Kuidas õpiobjekti kasutada?

Videonäidete abil juhitakse tähelepanu kommunikatsioonivõtetele, mida loodusainete õpetamisel saab kasutada, ning luuakse sünergia ainedidaktiliste ja suhtluspädevuste koos käsitlemiseks. 

Näidetes esitatud metoodilisi võtteid (küsimise tehnikad, tagasisidetehnikad, instrueerimine, selgitamine, näitlikustamine) saab esile tuua ja analüüsida ükshaaval või raamistatuna terviklõigu kontekstis.