Maavarade ressursid

Lõppenud projektid: 

Bakalaureuse,-magistri,- ja doktoritööd

2015

Kungla, Karin. Skarnoid rocks in the western part of Pitkäranta area, on the coast of Sumerianlahti gulf, and their metallogenic potential. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2015, 63 l.  Juhendajad: K. Kirsimäe, I. Alexeev. M 144

2014

Olo, Sander. Narva lademe geoloogiline ehitus Narva karjääri ees seisuga sügis 2014. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2015, 50 l. Juhendajad: J.Plado, H. Aosaar. M 148

Ojamäe, Kristiina. Siluri karbonaatkivimite lasuvusrikked Pandivere kõrgustiku edelaosas ja nende mõju tehnoloogilise lubjakivi maardlatele. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2014, 58 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau, V. Puura. M 136

Kelp, Kris. Rõstla karjääri paleokarsti ilmingud. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2014, 58 l. Juhendaja: T. Pani. M 134

2012

Zukker, Liis. Lääne-Virumaa strateegiliste maavarade kaevandamisperspektiivi analüüs. Magistritöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 86 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau. M 121

Kuslap, Anna-Liisa. Lubjakivi ja liiva ning kruusa varude võimaliku kooskaevandamise perspektiiv Pandivere piirkonnas. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2012, 28 l. Juhendajad: L. Ainsaar, A. Rosentau. 611.

Post, Triine. Ehitusliiva ja -kruusa varud ning kaevandamine Eesti rannikumeres. Bakalaureusetöö geoloogias. Tartu, 2012, 32 l. Juhendaja: A. Rosentau. 609. 

2010

Paenurk, Rainer. Ehitusliiva ja -kruusa varud ja perspektiivid seoses kavandatava Kose-Mäo maanteelõigu rekonstrueerimisega. Bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu, 2010, 41 l. Juhendaja: V. Kalm. 591.

Aaresild, Hannes.   Eesti graptoliitargilliidi keemilisest ja mineraalsest koostisest. Esialgne uuring kivimi täiskeemilise analüüsi, orgaanilise aine CHN-analüüsi ning mineraalse aine SEM-EDS-analüüsi abil. Magistritöö geoloogias. Tartu, 2010, 75 l.   Juhendaja: V. Puura. M 97