Uuringust

Uuringu eesmärk on hinnata Eesti viljakas eas naiste seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -käitumise erinevaid tahke, mis puudutavad seksuaalsuhteid, rasedust ja sünnitust, lastesaamisplaane mõjutavaid tegureid, rasedusest hoidumist, viljatust ja rahulolu seksuaaltervise teenustega.

Uuringu alaeesmärgid on:

  1. Analüüsida olulisemaid seksuaal- ja reproduktiivtervise (SRT) indikaatoreid (rasestumisvastaste vahendite kasutamine, viljatuse levimus, lähisuhtevägivalla levimus) ja hinnata muutusi võrreldes 2004. a. tulemustega.
  2. Analüüsida vanuserühmiti muutusi STRga seotud riskikäitumises, selle võimalikke mõjureid ning seoseid naiste sotsiaalmajandusliku olukorraga, haridusliku, perekondliku, etnilise ja kultuurilise taustaga ning sooga seotud hoiakutega.
  3. Hinnata vanuserühmiti SRTga seotud hoiakuid ja muutusi viimase kümnendi jooksul.
  4. Analüüsida vanuserühmiti lapsesaamisplaane mõjutavaid tegureid, seni rakendatud meetmete/sekkumiste mõju ja selgitada välja olulisemad võimalikud meetmed tulevikuks.
  5. Hinnata SRT teenuste (kontratseptsioonialane nõustamine, raseduse katkestamisega seotud teenused) kasutamist, teenustega rahulolu; selgitada välja teenuste eri aspektide seosed teatud SRT indikaatoritega; hinnata kümnendi jooksul toimunud suundumusi ja selgitada võimalikud vajakajäämised teenuste pakkumisel.
  6. Hinnata viljatuse levimust mõjutavaid tegureid, nende muutust viimase kümnendi jooksul, viljatusravi teenuste kättesaadavust ja rahulolu teenustega.
  7. Analüüsida vanuserühmiti suundumusi naisrahvastiku hinnangutes oma tervisele ning ennetavate diagnostika- ja skriiningumeetmete kasutamisele, seoseid eri teguritega (haridus, elukoht, sotsiaalmajanduslik taust).

Küsimustik saadetakse posti teel 5233 naisele, kes on leitud rahvastikupõhise juhuvalimi abil. Küsimustikku on võimalik täita ka veebipõhiselt. Esmased uuringutulemused avaldatakse 2015. aastal uurimisaruandena ja edaspidi teadusartiklitena.

Sarnane uuring (Eesti Naiste Tervise Uuring) viidi Eestis läbi 2004. aastal (vt uurimisaruanne http://www.ut.ee/ARNS/Eesti_naise_tervis1.pdf) ja selle kordamine võimaldab analüüsida naiste seksuaaltervises toimunud muudatusi ja mõjureid viimasel kümnendikul ning välja töötada vastavaid tõenduspõhiseid ennetus- ja sekkumismeetmeid.

Uuringul on Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakomtee luba nr 226/T-7 (19.06.2013).

back forward