Kokkuvõte

Koolirahvast teeb murelikuks, et uuringute kohaselt on Eesti õpilastel küll head faktiteadmised, kuid vähene huvi aine vastu. Avastusõppe sagedasem kasutamine vähendab olukordi, kus õppimine seisneb info vastuvõtmises ja selle võimalikult täpses kordamises. Võrreldes õpiku- ja õpetajakeskse õpetamisega, kus uus teave on suurel määral märgiliselt vahendatud (keel, pildid, skeemid, graafikud) ja kus tihti kontrollitakse vaid vahendatu taasesitamist, toetab avastusõpe oluliselt enam õpilaste huvi ja tahtmist õppida.

Väärtuskasvatuslikus plaanis on oluline, et avastusõpe paneb õppimise eest vastutuse õpilase enese õlule, toetades iseseisvust, aktiivsust, pühendumist, julgust, enesekindlust, teadmiste ja tõenduse väärtustamist, loodusteaduslikku mõtlemisoskust, probleemide lahendamisvõimet ja koostööoskust. Ise küsides, uurides ja avastades kujuneb sisemine motiveeritus.

Tooge välja vähemalt kolm avastusõppe metoodikale olulist rõhuasetust.

  1. õpilaste aktiivne roll õppeprotsessis
  2. õpilaste huvi ja motivatsioon õppida
  3. õpitu ülekandmine uutesse olukordadesse, teistesse kontekstidesse
  4. info otsimise ja kasutamise, probleemide lahendamise, arutlemise ja põhjendamise oskuste arendamine
  5. õppimine on tähendusrikkam ja seetõttu püsib õpitu paremini meeles
  6. vajadus ümber hinnata ajakasutus (sh õpetatavad teadmised, oskused ja kujundatavad hoiakud)

Milliseid avastusõppe elemente olete ise kasutanud või saate kasutada oma praktikas?
Millist kasu avastusõppe põhimõtete järgimine annab õpilastele?