Humanitaar- ja sotsiaalainete arendusrühma koolitused üldhariduskoolide õpetajatele

Tulemas

Koolitusi saab tellida koolidesse või piirkondadesse

Toimunud:

Mängud III kooliastme ja gümnaasiumi humanitaar- ja sotsiaalainetes 

Tahad koguda värskeid mõtteid, kuidas tõhusalt kasutada erinevat laadi mänge vanemate kooliastmete tundides? Julged ka ise olla õpetajana loominguline? Lase ennast innustada kogenud õpetajatel ja kolleegidel!

Koolituse viivad läbi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Aive Kaldra Tarvastu Gümnaasiumist  (vt); TÜ  eesti keele võõrkeelena didaktika vanemteadur, õppematerjalide autor Mare Kitsnik (vt);TÜ  religioonipedagoogika dotsent, humanitaar- ja sotsiaalainete didaktika töörühma juht ja reloigioonipedagoogika dotsent Olga Schihalejev (vt).

Koolitustele registreerimine toimub täienduskoolituse infosüsteemis Juhan:  https://koolitus.edu.ee/training/3526/register

Kursuse eesmärgiks on  õpiotstarbeliste mängude loomine ja kriitiline kasutamine õppeprotsessis

Koolituse läbinu...

 • analüüsib mängude kasutamise võimalusi aineõppes;
 • oskab luua õpiotstarbelist mängu;
 • oskab juhendada õpilasi õpiotstarbelise mängu loomisel;
 • analüüsib suuliselt ja kirjalikult oma professionaalset arengut;
 • inspireerib, juhendab ja nõustab oma  kolleege õppijate arengu  toetamisel;
 • toetab kolleegide professionaalset arengut, tagasisidestab kolleegide koostatud õpiotstarbelisi mänge.

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.

Maht:  56 tundi, millest 24 on auditoorsed

Koolituse teemad

 • Mäng ja selle kasutamine õppetöös – probleemid ja lahendused
 • Lauamängud ja nende loomine
 • Rollimängud ja nende loomine
 • Liikumisega seotud mängud
 • Mälumängud
 • Mängud keeleõppes
 • Mängud sotsiaalainetes
 • Mängul põhineva õpistsenaariumi kirjutamine

Maksumus: Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitus on üldhariduskoolide õpetajatele (EHIS andmetel) tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi osaleja maksumuse ulatuses. Koolitusele registreerudes kinnitab registreeruja, et ta osaleb kursusel täismahus ja on enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

Filmiõpe humanitaar- ja sotsiaalainetes

Kokkupuude audiovisuaalse tekstimaailmaga on koolinoorte põlvkonna üks meelelisi põhikogemusi. Kuidas õpetada filmikeelt tänapäeva noortele? Kuidas kasutada filmiõpet õppetöö toetamiseks ja mitmekesistamiseks? Koolituskursus aitab koguda loomingulisi ideid, tõhustamaks filmiõpet nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis.

Õppejõud-koolitajad: Martin Oja, Andrus Org , Merit Rickberg, Olga Schihalejev
Kursuse eesmärgiks on  audiovisuaaltekstide, st filmi ja video kasutamine õppeprotsessis

Koolituse läbinu...

 • teab nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid, kasutab neist lähtuvalt õpilasi aktiveerivaid õppevorme ja -meetodeid;
 • tunneb filmiõppe metoodikat, vahendeid ja võtteid ning võimalusi selle lõiminguliseks rakendamiseks õppetöös;
 • kavandab koos kolleegidega filmiõppe õpistsenaariumi, arvestades oma kooli õppekava;
 • kasutab oma töö kavandamiseks ja jagamiseks interaktiivset keskkonda, jagab oma tööd kolleegidega;
 • analüüsib oma professionaalset arengut filmiõppe õpistsenaariumi loomisel ning selle täiendamisel tagasiside põhjal;
 • toetab kolleegide professionaalset arengut, tagasisidestab kolleegide koostatud filmiõppe õpistsenaariumeid.

Maht:  32 tundi, millest 16 on auditoorsed. Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse. 

Koolituse teemad
 • Filmiõppe eesmärgid, metoodika, vahendid, mõju ja võimalused
 • Filmiõpe nüüdisaegse õpikäsituse kontekstis
 • Audiovisuaaltekstide kasutamise võimalusi aineõppes
 • Filmiõppe rakendamine teema- ja probleemõppe osana
 • Praktilised oskused filmi pildikeele analüüsiks
 • Filmiõppe näiteid tervikfilmide ja katkendite põhjal
 • Transdistsiplinaarne filmiprojekt koolis
 • Praktilise filmiõppe võimalused koolis

Maksumus: Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel, see on töötavale õpetajale tasuta.

Meisterõpetajale: Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes

See koolitus on mõeldud meisterõpetajale ja neile, kes pürgivad meisterõpetajaks.
Tahad uuendada oma õppemetoodilist arsenali, koguda inspiratsiooni enne uue õppeaasta algust inspireerivas looduskaunis kohas? Julged katsetada ja arendada kolleegide häid ideid? Siis oled oodatud kahel päeval augustis ja ühel päeval septembris koolitusele "Meisterõpetajale. Erinevad õppemeetodid humanitaar- ja sotsiaalainetes".

Võid tulla ise ja ka ühes oma kolleegiga.

Kursuse kirjeldus ÕIS-s

Maht: 24 akadeemilist tundi auditoorset ja 28 tundi iseseisvat tööd. Toimub 3 õppepäeva, 2 esimest Mokko turismitalus ja viimane TÜ Haridusuuenduskeskuses.

22.08.2019 9.45-20.15 "Nüüdisaegsel õpikäsitusel põhineva õppetöö planeerimine"

23.08.2019 8.00-15.45 "Ideest kavandini"

10.09.2019 10.30-16.45 "Kavandist teostuseni"

Koolituse eesmärgiks on loovas ja kollegiaalselt toetavas õhkkonnas analüüsida ja luua nüüdisaegsel õpikäsitusel põhinevaid uuenduslikke õppeviise; analüüsida oma ja toetada kolleegide professionaalset arengut.
Koolituse läbinud õpetaja

 • analüüsib ja planeerib õppetegevusi nüüdisaegsest õpikäsitlusest lähtuvalt;
 • analüüsib suuliselt ja kirjalikult oma professionaalset arengut;
 • inspireerib, juhendab ja nõustab oma kolleege õppeprotsessi juhtimisel ja analüüsimisel, õppijate arengu toetamisel, klassi/rühma juhatamisel ja ainedidaktikas;
 • toetab kolleegide professionaalset arengut, tagasisidestab kolleegide koostatud stsenaariumeid;
 • juhib meeskonnatööd ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid õpikeskkonna ja õppetegevuse arendamiseks.

Kursuse teemad:

 • Nüüdisaegse õpikäsituse elemendid
 • Nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtuva metoodika näited
 • Nüüdisaegse õpikäsituse hindamisvahendid
 • Ideekavandite korje ja loomine
 • Idee arendamine kavandiks
 • Õppijate vastutuse ja motivatsiooni tekitamine ja hoidmine
 • Trialoogiline õppimine ja kollegiaalne toetamine
 • Meetodite esitlus (videotreening)
 • Digitaalse õpiloo koostamine

Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.
Õppejõud-koolitajad: Andrus Org, Olga Schihalejev, Maigi Vija, Marvi Remmik jt
Maksumus: Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitus on üldhariduskoolide õpetajatele (EHIS andmetel) tasuta. Koolitusele registreerudes kinnitab registreeruja, et ta osaleb kursusel täismahus ja on enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.

2-4-liikmelistele kooli meeskondadele: Lõiminguliste õpistsenaariumite  loomine ja kohandamine reisiõppe näitel

Kuidas saab reisimist ja õppimist ühildada? Mida tähendab nüüdisaegne õpikäsitus humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise kontekstis? Arutame ja arendame ideid loovas ning kollegiaalses õhkkonnas, kogeme ja analüüsime reisiõpet Peipsi-veere näitel.
Tartu Ülikool ootab 2–4-liikmelisi koolimeeskondi õpetajate baaskoolitustele „Lõiminguliste õpistsenaariumite  loomine  ja kohandamine reisiõppe näitel“. 

Maht: 24 akadeemilist tundi auditoorset ja 28 tundi iseseisvat tööd
Sihtrühm: töötavad humanitaar- ja / või sotsiaalainete õpetajad 
Toimumisaeg ja koht. Oktoobris 1. õppepäev Tartu Ülikoolis, 2. õppepäev reisiõpe Peipsi veerel, algus ja lõpp Tartus ja novembris üks õppepäev Tartu Ülikoolis 
Kursuse eesmärk on analüüsida ja rakendada reisiõppe võimalusi. Koolitusel valmistavad kooli meeskonnad kooli õppekava toetava lõimingulise reisiõppe stsenaariumi
Kursuse õpiväljundid. Kursuse läbinu: 

 • tunneb nüüdisaegse õpikäsituse põhijooni ning analüüsib nendest lähtuvalt õppetegevust põhikooli- ja gümnaasiumiastmes;
 • kavandab koos kolleegidega eesmärgistatud reisiõppe, arvestades oma kooli õppekava;
 • kasutab oma töö planeerimiseks ja kollegiaalseks jagamiseks e-keskkonda;
 • analüüsib oma professionaalset arengut; toetab kolleegide professionaalset arengut. 

Kursuse teemad:

 • Nüüdisaegse õpikäsituse elemendid ja näited 
 • Lõimimise võimalused 
 • Reisiõpe – mis, miks ja kuidas? Näide reisiõppest Peipsiveere näitel
 • Õpistsenaarium ja selle kollegiaalne jagamine. 
 • Õpilugu kui digitaalse eneserefleksiooni ja kollegiaalse tagasiside vahend

Lõpetamisel väljastatav dokument: Kursuse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.
Õppejõud-koolitajad: Andrus Org, Olga Schihalejev
Maksumus: Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel, töötavale õpetajale on see tasuta. 


Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud.

Koolitusi rahastatakse ESF meetme tegevuse "Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" alategevuse Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused ja selle tegevused toimuvad selle rahastusotsuste tingimuste alusel.

back forward