Üldhariduskooli õppekava täiendavate aktiivõppeprogrammide juhendajate täienduskoolitus keskkonnahariduse keskuses

Koostaja Janika Ruusmaa

Eesmärgid

Laiendada programmijuhendajate võrgustikku pädevate juhendajatega.

Laiendada keskuses pakutavate õppeprogrammide temaatikat ja sihtrühmi.

Arendada programmijuhendajate metoodilisi oskusi.

Töötada välja uusi õppeprogramme, mis toetaksid säästva arengu hariduse kontseptsiooni.

Õpiväljundid

Programmijuhendaja tunneb oma pädevusi eri vanuses lastega töötamisel, st teab, millises vanuses õpilastega on ta kõige pädevam töötama.

Programmijuhendaja oskab koostada uusi alus- või üldhariduse õppekavale vastavaid aktiivõppeprogramme.

Programmijuhendaja oskab järgida ja vajadusel kohandada õppeprogramme vastavalt õpilaste vanusele ja ettevalmistusele.

Programmijuhendajal on täienenud metoodiliste oskuste pagas.

Sisu lühikirjeldus, meetodid

1. Õppekava täiendavate programmide mõiste, seos õppekavadega, programmide struktuur, juhendamise strateegiad ja meetodid; multiintelligentsuse teooria.

2. Säästev ja jätkusuutlik areng õppeprogrammide teemana.

3 Erinevate sihtrühmade ootuste ja võimekusega arvestamine kui eduka õpiprotsessi eeldus.

4 Õppeekskursioon Riia loodusmuuseumi. Tutvumine loodusmuuseumi uute õppeprogrammidega ning meetoditega. Uute ideede kogumine, kogemuste vahetamine.

5 Suhtlemis- ja esinemisoskuse täiendamine.

6. Näidisprogrammide analüüs ja täiendamise võimalused.

7. Iseseisev töö: koostada uus aktiivõppeprogramm või arendada olemasolevat programmi.

8. Uute koostatud või täiendatud programmide tutvustamine, ühine analüüs. Programmide täiendamine vastavalt analüüsi tulemustele.

9. Õpilastele uute programmide korraldamine.

10. Kolleegi juhendatud programmi vaatlused. Tagasiside andmine, peegeldused kahelt kolleegilt.

11. Kokkuvõte – eneseanalüüs, koolituse hindamine.