Õuesõpe alushariduses

Koostaja Lehte Tuuling

Eesmärgid

Õppeaine eesmärk on:

• vahendada teadmisi õuesõppe traditsioonidest ja pedagoogilistest alustest Eestis ja teistes riikides;

• luua võimalused keskkonnateadliku suhtumise kujunemiseks;

• luua eeldused õuesõppe rakendamiseks sõltuvalt tegevuses osalejate vanusest, eelteadmiste hulgast ja iseloomust;

• toetada valmisolekut kasutada õpikeskkonnana loodus-, linna- ja tehiskeskkondi.

Õpiväljundid

Kursuse läbimise tulemusena üliõpilane:

• omab teadmisi õuesõppe traditsioonidest ja pedagoogilistest alustest;

• oskab kavandada ja korraldada õuesõppe tegevusi, kasutades erinevaid aktiivõppe meetodeid ja loodus-, linna- ja tehiskeskkonna võimalusi, nüüdisaegseid mobiiltehnoloogia lahendusi;

• suudab analüüsida ümbritsevat keskkonda säästva arengu perspektiivist ja kujundada õppijates keskkonnahoidlikku suhtumist.

Sisu lühikirjeldus, meetodid

Õuesõppe traditsioonidest Eestis ja teistes riikides. Jätkusuutliku arengu sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised aspektid. Ülevaade õuesõppe pedagoogilistest lähtekohtadest. Õpiruumid erinevas tähenduses. Loodus-, linna- ja tehiskeskkond õpikeskkonnana. Lasteaia õueala kui õpikeskkond, õpiõuede kujundamise põhimõtted. Koduümbruse looduskeskkonna tundmaõppimine ja vahendamine koolieelses eas lastele. Õuesõppes kasutatavad aktiivõppe meetodid. Õuesõppes kasutatavad tegevused – vaatlemine-uurimine, mängud, eksperimendid, seiklusraja läbimine, töötegevus. Õuesõpe ja mobiilsed tehnoloogiad.

Meetodid:

Õppeprotsessis kasutatakse erinevaid keskkondi (loodus-, linna- ja tehiskeskkonda), aktiivõppe meetodeid (probleemõpet, avastusõpet jne), rakendades erinevaid tegevusi (vaatlemine-uurimine, mängud, eksperimendid jne).

Iseseisva töö lühikirjeldus: iseseisvalt tuleb läbi töötada raamat „Õuesõppe pedagoogika kui teadmiste allikas – lähiümbrusest saab õpiõu“, toim Dahlgren, L. O., Sjölander, S., Strid, J. P., Szczepanski, A. (2009), ja teha sellest kirjalik kokkuvõte. Ette valmistada ja esitada teemadega haakuvad iseseisvad ja kollektiivsed tööd – retkeplaan lasteaia lähiümbruse tutvustamiseks, õpiõue kavand ja makett, lasteaia sise- ja väliskeskkonna analüüs jätkusuutliku arengu aspekte arvestades, õuesõppe tegevuse konspekt, refleksioonid kõikides loengutes praktilistes tegevustes kogetu kohta.

Näide loengust: https://www.youtube.com/watch?v=fyVtkNvjBWc

Säästva arengu kontseptsiooni lõimimine õppekavasse

Lisaks teema „Jätkusuutliku arengu sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised aspektid“ käsitlemisele on kõigis loengute raames toimuvate praktikumide kavandamisel ja elluviimisel (praktiliste ülesannete teemade, tegevuste, vahendite valikul) lähtutud jätkusuutliku arengu põhimõtetest – ümbritseva keskkonna tundmaõppimine ja analüüs, taaskasutus, keskkonnasõbralik ja säästlik materjalikasutus.

Õppematerjalid

Õuesõppe pedagoogika. Raamatuharidus ja meeleline kogemus. Katse määratleda õuesõpet. Dahlgren, L., Szczepanski, A. (2006).

Valik Johannes Käisi töid. Koost. Eisen, F. (1989)

Õuesõpe. Brügge, B. & Glantz, M. & Sandell, K. (2008).

Teaching in the Outdoors. Hammerman, E., Hammerman, W., Ham, D. (2001).

Õuesõppe pedagoogika kui teadmiste allikas – lähiümbrusest saab õpiõu. Toim. Dahlgren, L. O., Sjölander, S., Strid, J. P., Szczepanski, A. (2009).

Tuuling, L. Õuesõpe – lõimitud aktiivse õppimise parim viis. (2013).

Nugin, K. (Toim.) Üldõpetuse rakendamine lasteaias (97–121). Tartu: Atlex

Soovituslik kirjandus:

Natures Playground: Activities, Crafts and Games to Encourage Your Children to Enjoy the Great Outdoors. Danks, F. & Schofield, J. (2005).

Outdoor education: Authentic Learning in the context of landscapes (Volume 2). Higgings, P. & Nicol, R. (2002).

Playing Outdoors. Spaces and Places, Risk and Challenge. Tovey, H. (2008).

Playing Outdoors in the Early Years. Garrick, R. (2009).

Avastusõpe. Koost. Truus, K., Nõupuu, K., Kask, M. (2009).

Outdoor play in the Early Years. Management and Innovation. Bilton, H. (2002).

Ympäristökasvatus ja päivähoidon ekologinen arki. Rosenberg, T. (1993).

Seikluskasvatus. Soidra-Zujev, K. (2003).

Keskkonnaeetika võtmetekste. Koost. Vaher, A., Keskpaik, R., Keerus, K. (2008).

Muumitrolli loodusretk. Malila, S., Jansson, T. (2001).

Õue meisterdama. Nyman, I. (2004).                          

Games Trainers Play Outdoors. Kroehnert, G. (2005).