I. Üldsätted


 

1. Doktoriõppe eeskiri (edaspidi: eeskiri) reguleerib doktoriõppes õppimist, doktoritööde kohta esitatavaid nõudeid ning doktorikraadi taotlemise ja andmise korda Tartu Ülikoolis (edaspidi: ülikool).

Hea tava

Doktoriõppe eesmärgid ja üldised põhimõtted leiad doktoriõppe heast tavast.

Tutvu ülikooli heade tavadega, sh hea teadustavaga, välisveebis


2. Kui dekaan ei ole teadusprodekaani määranud, täidab eeskirjaga teadusprodekaanile pandud kohustusi doktoriõppe eest vastutav prodekaan või kui teda pole määratud, siis dekaan ise. Instituudi juhile või nõukogule eeskirjaga antud õigused ja kohustused on kolledžis vastavalt direktoril või nõukogul.


3. Ülikooli ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond on õppeinfosüsteem.

Juhendid

Õppekavad, kursuste ainekavad, tunniplaanid, õppetöötulemused ja üliõpilasega seotud korraldused paiknevad ülikooli õppeinfosüsteemis (ÕIS). Õppeinfosüsteemi sisselogimiseks on vaja ülikooli arvutivõrgu kasutajanime ja parooli. 

ÕISi info ja juhendid.


4. Eeskirjaga reguleerimata õppekorralduslikes küsimustes, sealhulgas eeskirjas reguleerimata õppekorralduslike otsuste vaidlustamisel ja vääritu käitumise juhtumite menetlemisel kehtivad doktorandi, külalisdoktorandi ja eksterni kohta üliõpilase õigused ja kohustused ning põhimõtted, mis on sätestatud õppekorralduseeskirjas. Sellisel juhul on õppeprodekaanile või õppeprorektorile antud õigused ja kohustused vastavalt teadusprodekaanil ja teadusprorektoril.