Teadusinfo otsing

Teadusliku info otsingustrateegiate kujundamine ja rakendamine: otsingusüsteemide ehitus, toimimine, usaldusväärsus, kriitiline hindamine ja erialane kasutamine, andmebaasid ja infokanalid

Meditsiinivaldkond eeldab teadus- ja tõenduspõhisust. Seda iseloomustavad süsteemsus ning kriitiline mõtlemine. Nende tagamiseks on meditsiinivaldkonna ülikoolilõpetaja kujundanud ja rakendab teadusliku info otsingustrateegiaid:

  • tunneb erialanõuetele vastava infoga kanaleid (otsingusüsteemid, andmebaasid, repositooriumid jne), nende ülesehitust ja toimimist (sh puuduste ja riskide ning nende mõju osas usaldusväärsusele) ning oskab neis navigeerida;
  • oskab valitud infokanaleid ja nendes sisalduva info usaldusväärsust kriitliselt hinnata;
  • oskab formuleerida probleemi ja kohandada infootsingut vastavalt info kasutamise eesmärgile (nt diagnostika, ravi, patsientidele selgitamine jne);
  • tunneb oma eriala uusimaid uurimismeetodeid ja uurimistulemusi.

 

PÄDEVUSE KUJUNDAMINE TÜ MV ÕPPEKAVADES

Arstiteadus

Arstiteaduse erialased infokanalid (miinimumkomplekt): PubMed, Medscape, Up ToDate, Cochrane Library, ClinicalTrials.gov, AccessMedicine, Google Scholars, Web of Science, Patholgyoutlines, Ravimiregister, ravimite koostoimete andmebaas Inxbase ning MDCalc. Nende andmebaaside puhul peab teadma, mis on nende tööpõhimõtted ning mis on nende võimalused ja piiratused.

Hambaarstiteadus

 

MEDLINE andmebaasi otsingusüsteemid PubMed, Ovid, Cochrane ja teised (ARST.01.108 Professionaalne areng I ; ARST.01.110 Teadusprojekt; ARST 01.103 Mälumisfüsioloogia I; Tervise edendamine ARTH.04.044)1.1.Info otsimine - oskab kasutada erinevaid teadusandmebaase (Pubmed, Web of Science, Scopus).
1.2. Info hindamine - oskab tekstide sisu analüüsida ja võrrelda.
1.3. Info talletamine ja taasesitamine – oskab kogutud andmeid töödelda ja korrastada. Kasutab korrektset viitamist uue teksti loomisel. Oskab teksti-, pildi-, heli- ja videofaile taasesitada.
Erialakirjanduse leidmine, lugemine, analüüs ja viitamine on olulised oskused nii referaatide kui ka teadusprojekti koostamisel.

Kehaline kasvatus ja sport

Erialased infokanalid (miinimumkomplekt): Pubmed, Google Scholar, Sport Discus,Treenerite kutseregister, Õpetajate register, Kehalise kasvatuse Liit.

Proviisoriõpe

erialased infokanalid:
PubMed, Medscape, Cochrane Library, Up ToDate, ClinicalTrials.gov, AccessMedicine, Google Scholars, Web of Science, European Commission - medicinal products, Food and Drug Administration, European Medicines Agency, ravimiamet (erinevad registrid: ravimiregister, tegevuslubade register - struktuuri tundmine ja info leidmise oskus), Eesti haigekassa, sotsiaalministeeriumi, terviseameti, sotsiaalameti kodulehed erialaseks tegevuseks vajaliku lisainfo otsimiseks, ravimite koostoimete andmebaasid, ravimite stabiilsuse ja sobivuse andmebaas Stabilis.org, riigiteataja kasutamise oskus ravimialaste õigusaktide leidmiseks. Loetletud allikad vajalikud ravimialase erialakirjanduse ja õigusaktide kasutamiseks enamasti kõigis proviisoriõppe erialaainetes nii teoreetiliste teadmiste täiendamiseks kui ka praktikumi/seminariülesannete lahendamiseks. Eraldi võiks välja tuua ARFA.00.057 Uurimistöö. European Pharmacopeia (Farmatseutiline keemia, Farmatseutilised abiained, Farmatseutiline tehnoloogia) ATC.

Õendusteadus

Infootsingute tegemise oskuses erialaselt olulistes elektroonsetes andmebaasides (EBSCohost andmebaasid, PubMed, Medscape, Scopus, Web of Science, CINAHL, Cochrane Library, Google Scholars, E-kataloog ESTER ja Eesti artikliandmebaasid), andmekogudes (Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, teised Tervise Arengu Instituudi hallatavad  registrid, erialaliselt olulised registrid nagu näiteks tervishoiutöötajate riiklik register, e-tervise infosüsteem, Riigi Teataja elektroonne keskkond jms) ning organisatsioonide veebilehtedel (TÜ inimuuringute eetika komitee, Eetikaveeb jt).