2. Õpiobjekti omadused

Õpiobjekti iseloomustavad alljärgnevad omadused (vt joonis 2):

  • Taaskasutatav – õpiobjekti saavad kasutada erinevad sihtrühmad mitmesuguste õppeainete raames sõltumata ajast ja kohast. Taaskasutatavust toetab olulisel määral tehniline universaalsus ehk levinumate tehniliste standardite järgimine;
  • Terviklik – õpiobjekt on ühe konkreetse teema omandamiseks loodud õppematerjal, mis aitab saavutada ja kontrollida õpiväljundite saavutamist ning mille põhisisu paikneb  õpiobjekti sees, mitte õpiobjekti välistel veebilehekülgedel (sisaldab minimaalselt välisseoseid). Terviklikkus tagab selle, et õpiobjekt sisaldab eneses kogu vajaliku materjali ning on kestvam ajas;
  • Õppimist toetav – õpiobjekt toetab oma sisult ja ülesehituselt õpiväljundite saavutamist, olles juhendav, illustreeritud, interaktiivne, tagasisidet andev ja erinevate õpistiilidega õppijatele iseseisvaks läbimiseks sobiv;
  • Ühilduv – õpiobjekt on tehnilistele standarditele vastav ja seda on võimalik kasutada levinumate operatsioonisüsteemide ning tarkvaradega, olenemata kasutatavast õpikeskkonnast.

Joonis 2. Õpiobjekti omadused

Kui õppematerjal vastab kõigile neile ülalnimetatud tingimustele, siis on tegemist õpiobjektiga. Nimetatud omadused tagavad õpiobjekti suurema kasutajaskonna ja tõstavad selle kasutegurit.

Mille poolest erineb õpiobjekt Sinu arvates muust digitaalsest õppematerjalist?

Tavaline õppematerjal on tihti ühe õppeaine keskne, loodud väga kitsale sihtrühmale (nt tehnoökoloogia III kursuse üliõpilased) ja on tihedalt seotud selle õppeaine kontektsiga. Õppematerjal ei ole üldjuhul avalikult kättesaadav laiemale kasutajaskonnale. Samuti ei ole seda sisuliselt luues arvestatud laia sihtrühmaga. 

Tegemist ei ole õpiobjektiga, kui puudub üks või mitu järgmistest tunnustest: taaskasutatav, terviklik, õppimist toetav, ühilduv. Näiteks pole tegemist õpiobjektiga, kui

  • materjal on kasutatav ainult ühes konkreetses õppeaines (pole taaskasutatav),
  • materjali põhisisu osas on rohkesti viidatud õpiobjekti kohustuslikele välistele internetiallikatele, mis teatud aja möödudes ei pruugi enam kättesaadavad olla (pole terviklik),
  • materjal sisaldab ainult teksti ning puuduvad näited, ülesanded iseseisvaks harjutamiseks ning võimalus enesekontrolliks (pole õppimist toetav),
  • materjali ei saa läbida iseseisvalt, vaid on vajalik õpetajapoolne juhendamine või auditoorsel tööl osalemine (pole õppimist toetav),
  • materjal avaneb vaid ühe teatud veebilehitsejaga (pole ühilduv).

Mõtle, millisele teemale oleks Sinu õppeaines mõttekas luua õpiobjekt? Vali välja õppematerjal, mis seda teemat käsitleb. Milliste sihtrühmade poolt oleks see õppematerjal kasutatav? Milliseid teadmisi või oskusi peaks õppija selle  materjali läbimise järel  omama? 

Järgnevalt vaatame õpiobjekti omadusi lähemalt.

back forward