Näide 5. Jalaväerühm palaval liival

Autor Maia Boltovsky

Lõiminguaspektid 

 • inglise keel
 • tsiviil-militaarsuhted
 • lahingutegevuse reeglid
 • patrulli korraldamine
 • läbirääkimiste pidamine

Õpiväljundid

Õpitsükli läbinud õppija (hetkel magistritaseme üliõpilane)

 • oskab pidada inglise keeles läbirääkimisi teise kultuuri esindajatega;
 • oskab kavandada patrulli tegevust ja selle rahvusvahelises keskkonnas läbi viia;
 • teab tsiviil-militaarkoostöö põhilisi sätteid.

Probleemid

1. Jalaväerühm missioonipiirkonnas

Jalaväerühm ESTPLA-134 on missioonil piirkonnas, mille tsiviilelanikud on jäänud kahe vaenuliku klanni tegevuspiirkonda „lõksu“. Rühmaülema kapten Karu esmaseks ülesandeks on tagada oma meeste turvalisus, samas viia iga päev läbi patrulle koos Inglise jalaväelastega, tagada rahu piirkonnas, vältida inimohvreid, samas takistada kahe vaenuliku klanni lahingutegevust. Kohalikud ei suhtu võõrvägedesse kuigi sõbralikult, samas kurnab neid ka piirkonnas toimuv partisanisõda.

2. Kontrollpunkt on „vales kohas“

(Selle probleemi võiks esitada videona või simulatsioonimultifilmina.)

Varahommikul oli külas kuulda laskmist. Pärastlõunal läheneb teed blokeerivale kontrollpunktile umbes 20-liikmeline ja äärmiselt emotsionaalne  salk kohalikke. Selgub, et tegemist on matuserongkäiguga, suguselts soovib KPst läbi pääseda, et iidsele matusepaigale matta hommikul tulevahetuses hukkunud 23-aastane noormees. Naised nutavad ja halavad häälekalt, mehed on mornid, on näha, et kolm või neli nooremat meest kannab relvi.

Hindamine

Hindamismeetodid

 1. Rühmades ingliskeelne rollimäng tegevusest kontrollpunktis ja kaaslaste tegevuse analüüs
 2. Rühmades läbi viidud kaardiharjutus koos ingliskeelsete selgituste ja põhjendustega
 3. Rühma patrullkäsu koostamine ja rühma tegevuse korraldamine.

Hinne koosneb oma sooritusest ja kaaslaste soorituse analüüsist.

Hindamiskriteeriumid:

 • Rollimängu grupisooritus kulgeb ilma kommunikatsioonihäireteta.
 • Õppijad sooritavad kaardiharjutuse ja suudavad tegevust põhjendada ja selgitada inglise keeles.
 • Õppijad koostavad tegevuskäsu inglise keeles kõiki kohustuslikke aspekte arvestades.

Sisuliste aspektide adekvaatseks hindamiseks kaasatakse taktika õppetooli õppejõud, inglise keele õpetaja hindab keelelist sooritust.

Vastastikhindamine: õppijad analüüsivad kaaslaste rollimängu sooritust   

Probleemipõhise õpitsükli õppeprotsessi kirjeldus

Koolis

Sissejuhatus. 1. Probleemi ajurünnak. Sellele järgneb praktiline keeletund, kus käsitletakse missioonipiirkonnas vajalikku sõnavara.

Järgmises tunnis korratakse (või õpetatakse) 5-punktilise käsu koostamist, analüüsitakse selle sobivust patrullkäsu andmiseks.

Kodus

Iseseisvalt koostada patrullkäsk, korraldades jalaväerühma tegevust. Käsu kirjutamine on eesti keeles varem selgeks õpitud, praeguse tegevuse eesmärgiks on sama teadmise ülekandmine teise keelde.

Koolis

3-4liikmelistes rühmades kavandatakse patrulli tegevus, julgestamine, tegevus külas. Rühmad viivad läbi oma tegevust selgitava kaardiharjutuse. Kaaslased annavad sooritusele tagasisidet.

Õppijatele esitatakse 2. probleem (simulatsioonivideona). Õppijad korraldavad ajurünnaku probleemi selgitamiseks.

Kodus

Iseseisvalt uurivad õppijad tsiviil-militaarsuhteid reguleerivaid reegleid ja valmistuvad väikestes rühmades läbi viima rollimängu.

Koolis

Tunnis toimub rollimäng ja kaaslaste tegevuse analüüs ning konstruktiivne tagasisidestamine. Kokkuvõte õpitust.

Kasutatav kirjandus

 • Inglise keele õpik „Campaign3“ või mõni muu asjakohane õppematerjal
 • 5-punktiline käsk
 • Erinevad keeleõppematerjalid.