2.1. Taaskasutatavus

Õppematerjali taaskasutatavust (ingl reusability) võime lugeda õpiobjekti tähtsaimaks omaduseks. See tagab laia kasutajaskonna nii õpetajate kui õppijate seas ning  aitab kokku hoida õpetajate aega, mis kulub õppematerjalide loomiseks ja õpetamiseks. Taaskasutatavat õppematerjali võib iseloomustada sõnaga universaalne. See on õppematerjal, mis sobib kasutamiseks paljudele. Kaudselt toetavad õpiobjekti taaskasutatavust ka tema teised omadused: terviklikkus, ühilduvus, õppimise toetamine.

Milliste tegevustega saab õpetaja kindlustada oma õppematerjali taaskasutatavuse? Kohe õpiobjekti loomise algfaasis tuleks mõelda, kes on selle lõppkasutaja. Silmas võiks pidada vähemalt kahte-kolme sihtrühma. Sihtrühma võiksid kuuluda õppijad vähemalt samalt haridustasemelt (näiteks kõik 9. klassi õpilased üle Eesti) ning võimaluse korral erinevatelt  haridustasemetelt (näiteks üld- ja kutseharidusest). 

Sisu kavandades peaks õpetaja arvestama sihtrühma eelteadmistega ning võimaldama õppijal teatud teemasid vajadusel korrata. Taaskasutatavuse suurendamisele mõeldes tuleks tähelepanu pöörata mitmetele teistelegi aspektidele. Hea õpiobjekt arvestab erinevate õppijate tüüpidega, sisaldab kõiki õppijale ja õpetajale vajalikke juhiseid jms. Õpiobjektis sisalduvad näited ja ülesanded peaksid olema kontekstivabad ning seotud üldarusaadavate olukordadega erinevatest valdkondadest.

Õpiobjekti taaskasutatavust mõjutab suurel määral litsents, millega autor oma loodud õppematerjali litsenseerib. Litsentsi valides õpetaja  lubab või keelab oma õppematerjali kasutamise, levitamise ja muutmise teiste kasutajate poolt. Taaskasutatavust suurendavad need litsentsid, mis lubavad õpiobjekti levitada ja muuta (näiteks CC:BY-SA). Soovi korral loe õppematerjalide levitamise ja kasutamise kohta täiendavalt juurde http://www.autor.ee/est ja  http://www.creativecommons.ee/.

Otsi HITSA Innovatsioonikeskuse repositooriumist (kutse- ja kõrgkoolidele sobivad õpiobjektid) õpiobjekt või Koolielu portaalist sobiv õppematerjal, mida saaksid oma õppeaines kasutada. Kuidas lubavad litsentsitingimused antud õpiobjekti kasutada?

Lisaks sisulistele omadustele mõjutavad õpiobjekti taaskasutatavust olulisel määral tema tehnilised omadused. Kui õpiobjekt töötab ainult ühe kindla seadme (näiteks iPhone), arvuti OP-süsteemi (näiteks Windows) või veebilehitsejaga (näiteks Internet Explorer), siis on sellele ligipääs piiratud, mis kokkuvõttes vähendab selle taaskasutatavust. Seetõttu tuleks õpetajal õpiobjekti tehnilist platvormi valides eelistada levinud vabavaralisi formaate ja multimeediummängijaid. Kui õpetaja lubab teistel kasutajatel oma õpiobjekti muuta (näiteks muuta pilte, ülesande kirjeldust), siis tasub läbi mõelda, kuidas teha seda võimalikult lihtsaks ja mugavaks. Lahenduseks on lähtefaili (projektifaili) väljajagamine repositooriumis. Kindlasti suurendavad õpiobjekti kasutust teiste õpetajate seas ka muude abimaterjalide üleslaadimine repositooriumisse (nt hindelise testi küsimused, õpetajajuhis) jms. 

Õpiobjekti "Positsioonilised arvusüsteemid" analüüs taaskasutatavuse seisukohast

  • Õpiobjekt "Positsioonilised arvusüsteemid" on kasutatav erinevate sihtrühmade poolt. Õpiobjekti avalehel on toodud sihtrühma kirjeldus: Õpiobjekt on loodud pidades silmas kõrgharidust andvate õppeasutuste reaalharu bakalaureuse taseme tudengite vajadusi ja eelteadmisi. Lisaks võib sisu sobida reaal- või matemaatika kallakuga keskkooli õpilastele.
  • Õpiobjekt on vaadeldav levinumate veebilehitsejatega (nt Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer).
  • Õpiobjekt sisaldab üldlevinud failiformaate. Sisuosa on veebilehtedena (HTML), pildid JPG, GIF või PNG-formaadis.
  • Õpiobjekti kasutamine on võimalik erinevate operatsioonisüsteemidega ja erinevatel platvormidel (personaal- ja tahvelarvutitel, mobiilidel).
  • Õpiobjekti saab läbida iseseisvalt ilma auditoorsel õppetööl osalemata.

Mõtle enda loodud või loodavale õpiobjektile. Kas see vastab kõigile allpool loetletud kriteeriumitele? Tegemist on tingimustega, millele vastamine garanteerib taaskasutatavuse.

  • Õpiobjekt on kasutatav erinevates õpiolukordades ja erinevate sihtrühmade poolt – erinevate õppeainete raames, erinevates õppeasutustes, haridustasemetel, huvihariduses ja enesetäiendamiseks;

  • Õpiobjekt on tehniliselt universaalne – see tähendab, et selle kasutamiseks ei ole vaja piiratud ligipääsuga spetsiaalset tarkvara, see on vaadeldav levinumate veebilehitsejatega ja multimeediummängijatega, sisaldab üldlevinud failiformaate (nt HTML, PDF, MP3, MP4, JPG, GIF) ning selle kasutamine on võimalik erinevate operatsioonisüsteemidega ja erinevatel platvormidel (personaal- ja tahvelarvutitel, mobiilidel jms);

  • Õpiobjekt sobib kasutamiseks sõltumata ajast ja kohast ning selle läbimine ei eelda auditoorsel õppetööl osalemist.

back forward