Oskan olla looduse sõber!

Lohkva lasteaia projekt

Koostajad: Elis Vennola, Kristiina Pedaksaar, Heelika Lihtsa

Projekti selgitus

Sihtrühm: projektis osalesid kõik lasteaia nelja rühma 3–7aastased lapsed. Kõik rühmad kogusid erinevaid taaskasutusmaterjale, millest Nublude rühma lapsed valmistasid koos õpetajate ja lapsevanematega kostüüme ning aksessuaare. Neid demonstreeriti teistele rühmadele saalis toimunud moeetendusel „Säästlikult stiilseks“. Valmistatud kostüümid ja aksessuaarid, mida lapsed saavad edaspidi kasutada vabamängus, jäid Nublude rühma.

Tegevuse koht: lasteaia rühm ja lasteaia saal.

Tegevuse aeg: tegevused toimusid ühe nädala jooksul, esimesel päeval oli sissejuhatus, 2.–4. päeval valmistati kostüüme ja viimasel päeval toimus moeshow. Teemanädalale eelnenud kahel nädalal koguti mitmesuguseid taaskasutusvahendeid.

Koostööpartnerid: lapsevanemad, kõik õpetajad ja lasteaia direktor tõid lasteaeda erinevaid taaskasutusmaterjale. Liikumisõpetaja aitas moeetenduseks saali ette valmistada ja mängis taustaks muusikat.

Projekti eesmärk

Laps suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt.

Tegevus 1: KOHTUMINE JÄÄTMEKOLL JUTAGA

a) Tegevuse eesmärgid:        Laps tutvub jäätmetega ja suudab täiskasvanu abiga jaotada need õigetesse rühmadesse.

Laps suudab täiskasvanu abiga oma mõtteid suuliselt edasi anda.

b) Tegevusele kuluv aeg: 1 päev

c) Lõiming: mina ja keskkond, keel ja kõne, liikumine

d) Õppevahendid: õppefilm, pakendid, erinevad kastid jäätmete sorteerimiseks

e) Tegevuse kirjeldus: Lapsed tulevad saali. Neid tervitab Jäätmekoll Juta, kes tutvustab lastele, mida koos tegema hakatakse. Koos vaadatakse õppefilmi „Prügihunt ja Superjänes I osa: Prügirida”, mille järel arutletakse filmi üle. Kokkuvõtteks mängivad lapsed õppemängu, kus nad peavad sorteerima erinevad jäätmed õigetesse kastidesse (paber ja papp, pakend, ohtlikud jäätmed, biojäätmed, olmejäätmed, klaas). Iga laps saab avaldada arvamust, kuhu antud pakend või jääde võiks kuuluda. Pärast seda vaadatakse koos üle, kas kastide sisu on õige.

Pilt 1. Jäätmekoll Juta

f) Lasteaia kogemusi tegevuse kohta: tegevusse oli kaasatud terve maja, kõigi nelja rühma lapsed ja õpetajad. Lapsed said tegevustega hästi hakkama. Suuremates rühmades sai tegevusele seatud eesmärk täidetud. Väiksemate laste puhul oli tegevus neile pigem teemat tutvustav.

Tegevus 2: TAASKASUTUSVAHENDITEST MEISTERDAMINE ON VAHVA

a) Tegevuse eesmärgid: Laps kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid taaskasutusvahendeid.        

b) Tegevusele kuluv aeg: 3 päeva

c) Lõiming: mina ja keskkond, kunst, keel ja kõne, matemaatika

d) Õppevahendid: taaskasutatavad materjalid, käärid, liim, liimipüstol ja kõik muu, mida võib vaja minna.

e) Tegevuse kirjeldus: lapsed, vanemad, õpetajad – kõik tõid meisterdamiseks vajalikke vahendeid. Osa vanematest käis rühmas koos lastega meisterdamas, osa vanemaid meisterdas koos lapsega kodus. Õpetajad meisterdasid koos lastega kostüüme ja aksessuaare kõigil kolmel päeval.

Pilt 2. Meisterdamishoos

 f) Lasteaia kogemusi tegevuse kohta: Tegevus sujus hästi, lastele väga meeldis, eriti see, et kostüümid jäid pärast rühma mängimiseks. Koostöö sujus hästi, kõik lapsed julgesid abi küsida ja aitasid vajadusel ka sõpra.

Tegevus 3: MOEETENDUS „Säästlikult stiilseks“

a) Tegevuse eesmärgid:         Lapsel on võimalus esineda ja tunda sellest rõõmu.

Jagada kogemust ja innustada teisi rühmi kasutama rohkem taaskasutusmaterjale.

b) Tegevusele kuluv aeg: 1 päev

c) Lõiming: liikumine, mina ja keskkond

d) Õppevahendid: taustaks mängiv muusikapala, laste valmistatud kostüümid, videokaamera

e) Tegevuse kirjeldus: saali kogunesid kolme rühma lapsed, kes said enne moeetenduse algust tutvuda taaskasutusmaterjalidest valmistatud dekoratsioonidega. Moeetendusel osalesid Nublude rühma lapsed, kes panid rühmas kostüümid selga ja demonstreerisid saalis oma kostüüme. Valmis ka video, mida näitasime lapsevanematele Mihklilaadal.

    

Pilt 3. Kostüüm nr 1                               Pilt 4. Kostüüm nr 2                           Pilt 5. Kostüüm nr 3              

Pilt  6  Kostüüm nr 4                            Pilt 7  Kostüüm nr 5                        Pilt 8  Kostüüm nr 6                       

    

Pilt 9 Kõik kostüümid

f) Lasteaia kogemusi tegevuse kohta: Lastele väga meeldis teistele esinemine. Pärast rühmas videosalvestust vaadates olid lapsed väga elevil, kui ennast videolindilt nägid. Kõik lapsed, kes said moeetendusel osaleda, olid julged ja tegid oma osa ilusti ära. Kuna kostüümid jäid rühma igapäevaseks kasutamiseks, said kostüüme selga proovida ka need lapsed, kes ise laval esineda ei julgenud või ei tahtnud.