II.3. Vaba õppekoha täitmine

 


27. Vaba õppekoht täidetakse õppekorralduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras, võttes arvesse järgmisi erisusi:

27.1. vaba õppekoht täidetakse kandideerija avalduse ja teadusprodekaani esildise alusel teadusprorektori korraldusega, võttes arvesse, et kui õppekoht eeldab nooremteaduri ametikohale asumist, peab selle täitmiseks olema saavutatud kokkulepe töölepingu tingimustes;

27.2. vabale õppekohale kandideerijaid hindab atesteerimiskomisjon valdkonna nõukogu kehtestatud korras, juhindudes eeskirjas atesteerimise kohta sätestatust;

27.3. vabale õppekohale ei saa kandideerida isik, kes on samalt õppekavalt eksmatrikuleeritud kaheksa-aastase õppeaja ületamise tõttu või kes on ülikoolist kuni kaks aastat tagasi eksmatrikuleeritud vääritu käitumise pärast.