Autorid: Egle Säre, Halliki Harro-Loit  (analüüs), Eleri Lõhmus (kaameratöö ja montaaž), Inga Kukk (tehniline teostus)

Õpiobjekti maht: 0,15 EAP


ÕPIOBJEKTI EESMÄRK JA SIHTRÜHM

Õpiobjektis tutvustatakse lastega filosofeerimist kui sobivat lähenemisviisi laste analüüsi- ja arutlusoskuse arendamiseks ning väärtuste teema käsitlemiseks mitmetes ainetes või tunnivälises tegevuses. Videonäidetega julgustatakse üliõpilasi ja tegevõpetajaid kasutama lastega filosofeerimise võtteid, aga juhitakse ka tähelepanu küsimuste formuleerimisele ja kuulamisoskusele.

Õpiobjektiga on oodatud tutvuma nii õpetajakoolituse üliõpilased kui ka täienduskoolituses osalevad ja teised tegevõpetajad.

Salvestatud õpiolukord, õpikeskkond, tund vms võimaldab virtuaalses keskkonnas tuua kokku erinevad kogemused (eri õpetajate tunnid, eri koolide ruumid, erinevad õpikäsitlused), mis rikastavad meie arusaama hea pedagoogilise praktika mitmekesisusest. Videonäidete eesmärk on suunata õppijat märkama erinevaid õppeprotsessi aspekte (nt õpetaja ainealased didaktilised võtted, suhtlusviisid, laudade asetus, klassis jms). Tavaolukorras toimivad kõik need aspektid korraga ning nende koostoimet on keeruline hoomata ja teadvustada.

ÕPIVÄLJUNDID

Õpiobjekti läbitöötanu:

  • teab peamisi lastega filosofeerimise põhimõtteid
  • oskab video põhjal analüüsida õpetaja tegevuse eri aspekte lähtuvalt tunni eesmärkidest
  • analüüsib lastega filosofeerimise meetodite kasutamise võimalusi oma praktikas
Õpiobjektis esitatud videolõike saab korduvalt vaadata, niiöelda aega edasi-tagasi kerida, ning panna tähele ja analüüsida detaile, millest pedagoogiline praktika koosneb. Videonäidetele lisaks esitatud teoreetiline materjal loob tausta, küsimused, eneseanalüüsi- ja märkamisülesanded võimaldavad õppijal arendada oma märkamis- ja refleksioonioskusi ning siduda õpitavat oma pedagoogilise praktikaga.

Tartu, 2013