Koostöö

Käitumise tugikava koostamine on meeskondlik ülesanne. Selle loomisel osalevad lapsega enam kokku puutuvad õpetajad ja tugispetsialistid. Töösse kaasatakse etappide kaupa ka lapse vanemad ja laps. Parimal juhul on laps ja tema pere täiel määral kaasatud. Kui see pole võimalik, ei jäeta seetõttu tugikava loomata. Ülesanded valitakse tegevuskavasse kaasatud rakendajaid silmas pidades.  

Tõhusa koostöö eelduseks on selgelt sõnastatud siht, millega kõik osapooled nõustuvad. Kui üksmeelt kohe ei leita, tuleb avatult olukorrast rääkida, et erinevates nägemustes ühisosa leida. Koostöö nõuab selgeid sõnumeid ja osapoolte austamist. Hea, kui sõlmitud on kokkulepped, kuidas ning kui sageli infot omavahel vahetatakse.

Haridusasutuses on soovitav reguleerida, kuidas tugikava loomine algatatakse ning protsessi juht valitakse. Töö koordineerija ülesandeks on siis kava loomise ja rakendamise meeskonna loomine, koostöö kokkulepete sõlmimine ning osapoolte tõhusa kommunikatsiooni tagamine. Otstarbekas on ka see, kui tugikava loomise eest vastutav isik selle rakendamist monitooriks.

Koostöö