Selle veebilehe looja on Tartu Ülikooli humanitaar- ja sotsiaalainete arendusrühm. Koostöös toredate  õpetajatega on valminud mõned nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtuvad ja riikliku õppekava eesmärkide saavutamist toetavad raam- ja õpistsenaariumid. Pakume need välja, et neid koolides katsetada, nende üle arutada ja neid edasi arendada.

Õppetegevuse kavandamisel võib tõmmata paralleele filmi loomisega, kus õpetaja on kui stsenarist, kellel on küll visioon sellest, mis toimuma hakkab, kuid tulemus sünnib paljude osaliste koostöös.

Sellel veebilehel oleme eristanud raamstsenaariumid, õpistsenaariumid ja lisaks veel õpilood.

  • Raamstsenaarium annab ette laiad raamid – see on erinevaid õppemeetodeid tervikuks koondava õpetamise viisi teoreetiline kirjeldus. Kirjeldus sisaldab seda,  milliseid eesmärke niisugune lähenemine täidab, mida on vaja silmas pidada selle ettevalmistamisel, läbiviimisel, millised põhimõtteliselt erinevad võimalused selle teostamiseks on, milline on teoreetiline taust jne. Oleme siin leheküljel välja pakkunud kolm raamstsenaariumi: reisiõpe, teemapõhine õpe ja protsessdraama.
  • Õpistsenaarium kirjeldab, kuidas rakendada raamstsenaariumi ühel konkreetsel teemal (nt "Reisiõpe Peipsi veerel", "Paabel Eestis" jt). See on õppetöö praktiline kirjeldus koos vajaminevate õppevahenditega, olgu nendeks töölehed, viited veebipõhistele materjalidele ja muu vajalik.
  • Õpilugu on refleksioon sellest, kuidas õpetaja on õpistsenaariumi kohandanud konkreetse õpperühma jaoks, arvestades paikkondlikku eripära ja teisi õppeprotsessi mõjutavaid tegureid. See võib olla kirjalik, audio- või videojutustus enda tehtud kohandustest ja refleksioonist; mis töötas konkreetses õpperühmas ja mis mitte, milliseid ideid järgmisel korral tasuks kaaluda.

forward