Info töötlemine

Info töötlemine, andmeanalüüs ja info tõlgendamine vastavalt erialaspetsiifikale

Töö meditsiinivaldkonnas hõlmab erinevate digitaalsete uurimismeetodite mõistmist ning rakendamisoskust. See tähendab, et meditsiinivaldkonna ülikoolilõpetaja:

  • valdab kriitilist ja analüütilist mõtlemist erialaste teadmiste hankimise meetodite ning nende otsustusprotsessis kasutamise suhtes (andmeanalüüs, uurimistulemuste tõlgendamine);
  • valdab erialaseks tööks vajalikke info töötlemise ja tõlgendamise meetodeid;
  • oskab (näiteks programmeerimise teel) leida/luua, kasutada ja kohandada endale vajalikke digitaalseid töö -ja analüüsivahendeid.

 

PÄDEVUSE KUJUNDAMINE TÜ MV ÕPPEKAVADES

Arstiteadus

Erialased oskused mõõtmisandmetest vajaliku info koondamiseks; meditsiiniliste andmete analüüsimine digitaalsete vahenditega (näiteks Holter uuring jms). Mõistab digitaalse patohistoloogilise diagnostika printsiipe ja selle kriitilist hindamist (Patoanatoomia MVBS.10.001).

Hambaarstiteadus

Oskab kasutada ja analüüsida digitaalseid röntgenülesvõtteid Eesti Pildipangas: sihtülesvõtted hammastest, ortopantomogrammid, 3D ülesvõtted (ARST.01.111 Suu- ja hambahaigused I).

Kehaline kasvatus ja sport

Hapnikutesti analüüs;
Töövõime hindamine kasutades erinevaid objektiivseid parameetreid;
Treeningprotsessi analüüs - (online) treeningpäevikud.

Proviisoriõpe

Ravimite ja nende kasutamisega seotud andmebaaside ja veebilahenduste kriitiline hindamine ja kasutamisprintsiipide tundmine - õppekava erialaained. Ravimite käitlemisel apteegis kasutatavad IT lahendused ja tarkvara (digiretsepti andmebaas, tarkvara ravimite tellimiseks, laovaru haldamiseks ja ravimite väljastamiseks) - ARFA.02.071 Apteegipraktika.

Õendusteadus

Leitud info analüüsimise, kriitilise hindamise, esitamise ja kasutamise oskus ehk oskus leida ja kasutada sobivaid kontroll-lehti originaaluuringute kvaliteedi hindamiseks, oskuses allikatele ja andmekogudele korrektselt viidata, kasutatavat infot tõlgendada, etteantud juhiseid järgida ning infograafikuid koostada ja esitleda.