Keskkonna ja jätkusuutliku arengu teemade lõiming põhikooli I ja II astmes

Koostaja Kadi Jürimäe

Eesmärgid          

Arendada osalejate metoodilisi ja õpetamisoskusi keskkonna ja jätkusuutliku arengu käsitlemisel põhikooli I ja II astmes.

Võimaldada mõista seda valdkonda avaramalt ning luua seoseid riikliku õppekavaga.

Õpiväljundid    

OSALEJA:

- teadvustab keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu mõisteid ning omaenda väärtusi ja hoiakuid

- on isiklikult mõtestanud keskkonnaeetikat

- teab, kust leida teavet keskkonna ja säästva arengu valdkonna kohta

- leiab õpilastele sobivaid, eakohaseid ja haaravaid meetodeid

- on teadvustanud keskkonna ja jätkusuutliku arengu teemat ning loonud teemakohaseid harjutusi, tegevusi või mänge

- on kuulnud erinevaid vaatenurki keskkonnaga seotud teemadel

- sõnastab keskkonna ja jätkusuutliku arenguga seotud põhikooliõpilase eakohaseid pädevusi, õpitulemusi ja hindamiskriteeriume

- tunneb keskkonnasõbraliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse keskkonna indikaatoreid

- on teinud ühe klassi ökoloogilise jalajälje eakohaseid uuringuid erinevates ainetundides

- on loonud tähendusi keskkonna ja jätkusuutliku arenguga seotud mõistetele (vastutustundlik kasutamine ja saastamine, jätkusuutlik energeetika, säästev tarbimine ja tootmine, toit ja tervis, keskkonnaeetika)

–on õpilastega arutlenud keskkonna ja jätkusuutliku arenguga seotud teemadel (elurikkus, loodusressursside vastutustundlik kasutamine, säästev tarbimine, toit ja tervis)

Sisu lühikirjeldus, meetodid     

Tutvumine keskkonna ja säästva arengu mõistetega.

Tutvumine I ja II kooliastme õpilaste eakohaste keskkonnateadlikkuse suunamise võimaluste, tööviiside ning metoodiliste võtetega. Väärtuste, uskumuste ning uskumuste käsitlemine järgmistel teemadel: elurikkus, loodusressursside vastutustundlik kasutamine ja saastamine, säästev tarbimine, jätkusuutlik ühiskond, toit ja tervis.

Tutvumine klassi vaimse, füüsilise ja sotsiaalse arengukeskkonna teadliku kujundamise võimalustega, lähtudes keskkonna ja jätkusuutliku arengu põhimõtetest.

Meetodid:

sotsiomeetrilised soojendusharjutused, „Kahtlased väited“, ajurünnak, aktiviseerivad tekstitöötlusmeetodid, rühmatööd, joonistamine, arutlusmeetodid, erinevad evokatsiooni- ja refleksioonimeetodid.

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse              

Arutelud, iseseisvad tööd eri teemadel:

Kuidas kujundada klassiruumis keskkonnasõbralikku füüsilist arengu keskkonda?

Millised on võimalused füüsilise ja sotsiaalse keskkonna ümberkujundamiseks, et vähendada ökoloogilist jalajälge?

Kuidas arvestada esteetika- ning eetikaküsimusi keskkonna ja jätkusuutliku arengu käsitlemisel I ja II kooliastmes?

Keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutliku arenguga seotud üldpädevuste ja valdkondade õpitulemuste sõnastamine.

Õppematerjalid

Autorite kollektiiv. 2008. Keskkond ja säästev areng. Õppematerjal. Eesti Vabaharidusliit.

Anttila, P. jt. 1996 Globaalsed keskkonnaprobleemid. TTÜ

Autorite kollektiiv. 2005. Säästvat arengut toetava mitteformaalhariduse edendamise kava Eestis. REC Estonia.

Oja,T. 1997. Keskkonnaraamat.

Pleljel, H. 1993. Ökoloogiaraamat.

Rand, T. 2004. Säästva tarbimise käsiraamat.

Vuorisalo,T. 1995. Keskkonnaökoloogia. Keskkonnakaitse ökoloogilised põhimõtted ja ürglooduse kaitse. TTÜ

Autorite kollektiiv. 2007. Globaliseerumise atlas.

Autorite kollektiiv. 2001. Keskkonnamängude kogumik I, II osa.

 

NB! Koostatud materjalide kasutamisel palun eelnevalt kokku leppida töö autoriga.