Läbiv teema „Keskkond ja säästev areng” kutseõppeasutuse õppekavades

Koostaja Vilve Pohla

Eesmärgid

Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade keskkonna ja jätkusuutliku arengu teemade lõimimise võimalustest erinevate erialade õppekavadesse.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu oskab luua seoseid keskkonna ja säästva arengu teemade ja erialaõpetuse vahel.

Sisu lühikirjeldus, meetodid

Säästev areng kui eluviis. Keskkond ja säästlik tootmine. Aktiivõppe meetodid ja rühmatöö keskkonnateemade õpetamisel.

Rühmatööd, probleemsituatsioonide analüüs.

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse

Keskkonna ja säästva arenguga seotud tegevused

Keskkonna ja säästva arenguga seotud projektid

Keskkonna ja säästva arenguga seotud teemade lõimimine rakenduskavadesse

Õppematerjalid

Säästev areng http://www.envir.ee/et/saastev-areng

Säästev Eesti 21 https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020

  • Keskkonnamängude kogumik. 2001. Koost.: Tuusti, A., Lotman, K. Eesti Metsakaitsealade Võrgustik.
  • Keskkonnamängude kogumik II. 2002. Koost.: Tuusti, A., Lotman, K., Loide, M. Eesti Loodushariduse Selts, Tartu.
  • Keskkonnaraamat gümnaasiumile I Elukeskkond. 1999. Koost.: Aher, S., Harak, M., Jõgi, J. jt, EV Haridusministeerium.
  • Keskkonnaraamat gümnaasiumile II Bioloogiline mitmekesisus, selle osa looduses ja kaitse. 1998. Autorid: Randla, T., Ploompuu, T., Harak, M., Tõnisson, A. EV Haridusministeerium ja Keskkonnaministeerium, Tallinn.
  • Keskkonnaraamat gümnaasiumile III. Keskkonna- ja sotsiaalprobleemid. 1998 Autorite kollektiiv. Koost.: Aher, S. Haridusministeerium ja Keskkonnaministeerium, Tallinn.
  • Keskkonnaraamat gümnaasiumile IV Globaalprobleemid. 1998. Autorite kollektiiv. Koost.: Punning, J.-M. Haridusministeerium ja Keskkonnaministeerium, Tallinn.
  • Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond (LOLO.00.030) e-kursus
  • http://www.maailmakool.ee/oppematerjalid/saastev-areng/
  • http://www.vabaharidus.ee/public/files/koolituskeskus/saastev_areng_oppe...
  • Koolielu portaal, märksõnad Ökoloogia ja Keskkonnakaitse