Keelte loend

Loendis on keeled, mille kohta koostatud ülesanne

  • on olnud Eesti lingvistikaolümpiaadil,
  • on kasutusel TÜ teaduskooli lingvistikakursusel või
  • on ilmunud ülesannete kogumikus.

Lingi järel on +, kui saad näha nii ülesandeid kui ka lahendusi,
ja ±, kui avaldatud on vaid ülesande tekst, ilma lahenduseta.

Lehed