IV. Rakendussätted


 

178. Tartu Ülikooli senati 28. mai 2021. a määrusega nr 4 kehtestatud doktoriõppe eeskiri tunnistatakse kehtetuks.


179. Enne 2018/2019. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilasel on õigus olla immatrikuleeritud korraga mitme õppekava alusel erinevatel kõrgharidusastmetel.


180. Eeskirjas doktoriõppe programmidele viitavad sätted kehtivad ka enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppe õppekavade kohta, kui ei ole sätestatud teisiti.


181. Enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppe õppekavade programmijuhtidel on doktoriõppe programmi eriala esindajatele määratud õigused ja kohustused.


182. 2021/2022. õppeaastal toimuvatel atesteerimistel kohaldatakse kuni käesoleva eeskirja jõustumiseni kehtinud doktoriõppe eeskirja.


183. Alates 2022/2023. õppeaastast avatud doktoriõppe programmide alusel immatrikuleeritud doktorantidel ei ole õigust saada akadeemilist puhkust ega nominaalse õppeaja pikendust väliskõrgkoolis õppimise või riigikeele süvaõppe eest õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.


184. Eeskiri jõustub 1. augustil 2022.