II.4.2. Alates 2022/2023. õppeaastast avatud doktoriõppe programmide alusel immatrikuleeritud doktorantide õppeaeg, doktoriõppe peatamine ja õppeaja muutmine

 


33. Doktorant võtab kohustuse läbida doktoriõpe individuaalplaanis märgitud aja jooksul.
 

34. Positiivselt atesteeritud doktorant viiakse semestri alguse kuupäevast üle järgmise aasta doktorandiks, kui immatrikuleerimisest või viimasest üleviimisest on möödunud kaks õpitud semestrit.
 

35. Õpitud semester on semester, mille jooksul on õppekohal õppimise päevi üle poole semestrist (üle 70 päeva) ja doktoriõppe peatamise aeg jääb alla poole semestri.
 

36. Doktoriõppe peatamine on ajutine eemalolek mõjuval põhjusel vähemalt üheks kuuks, mille jooksul ei osaleta doktoriõppes.
 

37. Doktoriõppe peatamine vormistatakse teadusprodekaani korraldusega doktorandi taotluse alusel, mis tuleb esitada vähemalt viis tööpäeva enne doktoriõppe peatamist.

38. Nooremteaduri doktoriõpe peatatakse tema taotluse alusel ajaks, mil ta viibib lähtudes töölepingu seadusest ja ülikooli töösuhteid käsitlevatest õigusaktidest emapuhkusel, vanemapuhkusel, aja- või asendusteenistuses või lepingupoolte kokkuleppel tasustamata puhkusel.

39. Töölepinguta doktorandi doktoriõpe peatatakse tema taotluse alusel:

39.1.1. omal soovil vastutava juhendajaga kooskõlastatult õppeaja jooksul kuni kahel korral ja kokku kuni üheks aastaks;

39.1.2. kaitseväes teenima asumisel kaitseväe teatise alusel kuni üheks aastaks;

39.1.3. tervislikel põhjustel arstitõendi alusel kuni kaheks aastaks;

39.1.4. naisdoktorandi puhul arstitõendi alusel alates 30. rasedusnädalast kuni kuu aja möödumiseni määratud sünnitustähtajast;

39.1.5. pärast lapse sündi lapse sünnitunnistuse koopia alusel kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.


40. Doktorandi õppeaeg koos doktoriõppe peatamisega ei või ületada kaheksat aastat, välja arvatud juhul, kui doktoriõpe on peatatud kuni kolmeaastase lapse hooldamiseks või aja- või asendusteenistuseks kaitseväes.
 

41. Kui individuaalplaani muutmine punkti 54 kohaselt toob kaasa planeeritud õppeaja muutumise, vormistatakse see atesteerimiskomisjoni otsuse alusel teadusprodekaani korraldusega.