Suhtlus digikanalites

Suhtlus ja koostöö digitaalsetes kanalites ning patsientide võimestamine tehnoloogia abil

Suhtlus on meditsiinivaldkonna töö üks alustaladest. Tervisesse puutuvad teemad on isiklikud ja on oluline, et digitaalsete kommunikatsiooni- ja koostöökanalite kasutamine ei muudaks seda kogemust vähem inimlikuks, vaid lisaks dimensioone, mis kõigi osapoolte kaasatust ja vastutustunnet võimendavad ning koostööd tugevdavad. Selleks on oluline, et meditsiinivaldkonna ülikoolilõpetaja:

  • evib hoiakut, et digikanalites suhtlus on vahetu suhtlusega võrdväärselt vastuvõetav;
  • oskab valida veebisuhtluseks viisi ja võimaluse, mis vastab kõige paremini soovitud eesmärgile, kohandada suhtlusformaati ja -viisi vastavalt auditooriumile;
  • kasutab mitmeid digitaalseid koostöövahendeid ressursside, teadmiste ja sisu loomisel ja jagamisel, oskab anda ja vastu võtta tagasisidet;
  • oskab digitaalsetes kanalites toiminguid vastavalt vajadusele dokumenteerida ning e-konsultatsiooni teel nõustada;
  • tunneb Eesti e-tervise keskkondasid ja nende võimalusi;
  • oskab rakendada netiketi aspekte, sh omab strateegiaid ebasobiva käitumise avastamiseks;
  • mõistab kultuurilisi erinevusi suhtlustavades ja e-keskkondade eetilisi küsimusi.

 

PÄDEVUSE KUJUNDAMINE TÜ MV ÕPPEKAVADES

Arstiteadus

Üldarsti tasemel digitaalsetes kanalites dokumenteerimine; nt. oskab dokumenteerida haigusjuhtu Kliinikumi EHL-i süsteemis. Oskab suhelda ja konsulteerida patsienti kasutades digitaalseid kanaleid; ühiste digitaalsete konspektide tegemine.

Hambaarstiteadus

Oskab suhelda netiketi reeglite järgi (Professionaalne areng I)
Oskab dokumenteerida haigusjuhtu Kliinikumi ehl-i süsteemis (ARST.01.111 Suu- ja hambahaigused I)
2.1 Suhtlemine tehnoloogiliste vahendite abil
Õppetöösisene suhtlemine õppejõu ja üliõpilaste vahel läbi mitmesuguste vahendite (Moodle, Teams, Zoom, BBB, e-portfoolio).
2.2 Info ja sisu jagamine
Oskab jagada erialast teavet ja informatsiooni mitmel erineval moel.
2.3 Kodanikuaktiivsus veebis
Oskab kasutada erinevaid e-teenuseid ( päringu võimalused erinevates e-keskkondades, hääletamisest, toetamisest jne.)
2.4 Koostöö digitaalsete kanalite kaudu
Oskab kasutada erinevaid digikanaleid koostöö tõhustamise eesmärgil ( MS Office online, Google vahendid, Teams, Zoom, BBB).
2.5 Netikett
Oskab veebis viisakalt suhelda ja käituda.
2.6 Digitaalse identiteedi haldamine
Oskab käitud nii, et isikustatud andmed oleksid kaitstud.
Digitaalse identiteedi haldamine – üliõpilane kujundab ja haldab oma digitaalset identiteeti ning jälgib oma digitaalset jalajälge.

Kehaline kasvatus ja sport

Klubitarkvara, millel ka suhtluskomponent (treeningute juhtimine distantsilt): Sportlyzer, Quanter
Treeningute juhtimine distantsilt
Online treeningpäevikud,
E-kool, Stuudium

Proviisoriõpe

Digikanalite kaudu edastatava ravimialase info edastamise põhialuste ja võimaluste tundmine.

Õendusteadus

  • Oskused leida ja kasutada sobivaid digikeskondi ning digitarkvara suhtlemiseks ning sõnumite edastamiseks (näiteks enese tuvustamiseks, potentsiaalsete uuritavate uurimistöösse kutsumiseks, patsientide teavitamiseks- juhendamiseks jne), et algatada koostööd ning kaugsuhtlust või osaleda selles.
  • Teadmised digitaalsete suhtluskeskkondade tugevustest ja nõrkustest ning ohtudest ning oskused tugevusi ära kasutada ning ohte minimaliseerida.
  • Oskused enda käitumist digikeskkondades jälgida, kriitiliselt hinnata ning reguleerida.