Võimalused jätkusuutliku käitumise kujundamiseks, toetudes Reggio Emilia tegevuskultuurile

Koostajad Jaana Koger, Katrin Helendi, Marge Kimmel, Anne Raam, Kaire Hääl

Sihtrühm

Koolieelse lasteasutuse õpetajad, õpetaja abid

Kursuse maht

48 tundi

Eesmärgid

Tutvustada säästva arengu põhimõtete rakendamise võimalusi, toetudes Reggio Emilia tegevuskultuurile.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu on tutvunud jätkusuutliku arengu põhimõtetega ning oskab neid oma igapäevategevuste planeerimisel ja läbiviimisel rakendada.

Koolituse läbinu seostab Reggio Emilia tegevuskultuuri koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga.

Koolituse läbinu väärtustab säästva arengu põhimõtteid ning mõistab nende rakendamise olulisust elamisväärse keskkonna tagamisel tulevikus.

Koolituse läbinu on koostanud tegevuse konspekti (projekti), kus toob välja õppe- ja kasvatustegevuste võimalused säästva arengu mõtteviisi kujundamiseks.

Sisu lühikirjeldus

1.–16. tund

Säästva arengu kontseptsioon, idee ilmingud koolieelses lasteasutuses, kogukonnas, Eestis ja maailmas.

Säästvat arengut toetava hariduse kontseptsiooni seos riikliku õppekava, sotsiokonstruktivistliku õpikäsitluse ja koolitaja muutunud rolliga.

Jätkusuutliku arengu põhimõtete rakendamine õppe- ja kasvatustöös.

Tegevuste planeerimine.

17.–32. tund

Reggio Emilia tegevuskultuuri põhimõtted.

Praktilised tegevused: õuesõppe tegevuskava koostamine, õppekava analüüs, mõistekaardi koostamine, õpetaja eneseanalüüs.

32.–40. tund

Iseseisev ülesanne: koostada tegevuskava (projekt), lähtudes säästvat arengut toetava hariduse strateegiast ja toetudes Reggio Emilia tegevuskultuuri põhimõtetele.

41.–48. tund

Seminar: iseseisvate ülesannete tagasiside, analüüs ja järeldused.

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse Lõimingu võimalused säästva arengu valdkondade lõikes:

Looduskeskkond: õuesõpe, vaatlemis- ja uurimistegevused, teaduskeskused, projektiõpe.

Majanduskeskkond: tegevuste planeerimine, taaskasutus õppematerjalide koostamisel, töökorralduse võimalused asutuses.

Sotsiaalne keskkond: lapsevanemate, huvigruppide ja kogukonna liikmete kaasamine õppetöösse, õppekäikude ja õppimisvõimaluste laiendamine.

Kultuurikeskkond: eesti muistendite lugemine ja nende üle arutlemine, folkloor ja rahvapärimus; nüüdisaegsete ja uuenduslike kunsti- ja kultuuriilmingute tutvustamine IKT vahendeid kasutades.

Õppematerjalid

•Dahlgren, L. O., Sjölander, S., Strid, J. P. & Szczepanski, A. (toim). 2009. Õuesõppe pedagoogika kui teadmiste allikas – lähiümbrusest saab õpiõu

• EV keskkonnahariduse kontseptsioon

http://www.envir.ee/et

• Keskkonnaharidus

http://www.keskkonnaharidus.ee/

• Kikas, E. (toim). Õppimine ja õpetamine koolieelses eas. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

•Riiklik õppekava

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772

•Tammiste, H. 2014. Tarkus tuleb tasapisi. Tartu: Atlex

• Vionala, V. 2003. Keskkonnakasvatus lasteaias. Tallinn: Ilo