (Merilai 2003: 134). Nende maksiimide järgimist eeldab iga vestleja vaikimisi ja enamasti kõnelejad ei teadvusta nende kehtimist enne, kui neid rikutud pole.

Vaatame näiteks üht vestlust (Yule 1996: 36 järgi)

Pargipingil istub naine ja tema kõrval teel lebab suur koer. Tuleb mees, kes istub samuti pingile.
Mees: "Kas Teie koer hammustab?"
Naine: "Ei."
(Mees sirutab käe välja, et koera silitada. Koer hammustab.)
Mees: "Ai! Te ju ütlesite, et Teie koer ei hammusta!"
Naine: "Jah. Aga see ei ole minu koer."
Mees eeldas, et naine järgib kooperatiivsusprintsiipi ja peab kinni maksiimidest. Millist maksiimi naine rikkus?

back forward