Mets põhikooli õppekavas

Koostajad Vello Keppart, Evelin Saarva

  

Lisa 1
Kinnitatud direktori
käskkirjaga 12.01.2015
nr 3.3-1/2-T

TÄIENDUSÕPPE ÕPPEKAVA
kursusele
1. Mets põhikooli õppekavas
2. ISCED 97 järgi õppekavarühm 422 Keskkonnateadused
3. Õppekava koostamise aluseks on kutsestandard: Õpetaja, tase 7

4. Õppekava kogumaht
100 tundi, sealhulgas kontaktõppe maht 80 tundi, millest praktika maht on 48 tundi ja iseseisva töö maht on 20 tundi.

5. Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus – õppeklass koos vajalike õppevahenditega, GPS-seade, kaardid, kirjutusvahendid, määrajad, luubid, kollektsioneerimiseks vajalikud tarbed, nutiseadmed/fotoaparaat; buss kooslustesse sõiduks.

6. Sihtrühm – üldhariduskoolide loodusainete (loodusõpetus, bioloogia, geograafia) õpetajad

7. Õppe eesmärk – valmistada ette õpetaja, kes omandatud teadmiste ja oskuste põhjal tunneb Eesti metsade klassifikatsiooni, määrab looduses metsatüübirühma, tunneb iga tüübirühma rinnetes kasvavaid liike, oskab välja tuua kooslustele iseloomulikud toiduahelad ning tunneb säästva metsanduse põhimõtteid.

8. Õpiväljundid

1) teab ja tunneb puu- ja põõsaliike, puhma-, rohu- ning samblarinde liike;
2) määrab metsatüübirühma, nimetab iga tüübirühma potentsiaali (puit, tööhõive, puhkus, tervis, korilus, pärandkultuur, looming, jahindus jne);
3) tunneb säästva metsanduse põhimõtteid.

9. Õppe sisu
1) Metsamaastik                                                                                                                                                              4 tundi
2) Muld                                                                                                                                                                                8 tundi
3) Vesi                                                                                                                                                                                  4 tundi
4) Metsa hüved                                                                                                                                                                4 tundi
5) Metsa kasutus                                                                                                                                                             4 tundi
6) Säästva metsanduse põhimõtted                                                                                                                        4 tundi
7) Keskkonnaeetika (metsamajandamise hea tava, igaüheõigus)                                                                               4 tundi
Praktiline õpe:
8) Metsade klassifikatsioon, metsatüübirühmad ja kasvukohatüübid                                                       16 tundi
9) Metsa taimestik (puud, põõsad, puhmad, rohu-, sambla- ja samblikurinde liigid)                          16 tundi
10) Metsa loomastik (selgrootud ja selgroogsed), liikide määramine                                                        8 tundi
11) Seenestik, seeneliikide määramine                                                                                                                  8 tundi                                                                                 

10. Kasutatavad õppemeetodid – loeng, rühmatööd, praktiline õpe ja iseseisev töö


11. Iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppemeetodite loend – kahes metsatüübirühmas puistute kirjelduse koostamine, uuritavatest puistutest taimeherbaariumi koostamine ning kohakliima, muldade, taimkatte, loomastiku, veestiku, pinnamoe vastastikuste seoste esitlemine, tüübirühma (majandusliku) potentsiaali kirjeldamine.

12. Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid – kursuse lõpetamiseks tuleb osaleda 80% õppetundidest, koostada iseseisev töö ja kaitsta see viimasel õppekogunemisel. Hindamine on mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud.

13. Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Vello Keppart – bioloog, säästva metsanduse ja kutse-eetika, keskkonnakaitse, keskkonnahoiu, metsatüpoloogia ja Eesti maastike õpetaja Luua MKs, töökogemus üle 20 aasta
Evelin Saarva – bioloog, alustaimestiku õpetaja Luua MKs 20 aastat

14. Õppekava kinnitamise aeg 12.01.2015