ÕPPIJATE KOOSTATUD AINEPROGRAMMID

Koostaja Anne Laius

Selleks, et erinevate erialade õpetajakoolituse õppekavadesse saaks edukalt lõimida kultuuri ja sotsiaalse dimensiooni teemasid, on vaja põhjalikult tutvuda säästva arengu põhidokumentidega. Üheks ülevaatlikumaks nendest on 2005. aastal vastu võetud Eesti säästva arengu riiklik strateegia SE 21 – SÄÄSTEV EESTI, mis annab hästi liigendatud ülevaate ka säästva arengu hariduse aspektidest. Dokument on kättesaadav aadressil: https://riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/saa....

Ülesande peaeesmärk:
kultuuri ja sotsiaalse dimensiooni teemade lõimimine õpetajakoolituse õppekavadesse.

  • Eesti kultuuri ja ühiskonna ning riigi jätkusuutliku arengu eesmärkide, arenguvalikute ja tegevussuundade mõistmine seoses säästva arengu haridusega.
  • Kultuuri ja sotsiaalsete agendade vajalikkuse mõistmine õpetajakoolituse kõikidel erialadel.
  • Eesti riigi, maakondade ja omavalitsuste kultuurilise ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse  tõlgendamine säästva arengu kontekstis.

Lisaeesmärgid:

  • SE 21 – Säästev Eesti strateegia lugemine ja informatsiooni tõlgendamine, oma õpetajakoolituse erialasse integreerimise võimaluste leidmine;
  • Sobiva sisu ja õppemeetodite valimine efektiivseks kultuuri ja sotsiaalsete dimensioonide integreerimiseks õpetajakoolituse õppekavva;
  • Koostöös lähedaste erialade õpetajakoolituse õppejõududega õppematerjali kavandamine säästva arengu teemade integreerimiseks.

Õppeülesanne:

Eesti säästva arengu riikliku strateegia lugemine, olulise info selekteerimine ning kasutamine ülalmainitud õppematerjali koostamiseks.