Ühiskonnaõpetuse alused ja didaktika

Koostaja Igne Lembinen

Eesmärgid

Õppeaine aitab kujundada teadmisi, oskusi, hoiakuid, mis on vajalikud ühiskonnas toimetuleku õpetamiseks I ja II kooliastmes, samuti klassijuhatajatöös ja klassivälises tegevuses.

Õppeaine loob võimaluse mõista jätkusuutliku ühiskonna toimimise mehhanisme.

Õppeaine sisu temaatika lühikirjeldus

 Õppeaines käsitletakse põhikooli II kooliastme ühiskonnaõpetuse  ainekavast lähtuvat temaatikat:

 1. Ühiskonnaõpetuse ajaloost Eestis.
 2. Ainekava eesmärgid ja sisulised struktuurid Eesti põhikooli riiklikus õppekavas.
 3. Inimühiskonna kujunemine ja areng. (Jätkusuutliku ühiskonna tunnused)
 4. Väärtushinnangud ja suhtumine lapsesse eri aegadel ja tänapäeval.
 5. Ühiskonnaelu valdkonnad ja ühiskonna sotsiaalne struktuur
 6. Riikluse teke ja erinevad riigikorrad ja -vormid.
 7. Demokraatia tekke eeltingimused, olemus ja põhijooned.
 8. Demokraatia areng kaasajal tugeva kodanikuühiskonna kaudu.
 9. Teave: meedia kujunemine ja roll kaasaja ühiskonnas (sh jätkusuutliku ühiskonna kujundamisel)
 10. Eesti Vabariigi ühiskonnaelu korraldus ja toimiv kodanikuühiskond.
 11. Ühiskonna jätkusuutlik areng keskkonnakaitse,  säästliku majandamise ning omakultuuri väärtustamise abil.

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse ja kasutatavad meetodid:         

Seminar

Sotsiaalsed suhted ja sotsiaalne toimetulek; ühiselu reeglite ja normide kehtestamine; meetod otsustusmäng (vt link õppematerjalide juures), valikute tegemine. Tolerantsus vaatluse ja arutluse teel (didaktikaülesanded).

Loeng

Ühiskonna majanduspoliitika (makro- ja mikrosüsteem), turumajanduse mehhanismid. Riigieelarve kujunemine. Jätkusuutliku ühiskonna kujunemine keskkonnakaitse ja säästva majandamise kaudu. (Keskkonnakaitse inspektsiooni töötaja jt esinemine).   

Praktikumid

Koduse eelarve koostamine, taskuraha otstarve. Kodune säästev majandamine. (Rühmatööd kaubanduslike reklaamide taaskasutamise näitel). Ajatabeli koostamine ja hindamine. Aja ressursi kasutamine ja planeerimine.

Loeng

Meedia kujunemine ja roll kaasaja ühiskonnas. Ajakirjandus infoallikana (Materjal kursuse Moodle’i keskkonnas).

Loeng

Sotsiaalne- ja looduskeskkond, selle muutumine ajas.

Seminar

Didaktika: hinnangu andmine, purunematu kolmnurk. Kodu ja kooli koostöö; ühise eesmärgi nimel. Meetod: valupunktide aknad – ühise arvamuse kujundamine . Erinevate keskkonna- ja ühiskonnaprobleemide arutelu, nt miks me tarbime vähe Eestis toodetud toitaineid? (Vt viide õppematerjalide juures)

Loeng

Eesti rahvuskultuur ja multikultuursus demokraatlikus ühiskonnas (materjal kursuse Moodle’i keskkonnas).

Seminar

Eesti rahvatraditsioonid, rahvuspühad ja vähemusrahvuste traditsioonide arvestamine Eestis

(vt viide õppematerjalide juures). Pagulaste rollimäng (vt viide õppematerjalides).

Loeng

Eesti koht maailmas. Eestlus kodu ja välismaal. Eesti seotus rahvusvaheliste organisatsioonidega. Rahvusvahelised suhted ja globaalprobleemid ühiskonnas (materjal kursuse Moodle’i keskkonnas). (arvutiklassis)

Seminar

Eesti koht maailmas. Eesti identiteet kui osa Lääne tsivilisatsioonist. Eesti Vabariigi koolisüsteemi ja haridusprobleemid (kursuse Moodle’i keskkonnas). Kodune eksamiessee Eesti ühiskonnaelu valupunktidest (Moodle’i keskkonnas)

Seminar

Kokkuvõttev seminar: Eesti Vabariigi ühiskonna jätkusuutliku toimimise alused keskkonnakaitse ja säästva majandamise kaudu (vt viited õppematerjalide juures). Õpimapi vormistamine ja esitlemine

Õppematerjalid              

Viited ja lingid metoodikatele ja õppematerjalidele.

Lastefond.ee koduleheküljelt:

1)            Otsustusmäng (kogumiku „Väike heategija – õpime koos tegema head“ (lk 43–47)

http://opikeskkond.lastefond.ee/public/Kogumik_V_ike_heategija.pdf

2)            Valupunktide aknad (probleemi lahenduse aken)

Samas kogumikus (lk 54–58)

3)            Sallivus ja kultuuriline mitmekesisus vt I ja II kooliastme väärtuskasvatusalases kogumikus „Koos on hea“ (lk 123–136)

http://opikeskkond.lastefond.ee/public/Koos_on_hea_EST_30.01.pdf

4)            Tabel – erinevate õppeainete ja üldpädevuste lõimimise võimalusi I–II kooliastmes – samas kogumikus (lk 7–11)

Pagulaste mäng – kogumikus „Põnevamad koolitunnid. Valik mänge ja teisi õpitegevusi sotsiaalainete tundideks“ Jaan Tõnissoni Instituut. Tallinn, 1998 (lk 48–50)

Veel allikaid:

Õiglase kaubanduse teejuht, MTÜ Mondo, 2014. Tallinn

Dokument „Säästev Eesti 21“ vt https://www.riigiteataja.ee/akt/940717

Kodanikuühiskonna ja jätkusuutliku arengu eesmärgid – dokument „Eesti 2020“ vt https://riigikantselei.ee/et/eesti-2020-eesmargid

*** – tumedaga on välja toodud need seosed ja olulised teemad, mis on lõimitud õppekava nimetatud õppeainesse.