Keskkond ja jätkusuutlik areng

Koostaja Anne Kivinukk

Eesmärgid

Pakkuda osalejatele

- säästva arengu alast teavet,

- tutvustada osavõtjatele keskkonnaaruande koostamise põhimõtteid,

- selgitada säästva arengu põhimõtete seost igapäevaeluga

Õpiväljundid

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused:

- teadmised keskkonnasäästlikuks toimimiseks kodus ja tööl,

- keskkonnaaruande koostamise põhitõed ja oskused,

- praktilise tööna valmib oma organisatsiooni või kodu keskkonnaaruanne.

Sisu lühikirjeldus, meetodid

Koolitus koosneb 5 õppepäevast ja 3 moodulist: keskkond, majandus, jätkusuutliku arengu sotsiaalsed ja kultuurilised aspektid. Iga õppepäeva hommikul toimuvad asjakohased loengud, pärast lõunat toimub praktiline töö, kus selgitatakse keskkonnaaruande koostamise põhimõtteid. Kodutööna koostab iga osavõtja oma kodu, kontori või kodukontori keskkonnaaruande. Olenevalt võimalustest lisandub koolitusele ekskursioon mõnda keskkonnasõbralikult toimivasse ettevõttesse vm asutusse. Koolitus lõpeb seminariga, kus igaüks kannab ette oma keskkonnaaruande ja kus arutletakse ühiselt aruannete üle.

I õppepäev: keskkond. Kestus: 8 tundi.

Sissejuhatus. Kursuse lühitutvustus. Lühiülevaade Eesti keskkonnaseisundist.

Ökoloogiline jalajälg.

Milleks organisatsioonile keskkonnaaruanne? Keskkonnaaruande tutvustus.

Keskkonnaaruande koostamise põhimõtted. Ökoloogilise jalajälje ja CO2 mõõtmise metoodikad.

Keskkonnaaruande koostamise peamised põhimõtted.

Tutvumine erinevate keskkonnaaruannetega. Kodutöö selgitus.

II õppepäev: majandus. Kestus: 8 tundi.

Energiasääst kodumajapidamises. Keskkonnasäästlik tarbimine.

Keskkonnasõbralikud valikud meie ümber. Ökomärgised.

Organisatsiooni keskkonnaaruande koostamine. Praktiline töö: osalejad koostavad oma organisatsiooni keskkonnaaruandeid ja konsulteerivad tekkinud küsimustes juhendaja ja teiste osalejatega.

III õppepäev: sotsiaalsed aspektid. Kestus: 8 tundi.

Inimressurss ja selle säästmine. Mis ohustavad meie vaimset tervist? Sotsiaalsed, isiksuslikud, keskkondlikud, tööalased ja perekondlikud põhjused. Kuidas me aru saame, et midagi on korrast ära? Ohu märgid. Mida teha, et vaimset tervist säästa? Tervisliku toitumise alused. Avalikkuse kaasamine keskkonnaotsuste langetamisse. Head ja halvad näited Eestist. Avalik esinemine. Praktiline õppus.

IV õppepäev: kokkuvõte. Kestus: 8 tundi.

Tutvumine ressursikasutuse kalkulaatoriga. Ökoloogilise jalajälje arvutamine. Praktiline õppus. Koostatud keskkonnaaruannete esitlus.

V õppepäev: õppekäik. Kestus: 8 tundi.

Tutvumine jätkusuutliku asutuse ja selle töökorraldusega. Väljasõit Kurtna kooli. Kursuse lõpetamine. Kokkuvõte, tagasiside.

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse

Seonduvad õppeained: bioloogia, keemia, geograafia, matemaatika, füüsika, terviseõpetus, ühiskonnaõpetus, majandusõppe valikkursus, infotehnoloogia.

Õppematerjalid

Seisuga 2008

Autorite kollektiiv, 2008 – Keskkond ja säästev areng. Õppematerjal vabahariduslikuks koolituseks. REC Estonia

Autorite kollektiiv, 2006 – Loomulik elukeskkond. Kogumik artikleid ökoehituse ja loomuliku eluviisi teemadel Eesti ja Põhjamaade autoritelt. MTÜ Lilleoru

E.-L. Hallanaro, M. Pylvänäinen, T. Randla, 2002 – Põhja-Euroopa loodus

– Bioloogiline mitmekesisus muutuvas keskkonnas. Nord 2001:15, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Kopenhaagen

H. Pleijel, 1993 – Ökoloogiaraamat. Sissejuhatus ökoloogia alustesse. Eesti Roheline Liikumine

J. Paal, 2004 – Euroopas väärtustatud elupaigad Eestis. Eesti Keskkonnaministeerium

K. Vilbaste (koost), 2004 – Rahvusvahelise tähtsusega looma- ja taimeliigid Eestis. Eesti Keskkonnaministeerium

P. Anttila, M. Ojanen, M. Puhakka, T. Vuorisalo, T. Frey, 1996 – Globaalsed keskkonnaprobleemid. Tallinna Tehnikaülikool

R. Santti, J. Suominen, R. Tenovuo, M. Ahotupa, S. Mäkelä, O. Tenovuo,

A. Saava, 1996 – Muutuv keskkond ja tervis. Tallinna Tehnikaülikool

T. Vuorisalo, 1995 – Keskkonnaökoloogia. Keskkonnakaitse ökoloogilised põhimõtted ja ürglooduse kaitse. Tallinna Tehnikaülikool

V. Masing (toim.), 1992 – Ökoloogialeksikon. Loodusteaduslik oskussõnastik.

Internetist:

T. Oja (toim), 1997 – Keskkonnaraamat

http://www.roheline.ee/files/varia/kkraamat.html

U. Lehtveer, 2007 – Taastuvenergia käsiraamat

http://www.triip.ee/juss/elf/raamat_low.pdf

T.E, 2004 – Transport ja majandus – müüte ja fakte

http://www.roheline.ee/transp/myydid.pdf

M. Jüssi (koostaja), 2004 – Säästev transpordipoliitika

http://www.roheline.ee/files/transport/saastev-transpordi-planeerimine.pdf

P. Mardiste (toim), 2007 – Eesti rollist rahvusvaheliste kliimamuutuste poliitikas

http://www.roheline.ee/files/energia/kliimaraamat.pdf

A.Kõnnusaar, R.Pedanik, 2007 – Roheline kontor - www.rohelinekontor.ee

T. Rand, 2004 - Säästva tarbimise käsiraamat

http://www.roheline.ee/files/tarbimine/shopping-guide.pdf

L. Keerberg (koostaja), 2006 – Keskkond ja kodanikualgatus

http://www.roheline.ee/files/planeering/keskkond-ja-kodanikualgatus.pdf

J. Ruut, 1997 – Kuidas saada rikkaks

http://www.roheline.ee/files/tarbimine/rikkaks.html

Eesti Roheline Liikumine - www.roheline.ee

Roheline kontor - www.rohelinekontor.ee

Säästva tarbimise käsiraamat

http://www.roheline.ee/files/tarbimine/shopping-guide.pdf

Jäätmete sorteerimine kodus

http://www.kuusalu.ee/galahad/galahad/file_storage/1/202696

Energiasäästu portaal

http://kokkuhoid.energia.ee