Ettekanded

 

Kati Orav (haridusinnovatsioon): visuaalsete meetodite kasutamine ja visuaalse lihtsustamise potentsiaal üldhariduses

Roman Kaurson (haridusinnovatsioon): haridustehnoloogia platvorm matemaatika ja füüsika mõistete omandamiseks põhi- ja gümnaasiumiastme õpilastele

Kristi Vint ja Carolina Šuman (eripedagoogika ja logopeedia): kaasav ja kvaliteetne haridus lasteaiarühmas: eripedagoogiline tugi õpetajatele

Triinu Pääsik (haridusinnovatsioon): õpetajate arengumõtteviis ja selle avaldumine tundi läbi viies

Eleriin Käo-Zirk (põhikooli mitme aine õpetaja): esimese kursuse õpetajakoolituse üliõpilaste sisseastumise motiivid ja nägemus valitud erialal töötamisest peale lõpetamist

Sigrid Lõugas (humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis): õpetajate arvamused LGBT noori toetavast koolikliimast ja õpetaja rollist selle loomisel

Kristofer Kotsar (loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis): õpetajakoolitust läbivate üliõpilaste hinnangud õppekava sidususele

Astra Pintson-Käo (kutseõpetaja): õppemängud ja nende kasutamine ülikoolis