Ülevaade kursusest

Eesmärk ja õpiväljundid

Kursuse eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade nüüdisaegsest õpikäsitusest ehk sellest, mis on nüüdisaegse arusaama järgi õppimine, millised on selle eesmärgid, meetodid ja erinevate osapoolte rollid õppeprotsessis. Õpiväljundid on järgnevad: kursuse läbinu teab nüüdisaegse õppimise ja õpetamise põhiprintsiipe, oskab hinnata ja võrrelda üldlevinud ning nüüdisaegset käsitust õppimisest ja õpetamisest, oskab ennast kui õppijat analüüsida ning teab nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise põhimõtteid.

Õpijuhis

Kursus on täielikult veebipõhine. Kursuse õppematerjalid on sisu.ut.ee leheküljel. Moodle.ut.ee lehel toimub ülesannete sooritamine ning õppejõudude ja kaasõppijatega suhtlemine. 

Kursusel selgitatakse nüüdisaegse õpikäsituse vajalikkust ning kirjeldatakse selle põhiprintsiipe. Kursusel on seitse teemat: 

 1. Õppimise kolm suurt sihti tänapäeval
 2. Õppimise viisid
 3. Nüüdisaegse õpikäsituse põhiprintsiibid
 4. Õpetajakesksest õppijakeskse õpetamiseni
 5. Nüüdisaegse õpikäsituse mudel
 6. Hindamine nüüdisaegses õpikäsituses
 7. Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine

Oluline on läbida teemasid etteantud järjekorras. Iga teema kohta on sisu.ut.ee lehel

 • ülevaatlikud tekstid;
 • videod ja näited;
 • mõtteülesanded;
 • enesehindamiseks testid;
 • soovitused lisalugemiseks.

Soovitame teemaga tutvumist alustada teema esilehel oleva ülevaatliku teksti lugemisest. Selgituste ja näidete lehel olev materjal toetab eelneva teksti mõistmist. Ka mõtteülesannete sooritamine on iga teema puhul oluline. Enesehindamiseks on sisu.ut.ee lehel valikvastustega testid, mis on küll vabatahtlikud, kuid aitavad Sul hinnata oma arusaamist igast teemast. Täiendavaid selgitusi teemade kohta leiad lisalugemise lehel toodud allikatest. 

Iga teema kohta on moodle.ut.ee lehel ülesanne. Lisaks on võimalus osaleda foorumiaruteludes. Ülesanded ja foorumiarutelud on osa õppimisest - need aitavad käsitletavat teemat mõista, võimaldavad rakendada nüüdisaegset õpikäsitust ja ennast kui õppijat analüüsida. 

Ennastjuhtiva õppijana saad paljuski ise otsustada, millistes õpitegevustes Sa osaled. Kursuse läbimiseks tuleb Sul täita 1.-6. teema ülesannetest vähemalt neli ning viimane - 7. ülesanne. 1.-6. ülesandele antud vastustest teeme kursuse jooksul kokkuvõtteid ning anname üldist tagasisidet. Igale õppijale anname individuaalset tagasisidet kursuse lõpus - fookus on viimasel ülesandel, kuid võtame tagasisidestamisel arvesse ka varasematele ülesannetele antud vastuseid. Kursuse läbimine toimub arvestatud/ mittearvestatud põhimõttel. Kursuse lõpetajatele väljastatakse digitaalsel kujul tunnistus.

Kursuse maht on 2 EAP ehk 52 tundi. Kursus toimub ajavahemikul 17.09.2018 kuni 31.10.2018. Arvestuslikult on ühe teema läbimiseks umbes üks nädal. Võid valida aga endale sobiva kursuse läbimise tempo. Erandiks on 3. ülesanne, mis hõlmab koostööd ja nõuab fikseeritud kuupäevi (ülesannet saab lahendada 24.09 - 14.10).  

Oleme väga tänulikud, kui võtad kursuse läbimise järgselt aja mõtlemaks kursuse ülesehitusele, sisule, omandatud teadmistele ja oskustele ning annad meile tagasisidet kursuse parendamiseks. Tagasiside küsimustik on moodle.ut.ee lehel. Tagasiside on aga oodatud ka nendelt, kes vaid sisu.ut.ee lehel materjalidega tutvuvad - saatke oma mõtted ja ettepanekud kursuse kohta e-mailile anni.tamm@ut.ee