Säästva arengu haridus

Koostaja Marianne Lind

Eesmärgid          

Eesmärk on kujundada arusaam säästva arengu ideed toetava hariduse mitmekülgsest kontseptsioonist ning selle põhimõtete integreerimise võimalustest õpiprotsessi.

Õpiväljundid    

Peale kursusel osalemist osaleja:

• tunneb globaliseerumisprotsessi ja oskab nimetada selle positiivseid ja negatiivseid külgi;

• tunneb erinevaid arengu hindamise mõõdikuid ja oskab nimetada nende eeliseid ja puudujääke;

• tunneb ühiskonna jätkusuutliku arengu ideed, rohelise majanduse, keskkonnahariduse ja säästvat arengut toetava hariduse kontseptsiooni;

• tunneb säästva arengu ideed ja oskab arutleda selle komponentide omavaheliste suhete üle;

• tunneb peamisi keskkonnaeetilisi ideid ja analüüsib inimese ja looduse vahelisi suhteid;

• oskab hinnata enda, oma perekonna või endaga seotud organisatsiooni ressursikasutust ning tarbitavate toodete mõju keskkonnale;

• analüüsib oma kutse/eriala õppekava või asutuse senist tegevust säästva arengu kontekstis;

• on teadlik iseenda, kodanikuühiskonna ja rohujuure tasandi rollist jätkusuutlikus arengus.

Sisu lühikirjeldus, meetodid

Kursusel käsitletakse säästva arengu kontseptsiooni lähtuvalt selle neljast komponendist (majanduslikust, keskkondlikust, kultuurilisest ja sotsiaalsest komponendist) ja leitakse viise, kuidas siduda säästva arengu põhimõtted hariduse ja iga osaleja igapäevaeluga.

Kursusel kasutatakse erinevaid traditsioonilisi (loeng) ja ka aktiivõppe meetodeid (ettekanded, rühmatööd, analüüsid, aruanded, esseed, mõttemütsid jne). Suur vastutus on õppijal endal.

Õppematerjalid

Education for Change: Säästva arengu õpetamise ja õppimise käsiraamat. Jutvik, G. ja Liepina, I. (toim)

Keskkonnaeetika võtmetekste. Tartu Ülikooli eetikakeskus, Jakob von Uexkülli keskus (2008)

Roheline majandus. Mis, milleks ja kuidas?

Hickman, L. Paljaks kooritud: kikivarvul mööda ökoelu takistusriba. Tallinn: Kunst (2007)

Keskkonnaeetikast säästva ühiskonna eetikani. SEI väljaanne nr 5 (2003)

Globaliseeruv maailm: maailmahariduslik valikkursus gümnaasiumile. Mondo Maailmahariduskeskus (2012)

Maailmaparandaja teejuht. Arengukoostööst ja sellest, kuidas sina saad panustada. Välisministeerium (2010)

Keskkonna valem. 100 sammu, millega oma süsinikujalajälge kasvatada või kahandada. Shimo-Barry, A. (2008)

The secret story of stuff. Hill, J. (2011)

Säästva arengu sõnaseletusi. SEI väljaanne nr 1 (2000)

Asjaosaliste ootused keskkonnahariduse korraldusele Eestis. SEI Tallinna väljaanne nr 19 (2012)