Lähme kohvikusse!

Õpiobjekti autor:
Linda Püssa (eesti keele õpetaja).
Eesmärk: Anda ülevaade baassõnavarast ja -grammatikast, et algaja keelekasutaja saaks hakkama kohvikus.
Sihtrühm: Eestis õppivad välisüliõpilased; eesti keelt võõrkeelena õppivad üliõpilased (A1 keeletase).
Õpiväljundid: Sisupaketi läbinud üliõpilane:
on omandanud teemakohase sõnavara;
teab peamisi teemakohaseid väljendeid;
oskab väljendada oma soove (kohv suhkruga, tee sidrunita jms).

This page is mainly meant for students who study in Estonia as international students or study Estonian language as a foreign language. The aim of this page is to give a short overview of café-related vocabulary and grammar.
After covering the materials the student:
- knows the basic café related vocabulary and grammar;
- knows the important phrases related to the topic;
- is able to express his or her wishes (coffee with sugar, tea without lemon).

 


Käesolev õpiobjekt on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei ole lubatud kasutada kommertseesmärgil. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õpiobjekti pole lubatud muuta ega täiendada.

Õpiobjektis kasutatud pildid on cc-by-sa litsentsiga