Teadussisu loomine

Teadussisu loomine ja avaldamine, autorsuse määratlemine ja kaitse

Meditsiinivaldkonnas professionaalina tegutsemine eeldab oskust end erinevates digitaalsetes formaatides erialaselt väljendada. See tähendab, et meditsiinivaldkonna ülikoolilõpetaja:

  • teab ja oskab luua eri formaatides (nt tekstid, tabelid, pildid, audio, multimeedia jne) elektroonilist sisu, sh olemasolevaid sisuühikuid taaskasutades;
  • teab erialaseid ja avalikkusele suunatud võrgustikke, veebikogukondasid, sisujagamisplatvorme ning panustab neisse kas üksinda või teistega koostöös infot luues, edastades või jagades;
  • teab, kuidas määratleda ja jagada sisu jagamise piiranguid nii enda kui teiste tööde juures (autoriõigused ja erialaselt enimlevinud litsentsid), oskab viidata kasutatud info allikatele.

 

PÄDEVUSE KUJUNDAMINE TÜ MV ÕPPEKAVADES

Arstiteadus

Detailne juhend digitaalsete üliõpilastööde (digitaalsete referaatide) koostamiseks. Eesmärk on julgustada üliõpilaste töid vormistama temaatiliste (kliinilised erialad) veebilehtede jmt-na, mis sisaldavad infot teksti, video, piltide/skeemide jm multimeediana.

Hambaarstiteadus

Loob isikliku elektroonse õpimapi kogudes sinna pilte, tekstifaile, aruandeid (ARST.01.108 Professionaalne areng I)
Oskab koostada referaati, teadusprojekti järgides viitamise reegleid (ARST.01.110 Teadusprojekt)

Kehaline kasvatus ja sport

Erialased referaadid, uurimused;
Magistritöö;
Treeneriregister, erialaliitude infokanalid;
Autoriõigusega kaitstud treeningprogrammid: Les Mills, Crossfit;
Spordiüritused, reklaam.

Proviisoriõpe

Referaatide, raportite, praktilise laboratoorsetöö protokollide ning uurimistöö koostamine, vormistamine ja esitamine. E-portfolio koostamine ja täitmine: ARFA.01.082 Sotsiaalfarmaatsia ja ravimite ohutus ning ARFA.02.071 Apteegipraktika. Üliõpilased teavad autoriõiguste põhimõtteid ning oskavad nõuetekohaselt viidata kasutatud allikatele.

Õendusteadus

Info/andmete ladustamise ja organiseerimise oskus, info ja sisu strukureerimine ja liigitamine, infohaldamise võtted viidete haldurite (Zotero, Mendeley jt) kasutamine, statistikaprogrammide kasutamine.