Väikeste loodusuurijate õppeaasta lasteaia pargis ja lähiümbruses

Torma lasteaed Linnutaja

Koostajad: Merle Lehtjõe, Heli Keiv, Silvi Teppan

Kirjeldus:

Torma lasteaias Linnutaja on laste ja personali keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ning ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks aastatel 2001–2013 korraldatud 19 keskkonnateadlikkuse projekti, mida on rahastanud SA Keskkonnainvesteeringute keskus. Lasteaia õueala ja lähim ümbrus pakuvad võimalusi esmaste keskkonnakasvatustegevuste läbiviimiseks. Aastatel 1995–2014 on lasteaia lõpetajad istutanud lasteaialõpetajate parki eri liiki puid ja põõsaid. Pargis kasvavad järgmised puud: kask, pihlakas, toomingas, punane täidisõieline viirpuu, tamm, paradiisiõunapuu „Dolgo“, pärn, punane sarapuu, lehis, alpi kuldvihm, ginnala vaher, harilik hobukastan, korea nulg, püramiid harilik pihlakas, värdjugapuu „Hatfieldii“, harilik kuusk „Barry“, valge pihlakas „Lutescens“, harilik kadakas „Bruns“, harilik kadakas „Hibernica“. 2012. aastal paigaldati lasteaia parki paviljon „Romantika” (rahastas KIK), mida kasutatakse õuesõppeklassina. Laste silmaringi laiendamiseks ja võrdlusmomentide loomiseks kavandasime jalgsimatku lähiümbrusesse. Antud projekti tegevusena on planeeritud 3 tegevust lasteaia lõpetajate pargis koos Nähkaga ja üks pikem jalgsimatk looduse õpperajale lähiümbruse metsa. Tegevused on ühtlasi täienduseks sellel õppeaastal SA Keskkonnainvesteeringute keskuse rahastatud projektile „Keskkonnateadlik õppeaasta Torma lasteaias Linnutaja“. Kavandatud tegevused on lülitatud rühmade 2014/2015. õppeaasta tööplaanidesse. Tööplaanid on mõlemas rühmas lapsevanemate stendil ning lasteaia veebilehel www.linnutaja.ee.

Sihtrühm:

Projekti sihtrühm on Torma lasteaia Linnutaja lapsed vanuses 5 kuni 7 aastat ning nende lastega tegelevad täiskasvanud. Lapsed on kahest rühmast: „Naerumummud“ (laste vanus 5 kuni 6 aastat), „Midripere“ (laste vanus 6 kuni 7 aastat).

Kaasamine:

Lasteaia pedagoogid ja muu teenindav personal on kaasatud hetkeolukorra kaardistamise protsessi säästva arengu teemadel. On kaardistatud õueala ja lähiümbruse võimalused ning turvalisus erinevate tegevuste korraldamiseks. Projekti tegevusi on tutvustatud lastevanematele rühmade teeõhtutel või vestlusringides. Lapsevanemad on alati teretulnud tegevustes osalema.

Teemad:

Nähkaga looduses – seiklus kuldsel sügisel lasteaiapargis

Nähkaga looduses – Haldjakivi ootab!

Nähkaga looduses – hilissügisene seiklus lasteaiapargis

Nähkaga looduses – kevadine mets kui looduse kuningriik

Väikeste loodusuurijate õppeaasta lasteaia pargis ja lähiümbruses

 Projekti üldeesmärgid:

 • suurendada keskkonnateadlikkust läbi keskkonnaharidusliku aktiivõppe ja säästva arengu
 • eesmärgistatud koostöö rühma laste ja õpetajate vahel innustab lapsi tegevusi algatama, avastama, uurima, koostööd tegema ja tehtut mõtestama.

 Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid:

laps:

 • mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult
 • tutvub põhjalikult lasteaia pargi, koduvalla looduse ja tehiskeskkonnaga;õpib end tundma ja väljendama,
 • saab selgeks põhilised mõisted loodusest, matemaatikast ja õpib suhtlema korrektses emakeeles;
 • saab õppimisel liikuda lihtsamalt keerulisemale, lähedalt kaugele, tuntult tundmatule, uue materjaliomandamisel saab tugineda eelnevalt õpitule;
 • omab ettekujutust oma minast ning ettekujutust enda ja teiste rollist elukeskkonnas;
 • väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Tegevus 1

Nähkaga looduses – seiklus kuldsel sügisel lasteaia pargis (23. september 2014, tegevus kestab poolteist kuni kaks tundi)

 • Lasteaia pargi puudega tutvumine

Osalejad saavad põhjalikult Nähka õpetussõnade saatel tutvuda järgmiste pargipuudega: vaher, kask, kastan, pihlakas ja tamm. (Meetodid: vaatlemine, uurimine, võrdlemine.)

Pilt 1 Nähkaga looduses – seiklus kuldsel sügisel lasteaia pargis

 • Mõistatused: Nähkal on kaasas mõistatused

Vaher:

Selle puu pealt teise nina endale võid võtta?

Kask:

Valge poiss, rohelised juuksed?

Harilik hobukastan:

Kas sa seda puud ka tead, kellel küünlaõied peal?

Pihlakas:

Emand mäel, helmed kaelas?

Tamm:

Tema viljadeks on tõrud, metssead armastavad neid?

http://bio.edu.ee/taimed/

 • Laulumäng „Kes aias“

(Kes aias, kes aias, kasepuu on aias …)

 • Tarkuste salvestamine:

iga puu juures teadmiste ja tarkuste salvestamine; lapsed vaatlevad puid ja püüavad need suletud silmadega enda mällu salvestada.

 • Liikumis-osavusmäng:

 „Kastani kandmine lusikaga“: lapsed on rivistunud 2 viirgu. Mõlema rivi esimesed lapsed hoiavad lusikat, millel on kastanimuna. Märguande peale kõnnivad lapsed tähiseni ja sealt tagasi, püüdes lusikat hoida nii, et kastan maha ei kukuks. Laps annab lusika koos kastaniga järgmisele lapsele ja mäng jätkub seni, kuni kõik lapsed on saanud kastanit kanda.

 • Praktilise tegevus:

 ülesanne Nähkalt – koguda kaasavõetud karpi pargist looduslikku materjali ja valmistada sellest rühmas ühistöö. Teha seda sõbralikult ja nii, et kõik lapsed saavad osaleda.

Õppevahendid:

mängusõber Nähka,

raamat „Nähka looduslood“, http://www.hot.ee/n/nahkalood/,

raamat „Mõistatused“,

korv, tammetõrud, kastanimunad, erinevad puulehed,

karbid loodusliku materjali kogumiseks,

imekotikesed, kus sees kastani- ja tammetõrud.

Tegevuse tulemusel laps:

 • on tegevustes ja mängudes aktiivne osaleja;
 • oskab nimetada, eristada ja kirjeldada lasteaiapargis kasvavaid puid;
 • teab, et puudel on sügisel viljad, nende lehed muutuvad värviliseks;
 • õpib end tundma ja väljendama, saab selgeks põhilised mõisted loodusest ja matemaatikast ning õpib suhtlema korrektses emakeeles;
 • saab õppimisel liikuda lihtsamalt keerulisemale, lähedalt kaugele, tuntult tundmatule, uue materjali omandamisel saab tugineda eelnevalt õpitule.

Tegevus 2

Nähkaga looduses Haldjakivi ootab! (10. oktoober 2014, tegevus kestab kuni ühe tunni)

 • Kohtumine haldjakivi juures

Nähka tervitus ja soojendusharjutused koos osalejatega. Laste vestlusring: kuidas valmis ühistöö looduslikust materjalist. Mõlema rühma ühistöö tutvustus: mida ja kuidas tegid, missuguseid looduslikke ja taaskasutusmaterjale kasutasid

 

Pilt 2  Nähkaga looduses –  Haldjakivi ootab!

 • Jalutuskäik pargis, piknik paviljonis „Romantika“

Puu- ja juurviljade söömine, ühispiltide vaatlused, paviljoni korrastamine, prügi sorteerimine.

 • Nähka tänu ja üllatus

Kõigile osalejatele kastanimuna – see kaitseb ja hoiab, on õnnemuna. Tammetõru – see annab jõudu.

 

Pilt 3 Nähkaga looduses – looduslikust materjalist kunstitööd

Õppevahendid:

kiri Nähkalt:

Ootan Naerumummude ja Midripere rühma lapsi reedel, 10. oktoobril, kell 11.00 lasteaia pargis „haldjakivi” juures. Palun võtta kaasa ühistöö looduslikust materjalist. Vihmase ilma korral kokkusaamine paviljonis „Romantika“.

Teie sõber Nähka,

mõlema rühma ühistööd looduslikust materjalist,

kastanimunad, tammetõrud,

puuviljad, juurviljad,

2 prügikasti.

Tegevuse tulemusel laps:

 • saab aru, et loodusest võib leida huvitavaid mängu- ja meisterdusvahendeid;
 • oskab materjale ja vahendeid säästlikult kasutada;
 • suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
 • suudab oma mõtteid suulises kõnes väljendada, jutustades ja tehtud kunstitööd kirjeldades;
 • oskab sorteerida jäätmeid.

Tegevus 3

 Nähkaga looduses hilissügisene seiklus lasteaia pargis (5. november 2014, tegevus kestab ühe tunni)

 • Kinnistav vaatlus- ja jalutuskäik lasteaia pargis koos Nähkaga.

Möödas on kolm nädalat. Mis on loodusega vahepeal juhtunud? Meenutame, milline oli park siis ja milline on praegu? Pargis on toimunud suured muudatused. Seda on teinud aeg ja loodus käsikäes. Arutleme looduse kasulikkusest inimesele, loomadele ja lindudele.

Vaatlus ja mõistatuste kinnistamine: vaher, kask, kastan, pihlakas ja tamm

 

Pilt 4 Nähkaga looduses – hilissügisene seiklus lasteaia pargis

 • Õppemäng „Tunne ära lehtede ja viljade järgi“

Õpetajal on kaasas erinevate puude lehed ja viljad. Õpetaja teatab, et lehtede kuju ja viljade järgi hakatakse ära arvama puude mõistatusi. Õpetaja loeb ette mõistatused ja lapsed vastavad sellele kas leitud puu lehe või viljaga.

 • Õppemäng „Lehtede ja viljade sorteerimine“

Maha on asetatud valge lina ja sellel sõna- ja numbrikaardid: VAHER, KASK, KASTAN, PIHLAKAS, TAMM, 1, 2, 3, 4, 5. Lapsed sorteerivad lehed ja viljad sõnale ja numbrile vastavalt

 

Pilt 5 Hilissügisene seiklus lasteaia pargis – õppemäng „Lehtede ja viljade sorteerimine“

Õppevahendid:

Kiri Nähkalt kolme nädala pärast:

Ootan teid Haldjakivi juures kolmapäeval, 5. novembril kell 11.15. Aeg on looduses edasi läinud. Uurime koos, mis on saanud meie puudest lasteaia pargis. Saatsin Teile ka Nähka raamatu, saage minuga rohkem tuttavaks. Lugege 1. ja 2. peatükki,

sõnakaardid,

numbrikaardid,

erinevate puude lehed ja viljad,

valge lina õppemängu „Lehtede ja viljade sorteerimine“ jaoks,

karbid, kuhu koguda looduslikku materjali rühma teadusnurka viimiseks.

Tegevuse tulemusel laps:

 • nimetab aastaaegu, kirjeldab olulisi tunnuseid;
 • õpib, et looduses viibides ollakse samaaegselt kellegi kodus külaliseks, viisakas külaline täidab pererahva reegleid;
 • väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 • selgitab, et looduse säästmiseks saab inimese valmistatud esemeid taaskasutada.

Tegevus 4

Nähkaga looduses – kevadine mets kui looduse kuningriik (aprill 2015, tegevuseks planeeritud 2 tundi)

 • 5–7-aastaste laste jalgsimatk Torma metsa.

Torma valla, meie koduvalla loodusega tutvumine; Osalejad saavad ülevaate pargi-, niidu- ja põllukooslusest, nende bioloogilisest mitmekesisusest, tutvuvad aleviku ja küla kultuurmaastiku elurikkusega.

 • Vaatlus

Missugused puud ja põõsad kasvavad metsas? Muutused taime- looma- ja linnuriigis. Püüa leida metsas kasvavate puude hulgast puid, mis kasvavad ka lasteaia pargis. Pikksilma, binokli, luubi, luubiga topside kasutamine vaatluste läbiviimisel.

 • Õppemäng „Leia puu“

Õpetaja kirjeldab puu välimust – mis puu see on; lapsed otsivad metsas selle puu üles.

 • Õppemäng „Hääled ja helid looduses”

Lapsed seisavad või istuvad vaikselt. Pane silmad kinni ja kuulata. Kas kuuled lindude häälitsusi? Mitut erinevat häälitsust suudad eristada? Kas kuuled inimeste hääli, müra, lärmi? Milliseid tundeid tekitasid sinus kuuldud helid?

 • Leiud kevadisest loodusest

Lapsed saavad ülesande leida erinevaid vahendeid, mida looduses leidub. Ise kogutud loodusmaterjali reastamine kuju ja värvuse järgi jne.

 • Piknik lõkkeplatsil

Okste korjamine lõkke jaoks. Piknikuplatsi koristamine enda järelt. Jäätmete sorteerimine.

Õppevahendid:

karbid materjali kogumiseks,

luubid, pikksilmad,

piknikuks: vorstid, leib, joogivesi.

Tegevuse tulemusel laps:

 • teab, et looduses aset leidvad muutused sõltuvad aastaaegadest ning valgusest ja soojusest;
 • oskab märgata muutusi looduses ja neid kirjeldada; mõistab ja tunnetab looduse vajalikkust;
 • teab tuntumaid kodukoha vaatamisväärsusi;
 • teab, et läbiviidud piknikust ei tohi jääda jälgegi; põhjendab, miks prügi sorteeritakse;
 • omab ettekujutust oma minast ning ettekujutust enda ja teiste rollist elukeskkonnas.

Kokkuvõtteks kogemus tegevuste tulemusest:

projektis osalenud lastel ja täiskasvanutel kinnistub teadmine, et tore on ühendada õppimine õuesolemise, meeskonnatöö ja kehalise liikumisega, kujundades lapsepõlvest peale meeldivaid ja kasulikke eluterveid harjumusi. Õues õppivad lapsed on tervemad, tegusamad ja rahulikumad. Lapsed on aru saanud, et õu pole ainult hullamispaik, vaid ka õppimiskoht. Lapsed on vaatluste, liikumis- ja laulumängude ning kunstitööde valmistamise abil saanud uusi teadmisi lasteaia pargi, loodus- ja tehiskeskkonna seostest. Lapsed oskavad loodusest rõõmu tunda: ta näeb, kuulab, puudutab, nuusutab. Täiskasvanud mõistavad, et mida rohkem suudavad nad korraldada looduskeskkonnas õppimist, rakendades kehalist liikumist, seda mitmekülgsemad ja sügavamad on laste teadmised.

Et inimene oleks võimeline astuma samme keskkonna kaitseks, tuleb väikelapseeast peale kujundada selliseid väärtusi, mis õpetaksid mõistma kultuurimaailma ja keskkonna vastastikuseid seoseid. Mida laps kuuleb – selle ta unustab. Mida laps näeb – seda ta mäletab. Mida laps kogeb – seda ta oskab.

Projekti tegevuste, tunnetamise, uurimise, vaatlemise, kogemise ja leiutamise kaudu tunnevad lapsed huvi looduse ja keskkonna vastu. Nad märkavad nähtusi ja muutusi looduses, oskavad näha enda ja teiste tagajärgi lähiümbruses, saavad aru, et nende tegevus mõjutab keskkonda ja vastupidi. Lapsed oskavad hinnata inimtegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale. Lõpptulemusena suhtuvad lapsed ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ja käituvad seda säästvalt.

Projekti läbimisel koos sõber Nähkaga raamatust „Nähka looduslood“ jäävad lastele meelde lihtsad reeglid, mida osatakse oma mängudes ja igapäevaelus kasutada:

 • parki või metsa lähen ma külla ja arvestan, et siin on kellegi kodu (nt lindude, loomade);
 • prahi sorteerin ja panen prahikasti;
 • hoian ja kaitsen loodust, puid ja põõsaid;
 • ma võin puid kallistada;
 • olen tähelepanelik ja sõbralik