IDEA Projekt (2017-2019)

Improving Decisions through Empowerment and Advocacy (IDEA):

Laste esindajate professionaalsuse tõstmine

IDEA projekti eesmärk on tõsta laste esindajatena tegutsevate spetsialistide professionaalset kompetentsi, et nad suudaksid aidata lastel paremini realiseerida oma õigusi ning toetada laste osalemist neid puudutavate otsuste tegemisel. Projekt viiakse läbi viies EL liikmesriigis: Iirimaal, Soomes, Rootsis, Ungaris ja Eestis.

Projekti raames toimuvad järgmised tegevused:

 • Laste esindajatena tegutsevate spetsialistide koolitusvajaduse hindamine kirjanduse ülevaate  ja empiirilise uurimuse kaudu.
 • Erinevate elualade esindajatest koosnevate spetsialistide võrgustike loomine, mille käigus toetatakse järjepidevat professionaalset koostööd ja infovahetust.
 • Interdistsiplinaarsete ühiskoolituste kavandamine ja läbi viimine õigusliku teadmuse arenemisest, laste osalemisõigusest, lapse arengust ja heaolust ning  spetsialistide heaolust.
 • Projekti tulemuste avalikult kättesaadavaks tegemine ja rahvusvaheline levitamine.

Projekti rahvusvahelisse meeskonda kuuluvad erinevate erialade esindajad kõigis viies osalejariigis, Eesti meeskonda kuuluvad Tartu Ülikoolist sotsiaalteadlased Judit Strömpl ja Merle Linno ning õigusteadlane Katre Luhamaa.

Planeeritavate koolitusmoodulite teemad:                           

A.   Juriidilised teadmised

  1. Hiljutised reformid lapse õiguste kaitses
  2. Strateegiline kohtumenetlus (i.k. strategic ligitation)
  3. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
  4. Euroopa täiendatud ja parandatud sotsiaalharta
  5. ÜRO lapse õiguste konventsiooni 3. lisaprotokoll

B.   Teadmised lapse arengust (prof. David Shemmings)
C.   Suhtlemisoskused

  1. Laste osalemine
  2. Suhtlemine lapsega ja lapse esindamine
  3. Spetsialistide vaimne heaolu (i.k. staff welfare)

     Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union

forward