Säästva arengu põhimõtete rakendamine looduse õpperadadel

Koostaja Marianne Olbrei, Aigi Kikkas

Eesmärgid

Anda üliõpilastele teadmised säästva arengu põhimõtetest ja didaktilised oskused nende põhimõtete rakendamiseks looduse õpperadadel.

Õpiväljundid    

• Teab säästva arengu põhimõtteid, on tutvunud vastavate riiklike dokumentidega.

• Teab looduse õpperaja mõistet, selle eesmärke, tähtsust.

• Oskab säästva arengu põhimõtteid rakendades planeerida ja korraldada tegevusi looduse õpperadadel.

• Analüüsib looduse õpperaja positiivseid ja negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale, inimestele.

• Väärtustab looduslikku mitmekesisust õpperajal.

Sisu lühikirjeldus, meetodid

Teoreetiline osa:

Säästva arengu põhimõtted

• vastavate riiklike dokumentidega iseseisvalt tutvumine, hilisemad rühmaarutelud.

Looduse õpperada

Tegevused looduse õpperadadel (Vapramäe ja Vitipalu õpperaja näitel):

• loodusobjektide vaatlused; määramised (sh digimääramine);

• õpperadade loomise ja kasutamisega seotud probleemide märkamine, põhjuste analüüsimine ja lahenduste pakkumine;

• rahvapärimuste kasutamine tegevustes (lugude jutustamine jm).

Praktiline ülesanne:

• Rühmatööna ettekannete koostamine, lähtudes Eesti Säästva Arengu strateegias püstitatud eesmärkidest (Eesti kultuuriruumi elujõulisus, siduv ühiskond, heaolu kasv, ökoloogiline tasakaal).

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse                

Looduse õpperadade kasutamine toetab kõiges säästvale arengule omaste põhimõtete lõimimist õppeprotsessi:

• loodusliku (sh maastikulise) mitmekesisuse väärtustamine,

• lähtumine kohalikust kontekstist (kultuurilise aspekti rõhutamine),

• inimtegevusega kaasnevate riskide analüüsimine,

• oma elukeskkonda vastutustundliku suhtumise kujundamine jne.

Õppematerjalid

Annist, A., Jüssi, M., Post, R. & Oja, A. (toim). (2000). Säästva arengu sõnaseletusi. Tallinn: SEI-Tallinn.

Brügge, B., Glantz, M. & Sandell, K. (2008). Õuesõpe. Tallinn: Kirjastus Ilo.

Dahlgren, L. O. & Szczepanski, A. (2006). Õuesõppe pedagoogika. Tallinn: Kirjastus Ilo.