Kokkuvõttev ülesanne

Loo videonäidetes nähtud uurimusliku õppe näitega analoogiline õpiolukord. Mõtle läbi:

  • mis tehnilisi vahendid, mida vajad?
  • milline on katseks kuluv aeg?
  • kuidas juhendad õpilasi, kes sooritavad katset erineva tempo ja arusaamisega?
  • millised on võimalikud küsimused, mis aitavad õpilastel jõuda aste-astmelt uute järeldusteni (sokraatiline küsitlemine)
  • milliseid eelteadmisi ja laboritehnikaga töötamise oskusi on õpilastel katse käigus vaja osata või meelde tuletada?
  • milliseid eelteadmisi on vaja aktiveerida ning kuidas aidata õpilasi eelnevalt omandatud teooria ja käesoleva katse praktilise kogemuse vahel?