Pruuni kulla jälgedes

Koostaja Ingrid Kuligina

Õpiväljundid

Õpilane

•  teadvustab oma igapäevast elektri- ja veetarbimise kulu;

•  seostab oma igapäevaste tarbimisharjumuste mõju looduskeskkonnale;

•  mõistab põlevkivi kaevandamise mõjusid looduskeskkonnale;

•  oskab märgata looduse taastumisprotsesse;

•  oskab teostada loov- ja/või uurimistöid.

Sisu lühikirjeldus, meetodid

 1. päev

• Kaevanduspargi allmaa-muuseumi külastus. Tutvumine kaevurite töö ja töökeskkonnaga maa all.

• Kivitoa külastus – tutvumine mineraalide ja kivististega.

• Jalgsimatk Aidu karjääri kõige vanemas rekultiveeritud osas. Tutvumine looduse taastumisprotsessidega. Matka käigus tehakse erinevaid vaatlusi ja mõõtmisi (vee temperatuur, PH, vee-elustik, pinnas, kooslused jne).

• Maasturimatk Aidu karjääris ja Kohtla kaevanduse langatusalal – tutvumine lahtise kaevandamise (karjääri) meetoditega, põlevkivi kaevandamise mõjudega. Mõõdetakse põlevkivi põletamisel eralduvat CO2. Lahendatakse elektri tarbimise ja põlevkivi kaevandamisega seotud arvutusülesanne.

• Uurimisküsimuste ja hüpoteeside püstitamine. Ettevalmistused selle tõestuse kontrollimiseks – vahendite ettevalmistamine.

2. päev

• Katsete, vaatluste jne tegemine, info hankimine hüpoteesi tõesuse kontrollimiseks.

• Järelduste tegemine ja esitluste vormistamine.

• Esitluste esitamine.

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse

Lõimitud ained, mis kokku käsitlevad keskkonda, kultuuri/ajalugu, majandust ja sotsiaalset olukorda.

Loodusained:

Põhikooli III aste:

• Loodusõpetus. Teema: inimene uurib loodust. Elus ja eluta looduse seosed.

• Geograafia. Teema: kaardiõpetus. Eesti majandus. Eesti teenindus.

• Inimeseõpetus. Teema: turvalisus ja riskikäitumine. Keskkond ja tervis.

• Ühiskonnaõpetus. Teema: töö ja tarbimine.

Gümnaasium. Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

• Biolooga: uurimistöö välisärritajate mõjust reaktsiooniajale. Uurimistöö füüsilise koormuse mõjust organismi energiavajadusele (südame ja kopsude talitlusele). Praktiline töö loodusliku valiku tulemustest kodukoha looduses.

• Ökoloogia: ökosüsteemi iseregulatsiooni uurimine.

• Keskkonnakaitse: väikesemahuline uuring säästva arengu strateegia rakendamisest kohalikul tasandil. Isikliku igapäevase tegevuse analüüs seoses vastutustundliku ja säästva eluviisiga.

Muud ained:

• Matemaatika – aritmeetika, algebra, geomeetria

• Füüsika – jõu ülekanne, eritihedus, pindpinevus jne

• Keemia – keemilised koostised

• Ajalugu – kaevandamise ajalugu

• Inimeseõpetus – tervis

Õppematerjalid

Uurimuslikud põhiteemad ja õppevahendid:

Veed kaevandatud aladel (allmaakaevanduses, karjääri tranšees, tiigis, rabavesi sissevoolul)

Vahendid:

• Luupidega topsid, 2 tk

• Infrapunatermomeeter (soojuskiirgus)

• pH-meeter

• Ketas veekogu sügavuse ja läbipaistvuse määramiseks

• Vee-elustiku määraja/tabel

• Kann (vee võtmiseks)

• Anum

Töökeskkond: (maa all, õues, kontoris)

• LabQuest andmekoguja

• CO2-sensor

• Müra mõõtja

• Temperatuuri mõõdik

• Valguse mõõtja

• Õhuniiskuse mõõtja

Kivimid/kivistised kaevandatud aladel

• Kivististe määraja

• Peitel, haamer

• Spetsiaalne kohver kivististe kogumiseks

Kaevandatud alade pinnas

• Pinna valguse, niiskuse ja pH-andur

• Tops luubiga

• Luup

• Labidas

Rekultiveeritud alade ökoloogia

• Valguse mõõtja

• Puu kõrguse mõõtmise vahend

• 30 m pikk mõõdulint

• Luup

Koormus ja taastumine (füsioloogia)

• Vererõhu mõõtja

• Pulssoksümeeter

Uurimustöö kontroll-leht.