Reisiõpe

Raamstsenaariumi autor on Andrus Org

Reisiõpe on tegevuspõhine ja kogemuskeskne õppevorm, mis keskendub peamiselt õppija sotsiaalsete oskuste ja õppekava läbivate üldpädevuste arendamisele ning pakub temaatiliselt lõimitud terviku kogemust vahetust kokkupuutest õpitava objektiga selle loomulikus loodus- või kultuurikeskkonnas.

Reisiõppega lähedased mõisted on õppereis ja õppekäik.

Õppereis (ingl study tour, study trip) – didaktilise eesmärgiga väljasõit, mis on suunatud peamiselt ühe aine või ainevaldkonna õppimisele väljaspool koolimaja.

Õppekäik (ingl field trip, study visit) – didaktilise eesmärgiga retk kooli lähiümbrusse, nt parki, muuseumisse, loodusmajja.

Reisiõpe on paljuski sarnane õppekäiguga: mõlemad võimaldavad õppida elulistes olukordades, mille kohta tuleb täita õpiülesandeid, mis suunavad õpilasi vaatlema, otsima, võrdlema, valikuid ja otsuseid tegema, küsimusi sõnastama, probleeme lahendama jne. Reisiõppele eelneb reisi kavandamine ja ettevalmistamine (st info ja materjali kogumine, esialgne tutvumine sihtkohtadega), järgneb aga tagasisidestav kokkuvõte (st õpitu kordamine, seostamine varemõpituga).

Reisiõppe, õppereisi ja õppekäigu hõlmavussuhteid kajastab järgmine joonis:

Reisiõpe võib olla kooli õppekava osa, sellega tegeletakse süsteemselt ja kavandatult. Seda õppevormi võib kasutada kõikides klassides ja kooliastmetes. Soovitav on alustada kodukohalähedaste reisidega, mille kestus on ajaliselt lühem. Esimesele ja teisele kooliastmele sobivad poole- või ühepäevased väljasõidud (õppekäigud), alates kolmandast kooliastmest võib kavandada kahe- või kolmepäevaseid reise, gümnaasiumiastme puhul on mõeldavad ka nädalapikkused reisid. Reisiõpet võib läbi viia sügisel ja kevadel, kui lisanduvad kogemused ja vilumus, siis korra trimestris või veerandis. Reisiõppe kavandamine sõltub suuresti õpetajate ettevõtlikkusest ja koostööst, kooli õppe- ja kasvatus­töö põhimõtetest ning materiaalsetest ressurssidest.

Millised on reisiõppe eesmärgid?

Reisiõppe kaudu saab lõimitult õpetada kõiki õppeaineid, kujundada alusväärtusi ja üldpädevusi, käsitleda läbivaid teemasid. Reisiõppe sisu lähtub kooli õppekava ja ainekavade suunistest, kuid on mõistagi seotud reisimarsruudiga. Õpiteemad ja -tegevused lähtuvad külastatavate sihtkohtade võimalustest: milliseid paiku külastatakse, mis on nende paikade looduslik või kultuuriline eripära, mida võiks neis paikades vaadata, märgata või avastada? Reisiõpe arendab vaatlemis- ja märkamisoskust, loogilist ja loovat mõtlemist, suhtlemis- ja orienteerumisoskust. Kuigi reisiõppe vältel on tähtis roll meeskonnatööl, saab siin teha tööjaotust, lähtudes õpilaste erinevatest oskustest ja tugevustest. Reisiõpe annab teadmisi ja avardab silmaringi, võimaldab iseseisvalt ning koos teistega avastada ja uurida, pakub elamusi ja emotsioone, motivatsiooni ja hasarti, edendab liikumist ja tervislikku eluviisi.

Reisiõpe täidab mitmeid eesmärke:

 • pakub reaalelulist õpikeskkonda ja paremini toimivaid õpitegevusi;
 • arvestab õpilase loomuliku uudishimuga, tema huvide ja võimetega;
 • võimaldab õpilastele teistsugust sotsiaalset suhtlust ja ainealast edenemist;
 • arendab õpilaste sotsiaalseid oskusi ja koostööd, suurendab rühma ühtsustunnet;
 • loob mitmekülgse kokkupuute sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonnaga;
 • võimaldab õppida tegevus- ja kogemuspõhiselt, mõistmaks elulisi olukordi ja seoseid;
 • lõimib eri õppeaineid ja ainevaldkondi ning kujundab üld- ja valdkonnapädevusi;
 • kujundab hoolivat suhtumist ja vastutustunnet loodus- ja kultuurikeskkonna vastu;
 • loob koosolemise tunde ning edendab õpilaste, õpetajate ja lastevanemate suhteid;
 • edendab tervislikke eluviise ning pakub esteetilisi elamusi.

Milliseid reisisihtkohti valida?

Kodukohalähedastest paikadest, mis pakuvad kodupaiga ja -looga seotud teemasid ja tegevusi, võib edasi liikuda kaugematesse punktidesse. Omaette reisisihtkohtadena võib külastada Eestimaa eri piirkondi: Muhu- ja Saaremaad, Lääne-Eestit ja Hiiumaad, Ida- ja Lääne-Virumaad, Lõuna-Eesti piirkondi, Peipsi-äärseid alasid ja teisi kohti. Pikemaid reise võib ette võtta Läti- ja Leedumaale, samuti Ida-Euroopa riikidesse, nagu Poola, Tšehhi, Slovakkia.

Reisiõpet saab läbi viia maa- ja linnakeskkonnas, looduslikus ümbruses, ajaloolistes ja kultuurilistes paikades. Sõltuvalt eesmärkidest võib reisi prioriteediks olla kas looduslik objekt (nt looduskaitseala, mets, park, kõnnumaa, ürgorg, raba, mäestik, rannik, saar, pank, koobas, liivakivipaljand, eriline puu vmt), kultuuriobjekt (nt küla, muuseum, loss, mõis, kirik, ausammas, loomaaed) või ajalooline paik (nt sünnikoht, lahingupaik, mälestusmärk, koonduslaager).

Liikuda võib bussi või rongiga, jalgratastega või jalgsi.

Soovitav on lõimida reisiõpe kooli õppekava osaks, kavandades selleks omaette reisiõppe kursused (nt valikkursused „Välipraktika Eestis“, „Välipraktika Ida-Euroopas“), kus arvestuse või hinde saamiseks tuleb õppeaasta või -astme vältel kaasa teha kindlal hulgal reisiõppe päevi.

Kuidas reisi ette valmistada ja läbi viia?

Reisiõpet on võimalik korraldada igas koolis ja sellega tulevad toime igasuguse koolitus­taustaga õpetajad. Reisiõpe eeldab süsteemset lähenemist ja läbimõeldud korraldamist. Kõigepealt tuleb moodustada meeskond (peamiselt kuuluvad sinna õpetajad, kuid panustada saavad ka õpilased ja lapsevanemad), kes asub reisi ette valmistama ja kavandama. Seejärel tuleb koostada õppe-eesmärkidega seotud marsruut, leida külastatavad sihtkohad ja valida õppeteemad. Reisiõppe korraldusmeeskonna ülesandeks on paika panna konkreetne ajakava, kokku leppida tegevused ning koostada ülesanded (töölehed, maastikumängud  vm). Kindlasti tuleb eelnevalt kokku leppida ka transpordi- ja toitlustamisteenus, samuti tellida vajalikest sihtkohtadest giiditeenus või haridusprogramm.

Lisaks tuleb koguda eelinfot reisisihtkohtade ajaloo, geograafia ja kultuuri kohta – selleks võib eri õppeainete kaudu eelneva tööjaotuse põhimõttel kaasata õpilasi, kes loevad trüki- ja veebiallikaid ning teevad kas eelnevalt klassis või reisi vältel lühiettekandeid. Niisiis eeldab reisiõpe teatud teemadega tutvumist, eelnevat kodulugemist ja materjali kogumist. Neid reisi ettevalmistavaid ülesandeid võib õpilastele jagada ositi kas individuaalse, paaris- või rühmatööna.

Enne reisi toimub koos õpilastega reisi ettevalmistav koosolek, kus nad saaksid oma mõtteid jagada ja soove välja öelda, mõelda sellele, milliseid asju ja vahendeid tuleb kaasa võtta, milliseid tegevusi kavandada. Reisikoosolek on vajalik ka selleks, et emotsionaalselt häälestuda ning kogu reisi vaimusilmas ette kujutada.

Kui reisi vältel kasutatakse töölehti, siis peavad nad olema praktilised, ülesanded on vormistatud kompaktselt, nii et küsimuste kõrval jääb ruumi ka vastamiseks. Töölehed tuleks õpilastele jagada kiletaskus.

Reisiõppe ellukutsumiseks on vaja aktiivset meeskonda, kus oleks ettevõtlikke ja entusiastlikke õpetajaid, kes tahavad panustada õpetamisse nüüdisaegse õpikäsituse kaudu. Reisiõppe õnnestumisse saavad panustada ka lapsevanemad ja kohaliku kogukonna inimesed, kelle abi ja toetust tasub koolil alati küsida. Kasuks tulevad ka otsekontaktid reisi sihtkohtades olevate inimestega. Meeskonna initsiatiiv ja koostöö on reisiõppe õnnestumisel otsustava tähtsusega.

Kuidas õpilasi reisiõppeks motiveerida?

Reisiõpe kui õppevorm on mõeldud ennekõike õpilastele. Tuleb võimaldada neil haarata initsiatiivi ja kogeda eduelamust, lasta neil reisi korraldada ja tegevusi läbi viia. Lubada neil keerulistes olukordades tegutseda ja vastutust võtta. Pakkuda neile avatud suhtlussituatsioone, lävimist väljaspool traditsioonilisi rollimudeleid. Lasta neil kogeda elulisi olukordi ja lahendada praktilisi probleeme. Mõistagi tuleb reisiõpet korraldades arvestada õpilaste võimete, huvide ja vajadustega – nende eripärasid õppimisel. Pikaaegse reisiõppe kogemusega geograafiaõpetaja ja haridustehnoloog Urmas Vessin kirjutab, et reisil osaledes on õpilane olukorras, kus ta peab jälgima ja arvestama nii enda kui ka kaaslaste käitumist ja arvamusi. Reisi vältel moodustuvad teistsugused sotsiaalsed suhted, toimuvad käitumuslikud avanemised ja muutumised, tekib ka vajadus ja valmidus teha kompromisse, korrigeerida tarvidusel enda käitumist. (Vessin 2011: 48–49)

Reisil õppimine peab kindlustama õpilasele eduelamuse, kasvatama temas enesekindlust ja valmidust keerulistes olukordades tegutseda. Eraldi väärtus on õpilase ja õpetaja lävimine väljaspool traditsioonilise tunni raamistikku ja peale surutud rollimalli. Raamidest vabam keskkond lubab õpetajal näha ja õpilasel demonstreerida tema „peidetud“ külgi ja nähtu põhjal õpetajal tundides õpetamist korrigeerida (Vessin 2011: 49). Reisiõppesse tuleb kaasata ka need õpilased, kel on raskusi kooli või tavapärastesse ainetundidesse jõudmisega.

Milliseid tegevusi ja ülesandeid reisiõppe raames teha saab?

Tegevuste ja ülesannete spekter sõltub õpetajate ja õpilaste huvidest, ettevõtlikkusest ja fantaasiast. Reisi käigus võib lahendada probleeme, sooritada ülesandeid, täita töölehti, küsida küsimusi ja vastata neile. Reisiõppe ülesanded arendavad vaatlemis- ja märkamisoskust, mõtlemist ja seoste loomise oskust. Harjutatakse nii iseseisvat tööd kui ka koostööd rühmas, arendatakse suhtlemisoskust ja -julgust, loogilist mõtlemist, loovust ja kujutlusvõimet. Õpilased õpivad tegevuste kaudu kaarti kasutama ja orienteeruma, leidma infot infotahvlitelt ja objekte pildistama. Sihtkohtades toimuvad giidiloengud ja haridusprogrammid.

 • Kaasamõtlemise ülesanded. Loenguid ja ettekandeid ajaloolistes paikades (nt Westerplattelis, kus sai alguse teine maailmasõda, või Auschwitz-Birkenau koonduslaagris, Praha lossis, Paju lahingu monumendi juures või mujal) võivad pidada nii õpetajad kui ka õpilased. Kokku võib kleepida ka puslena laialiolevat teksti, näiteks mõne kuulsa inimese eluloo kohta. Reisi kohta võib hiljem koostada ristsõna, lauamängu või viktoriini.
 • Liikumisega seotud ülesanded. Külastatakse kultuuriobjekte (nt muuseume, mõisaid, kirikuid) ja ajaloolisi paiku (nt monumente, lahingupaiku) ning matkatakse loodusradadel ja -maastikel (nt metsas, rabas, mägedes), korraldatakse maastiku- ja orienteerumismänge ning viiakse läbi tervislikke liikumisharjutusi.
 • Loovusega seotud ülesanded. Populaarseks õpivõtteks on fotojaht, mille käigus kogutakse pildimaterjali reisipaikade kohta. Lisaks võib teha blogisid, lühifilme, kollaaže jm. Välja võib mõelda mitmesuguseid loovülesandeid, kus tulemuseks on näiteks luuletus, laul, tants, lavastus või videoklipp.
 • Suhtlemisega seotud ülesanded. Soovitav on teha paaris- ja rühmatöö ülesandeid, sest see suurendab õpilaste motivatsiooni ja rahulolu, soodustab ülesannete lõpuleviimist ja nende sooritamise efektiivsust. Rühmatööna võib teha ka temaatilisi videoklippe, mida hiljem kokku monteeritakse ja kommenteeritakse.
 • Eneserefleksiooniga seotud ülesandeid. Reisi käigus peavad õpilased reisipäevikut, kuhu märgivad üles enda muljed ja meeleolud, samuti kogutud teadmised ja saadud kogemused. Päevik on ka koht eneserefleksiooniks. Reisiõppe põhjal võib iga õpilane koostada õpimapi.
 • Reisiõppe jaoks saab kasutada ka e-tuge, nt Moodle’i keskkonda, kuhu reisi ettevalmistav info ja hiljem ka reisi kokkuvõttev materjal üles pannakse.

Millised on reisiõppe tingimused ja ohud?

Reisiõppe eest vastutavad reisi korraldavad õpetajad, nendevaheline läbisaamine peab olema hea ja koostöö sujuv. Õpetajad vastutavad reisikava täitmise ja asjaajamise eest, samuti õpilaste käitumise, üldise korra ja reisiohutusnõuete täitmise eest. Reisiõppe läbiviimisel tuleb arvestada sellega kaasnevaid võimalikke ohte (nt tervise, liikluse, ilmastiku ja muu sellisega kaasnev).

 • Õpilasi tuleb reisiõppe eel ohutus- ja liiklusalaselt instrueerida.
 • Reisiõppeks peab nõusoleku andma kooli direktor.
 • Kirjaliku nõusoleku peab andma ka reisil osaleva õpilase vanem.
 • Vajalik on kaasa võtta kõikide reisil osalevate õpilaste ja nende vanemate või hooldajate kontaktandmed.
 • Mitmepäevase väljasõidu korral tuleb kaasa võtta esmaabikomplekt.
 • Kui õppekäigul osaleb krooniliste haigustega õpilasi, tuleb kontrollida, kas õpilasel on kaasas vajalikud ravimid.
 • Reisiõppeks valitud bussifirmal peaks olema piisavalt õpilasreiside läbiviimise kogemust. Reisiõppe buss peab vastama esitatud nõuetele (sh tehnoülevaatus, turvavööd, lasterühma tunnusmärk). Enne ekskursiooni soovitame õpilastele meelde tuletada mõned põhilised bussiga liiklemise ohutusreegleid (nt sõidu ajaks tuleb turvavöö kinnitada, sõidu ajal bussis seista on ohtlik ja keelatud, bussijuhti ei või sõidu ajal segada, igasugune lärmamine ja valju muusika kuulamine pole bussis lubatud).

Seadusandlikud piirangud

Õppereisi otseselt reguleerivaid seadusi ei ole, tagatud peab olema õpilaste ohutus. Õppereiside korraldamisel juhindutakse omaaegsest haridusmistri ringkirjast.

Väljavõte haridusminister Tõnis Lukase ringkirjast 14.06.1999

Igaks ekskursiooniks, õppekäiguks või matkaks määrab kooli direktor vastutava isiku. I-VI klassi õpilasi saadavad täiskasvanud arvestusega üks täiskasvanu iga 10 õpilase kohta ja VII-IX klassi õpilasi üks täiskasvanu iga 15 õpilase kohta. Gümnaasiumiõpilaste täiskasvanud saatjate arvu määrab kool olenevalt marsruudist ja sihtkohast. Direktor vastutab, et kõik ekskursioonist, õppekäigust või matkast osavõtjad oleks instrueeritud.

Õpetaja (klassijuhataja), kes on määratud ekskursiooni, õppekäigu või matka juhiks, viib läbi õpilaste ohutustehnilise instrueerimise, kusjuures peab silmas ohutegureid, mis tulenevad konkreetsest marsruudist, sihtkohast, aastaajast, õpilaste vanusest.

Enne ekskursioonile, õppekäigule ja matkale minemist kõneldakse õpilastega liiklusohutusest, loodus- ja tervishoiureeglitest, sanitaarnõuetest, ohutusnõuetest lõkke tegemisel, ujumisel. Tuletatakse meelde kõige elementaarsemad esmaabi andmise võtted. Oluline on, et peale instrueerimist teadvustaks iga õpilane oma vastutuse.

Lisaks peab jälgima, et pikema kui 24 h kestva reisiõppe korral ei osutaks õpetaja reisivahendaja teenust (vt täpsemalt Kadri Pauli artiklit allpool), vaid kasutaks piisava õpilasreiside kogemusega reisikorraldaja teenust.

Milliseid andmeid on vaja registreerimislehel?

Reisiõppe registreerimislehel peavad olema järgmised andmed:

 • kool
 • klass
 • sihtkoht
 • eesmärgid
 • väljasõidu aeg ja koht
 • ajakava
 • kavandatud tagasijõudmise aeg
 • kaasas olevad õpetajad / täiskasvanud
 • turvalisuse eest vastutav õpetaja ja tema kontakttelefon
 • õpilaste nimekiri
 • turvalisuse eest vastutava juhtkonna kinnitus
 • vastutava õpetaja nimi ja allkiri

Kuidas anda tagasisidet?

Tagasiside ja hindamine kavandatakse enne reisiõpet. Õpilasi tuleb teavitada reisiõppe eesmärkidest, kavandatavatest tegevustest ja ülesannetest – mida ja kuidas hinnatakse. Samuti tuleb õpilasi informeerida, milliseid tehnilisi oskusi on kursuse läbimiseks vaja ja kas neid hinnatakse. Hindamiseks sobivad mitmesugused, nii individuaalselt kui ka rühmatööna tehtud ülesanded: reisiõppe õpimapp, fotojahi album, täidetud töölehed, koostatud ja esitatud ettekanded, uurimus-, probleem- ja loovülesannete sooritused jms. Tagasisidet võib anda kogu reisi vältel või ka pärast reisi. Tagasiside andmine ja hindamine võib olla reisi kokkuvõtva seminari osa. Hindamisstrateegia valikul tuleb silmas pidada, et see võimaldaks hinnata nii õppija arengut kui ka lõpptulemust. Rakendada võib enesehindamist, kaasõpilaste või juhendava õpetaja hindamist.

Kasulikke linke reisiõppe planeerimiseks

 • Eesti ametlik turismiinfo piirkondade kaupa: link
 • Eesti giidide koduleht, kus saab otsida piirkondade kaupa, eraldi ka arheoloogia-, arhitektuuri- ja loodusmälestised: link
 • RMK õppe- ja matkarajad: link
 • Teeliste kirikud – erinevate konfessioonide kirikute lühikirjeldused koos kontaktidega: link
 • Looduslikud pühapaigad piirkonniti: link
 • EELIS – Looduskaitseregistri elektrooniline andmebaas: link
 • Maastikumängude korraldamiseks Maa-ameti veebileht: link 

Reisiõppe teoreetiline taust

Hiliskapitalistlik linnastumine ja tehnoloogiline areng on eemaldanud inimesed igapäevasest kontaktist ümbritseva füüsilise keskkonnaga, sh looduse ja kultuuriga. Noorte suhe loodus- ja kultuurikeskkonnaga on ühekülgne ja kaudne, paljuski meedia kaudu vahendatud. Tänapäeva koolis tuleb rohkem toetada praktilist õppimist reaalsetes elulistes olukordades, väljudes klassiruumi tehislikust õpikeskkonnast. Reisiõpe pakub didaktilisi võimalusi tänapäeva liiga staatilise haridussüsteemi uuendamiseks (Dahlgren jt 2009: 9).

Reisiõppe saab teoreetiliselt siduda sotsiaalkonstruktivistliku vaatega õpiprotsessile, mille kohaselt õppija konstrueerib oma arusaamise maailmast, toetudes igapäevastele tähelepanekutele ja varasematele kogemustele. Konstruktivistliku lähenemise järgi ehitab õppija ise üles oma teadmised, täiendab ja korrastab neid eluliste praktikate kaudu. Reisiõppe puhul on tegemist pedagoogikaga, mille meetodid kombineerivad empiirilise ja kontseptuaalse teadmise, ühendavad tundmise, tegemise ja mõtlemise terviklikuks käitumiseks.

Reisiõpe juhindub kooli õppekava üldosast ja ainekavadest, aineteülese ja -vahelise (lõimingulise) õppe põhimõtetest. Ühtlasi seab reisiõpe kasvatuslikke sihte ja edendab õpilase sotsiaalseid oskusi. Reisiõpe võimaldab kujundada alusväärtusi ja üldpädevusi ning tegeleda läbivate teemadega. Sealjuures arvestab reisiõpe kui õppeviis õpilaste vajadusi ja huvisid, luues võimalusi lähikontaktideks ja sotsialiseerumiseks teistsuguses õpikeskkonnas ning suunates koostööle eri klasse ja vanuserühmi. Reisiõpe toetab kaasava hariduse põhimõtteid.

Reisiõppe olemus ja seos teiste õppevormidega

1. Reisiõpe tähendab kogemus- ja tegevuspõhist õpet, mis rakendab nii oma käega tegemise kui ka meeltega kogemise võtteid, saavutamaks kestvaid tulemusi. Õppija kogemus on sageli eriline ja olukorraga seotud. Reisiõpe pakub erinevaid tegevusi, mille kaudu kujuneb loomulik teadmine, mida teoreetilisel või abstraktsel väitel (sõnalisel õppimisel) põhinev õpisituatsioon pakkuda ei saa. Reisiõpe võimaldab teadmisi katalogiseerida (meelde jätta nimetusi ja mõisteid), analogiseerida (luua seoseid, märgata erinevusi ja sarnasused) ning dialogiseerida (kujundada suhtlust ja arutelu), ja sealjuures kogu ümbritsevat maailma ühtse jagamatu tervikuna kogeda.

2. Reisiõpe on õppimisprotsess, mis eeldab õppijalt aktiivset osalemist, mille käigus ta saab õpitavat mõtestada ja omandatud teadmisi reaalse eluga seostada. Reisiõppe puhul on õpilased aktiivses õpisituatsioonis, kus nad on sunnitud rääkima, kuulama, kaasa mõtlema ja kirjutama. See on mõttekas õppimine tegemise ja märkamise kaudu, mis lähtub geograafilise piirkonna kontekstuaalsetest eripäradest, konkreetse füüsilise ja vaimse keskkonna võimalustest. Reisiõpe ergutab õpilase motivatsiooni ja arvestab tema huvisid, pakkudes talle eduelamust. Aktiivõppe käigus avastab, kogeb ja õpib juurde ka õpetaja.

3. Reisiõpet ei määratle mitte ainult õppesisu (aine, teema) ja -viis (tegevused, meetodid), vaid suuresti õppimise koht. Reisipaikade ja tegevuste vahel on selged seosed. Lähtuda tuleb eeldusest, et kohad loovad tegevusi. Füüsiline loodus- ja kultuurikeskkond annab õpitavale praktilise tervikliku sisu. Reisisihtkohad (maastikud, hooned, institutsioonid, inimesed jm) pakuvad tegelikke õpikeskkondi. Reisiõppe kui nähtuse identiteediks on õppija tegelik füüsiline kohalolek ajas ja ruumis ning see võimaldab vahetut isiklikku kokkupuudet õpitavaga.

4. Reisiõpe võimaldab õppida temaatiliselt ja lõimitult, rakendades selleks probleemõppe võtteid. Probleemõpe lähtub veendumusest, et õppija õpib rohkem, kui õppimise aluseks on probleem, mille on sõnastanud kas õppija ise (ennastjuhtiv õppimine) või juhendaja õpetaja (juhitud õppimine). Reaalsetes elulistes olukordades õpitakse nii iseseisvalt kui ka rühmas. Rühmatöö on loomulik töövorm ka reisiõppe puhul. Reisiõpe võimaldab vaba „õppimise voolu“ optimaalselt kogeda, luua piisava põnevusega õpiolukordi, mis tekitavad heurekaefekti.

5. Reisiõpe seondub tugevalt õuesõppe (outdoor education) ja avastusõppe (exploratory learning) põhimõtetega ning aitab kaasa (sise)turmismi arengule. Ühtlasi on reisiõppel tervist ja heaolu edendav roll, positiivne mõju õpilaste tunnetusele, motoorsele arengule, mängulisele käitumisele ja keskendumisvõimele.

Teoreetilised allikad ja uuringud

Reisiõpet kui õppevormi on kirjeldatud üsna vähestes allikates, palju rohkem võib leida eestikeelset kirjandust, mis käsitleb õuesõpet ja õppekäike.

Alljärgnevalt on loetletud mõned allikad, mida on siinse reisiõppe raamstsenaariumi koostamisel kasutatud.

 • Brügge, B., Galantz, M., Sandell, K. 2008. Õuesõpe. Tallinn: Ilo.
 • Dahlgren, Lars Owe; Szczepanski, Anders 2006. Õuesõppe pedagoogika. Raamatuharidus ja meeleline kogemus. Katse määratleda õuesõpet. Tallinn: Ilo.
 • Dahlgren, Lars Owe; Sjölander, Sverre; Strid, Jan Paul; Szczepanski, Anders 2009. Õuesõppe pedagoogika kui teadmiste allikas – lähiümbrusest saab õpiõu. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
 • Kaldur, Marko 2008. Reis ümber Eestimaa. Tallinn: Valgus.
 • Kink, Kaie 2013. Klassiõpetajate arusaamad õppekäigu olemusest, olulisusest, efektiivsusest ning õpetaja rollist õppekäigu protsessis. Tartu Ülikool (magistritöö)
 • Kivipõld, Karin 2016. Reisiõpe arendab oskusi, mida koolitunnist ei saa. – Õpetajate Leht, 11. november (http://opleht.ee/2016/11/reisiope-arendab-oskusi-mida-koolitunnist-ei-saa/ )
 • Sirkel, Kristiina 2016. Eesti keele ja kirjanduse õpetajate traditsioonilise õpikeskkonna laiendamisega seotud hoiakud ja praktika. Tartu Ülikool (magistritöö)
 • Vessin, Urmas 2011. Ekskursioon õppekava osana. – Eripedagoogika, nr 37, lk 47–50.
 • Vihman, Maret 2016. Maastikumäng kui õppevorm. Aktiiv- ja õuesõpe. Tartu: Atlex.


kadri_paul_et_opetajast_ei_saaks_reisivahendaja.pdf125 KB
kink_kaie.pdf768 KB
sirkel_kristiina_mag.pdf873 KB
back forward