Jätkusuutliku arengu teemade integreerimine toimetulekuõppe nädalateemadesse

Koostajad  Silvia Paluveer ja Heidi Sild

Kodutöö nimetus

Kodutöös lähtusime küsimusest „Kuidas ja missuguseid keskkonna ja jätkusuutliku arengu teemasid integreerida toimetulekuõppe nädalateemadesse?“

Eesmärgid

Arutada läbi võimalused, kuidas lõimida keskkonna ja jätkusuutliku arengu teemad Tondi põhikooli toimetulekuõppe nädalateemadesse ja rakendada arutluse tulemust 2015.–2016. õppeaasta nädalateemade väljatöötamisel.

Alaeesmärgid:

• Kokkulepitud teemad kuude kaupa esialgu 2014.–2015. II poolaastaks oskusainete, nagu näiteks kunsti, aianduse, puutöö piires.

• Ühine infopank teemade käsitlemiseks http://padlet.com/wilmake/6z8jj3rcgswy

• Ainesektsioonis oma kogemuse ja infopanga jagamine kolleegidega, ettepanek süsteemsemaks keskkonna ja jätkusuutliku arengu teemade käsitlemiseks järgmisel õppeaastal.

Õpiväljundid

2015.–2016. õppeaastaks ühiste keskkonna ja jätkusuutliku arengu teemakäsitluste/ürituste/ekskursioonide kokkuleppimine.

Sisu lühikirjeldus, meetodid

Tondi põhikooli toimetulekuõpe kasutab igapäevases õppetegevuses nädalateemade süsteemi, mille kaudu on võimalik õppeainete omavaheline lõiming ja õpetajate tõhusam koostöö kogu õppeaasta vältel. Nädalateemad kinnitatakse õppeaasta alguses.

Meetodid:

Hea praktika jagamine, arutelu, ajurünnak, koosolek, ühiskirjutamiskeskkond

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse

Teemade põhirõhk on igapäevaelu nähtuste vaatlemisel ja nende seostamisel iseendaga, elukeskkonna ja selle muutuste märkamisel, loodushoiul ja säästval suhtumisel ümbritsevasse, sh ka koolikeskkonnas, klassiruumis.

Õppematerjalid

http://padlet.com/wilmake/6z8jj3rcgswy