Suhtlemine: õppijate koostöö

 Sotsiaalne võrgustik, kus kaks või rohkem last saavad arutada õpitavat teemat, on näide avastuslikku õpiprotsessi soodustavast keskkonnast. Õpilased tõlgendavad uusi teadmisi oma olemasolevatest teadmistest lähtudes, dialoogi kaudu teistega koostööd tehes, luues ja taasluues jagatud teadmist.

Eesmärk on, et õpilastel kerkivad just neile huvi pakkuvad küsimused ja nad lahendavad probleeme, mis nõuavad kõrgema tasandi mõtlemisoskusi. Meeli Tankler annab edasi õpetaja kogemuse õpilaste omavahelise suhtlemise tähtsusest: „Avastusõpe loob võimaluse rühmatööks, aktiveerib lapsi. Avastusõppe käigus olen näinud, kuidas lapsed tõepoolest omandavad rühmatöö tegemise harjumuse ja tulevad sellega lausa suurepäraselt toime. Töötatakse paaride kaupa, aga rollid kogu aeg vahetuvad. See, kes on üks kord katse läbiviija, on teine kord abiline; kordamööda antakse ka tulemustest aru ja nii harjuvad kõik aktiivsed olema, ka vaiksemad lapsed. Nad saavad kogemuse ja julgustuse. Õpilased tahavad tööd teha.“ 

Seda illustreerib järgnev videolõik. 

https://www.uttv.ee/naita?id=18374